Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

EVS - Výskum európskych hodnôt 2008
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2008001
Author: Zuzana Kusá - zodpovedná za výskum v Slovenskej Republike (spoluriešitelia Bohumil Búzik, David Kostlán, Miroslav Tížik), Hlavný koordinátor projektu: Loek Halman, Tilburg University, Tilburg, Holandsko
Date of collection: 14. júla 2008 to 29. augusta 2008
Data collector: TNS SK s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava
Sampling procedure: Stratifikovaný viacstupňový pravdepodobnostný výber. Výberový súbor (vzorka) mala rozsah 1 500 jednotlivcov. Zber dát sa uskutočnil v 300 územných výberových jednotkách (1. stupeň výberu). V každej výberovej jednotke bolo vybraných 9 adries (2. stupeň výberu). Anketári navštevovali vybrané domácnosti a kontaktnou osobou - respondentom sa stal ten člen domácnosti, ktorý má viac ako 18 rokov a bude mať v najbližšom termíne narodeniny.
Number of cases: 1509

Abstract: Výskum európskych hodnôt (EVS - European Values Study) je rozsiahly, dlhodobý, na spolupráci postavený medzinárodný projekt výskumu hodnotových orientácií v Európe, ktorý sa v európskych štátoch uskutočňuje v 9-ročných cykloch a skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Na Slovensku bol realizovaný prvýkrát v roku 1991 v rámci Československa a v roku 1999 už ako samostatný výskum. Spoločným garantom projektu je medzinárodná metodologická skupina pri University of Tilburg v Holandsku. Základným cieľom je umožniť medzinárodné porovnanie hodnôt a postojov a ich zmien v európskych krajinách. Medzi témy obsiahnuté vo výskume patria: práca, životné ciele, rodinný život, náboženstvo, súčasné sociálne problémy, pocity šťastia, dobrovoľnícke aktivity, sociálny odstup, záujem o politiku a politická aktivita, národná identita, solidarita, vzťah k prisťahovalcom, k regiónu, ku krajine, k EÚ a podobne. Kľúčové výskumné otázky sú: Aký vzor hodnôt spája Európanov? Udržuje si Európa kultúrnu jednotu, ktorá sa vyvíjala pod vplyvom kresťanstva a osvietenstva? Prenikajú tradičné hodnoty ešte životom a kultúrou Európy? Sú úcta k ľudským právam, vláde práva, súcit s chudobnými a hodnota slobody naďalej typické pre Európu? Existuje koherentná významová alternatíva ku kresťanstvu a humanizmu? A ak áno, aké dôsledky to má pre jednotu Európy? Viac informácii a dáta z výskumov v anglickom jazyku je možné získať aj na www.europeanvalues.nl a http://zacat.gesis.org.

Citation: EVS 2008
Availability status: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017