Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

ISSP na Slovensku 2006 - 2008
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2008002
Author: Sociologický ústav SAV a Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra sociológie / (vedúci tímu: Vladimír Krivý, riešitelia: Miloslav Bahna, Ján Bunčák, Roman Džambazovič, Magdaléna Piscová, Miroslav Tížik, Milan Zeman)
Date of collection: 7. októbra 2008 to 28. októbra 2008
Data collector: FOCUS, s.r.o., Grösslingová 37, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Sampling procedure: Viacstupňový stratifikovaný náhodný výber vzorky. Stratifikačné kritériá výberu primárnych výberových bodov (PSU): krajské členenie Slovenska na 8 krajov (úroveň NUTS III) a stupeň urbanizácie (kategorizácia sídiel do 1 tisíc, 1-2 tisíc, 2-5 tisíc, 5-20 tisíc, 20-50 tisíc, 50-100 tisíc, nad 100 tisíc obyvateľov). Počet PSU v jednotlivých stratách (spolu 56 strát), ktoré vznikli kombináciou uvedených stratifikačných kritérií, bol vybraný s pravdepodobnosťou proporcionálnou k parametrom základného súboru. Konečný počet PSU vo výskume bol 146, pričom v jednom výberovom bode bolo realizovaných 8 rozhovorov. Anketár jednotlivé domácnosti v určených PSU vyberal metódou tzv. náhodnej prechádzky. V kontaktovanej domácnosti bol respondent vybraný metódou "posledných narodenín" a mal najmenej 18 rokov.
Number of cases: 1138

Abstract: Výskum ISSP na Slovensku 2006-2008 je z troch modulov spojenou národnou verziou medzinárodného výskumu ISSP. Realizovaný bol v rámci riešenia projektu APVV - Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti. Výskum obsahoval tri moduly ISSP, pričom každý modul bol doplnený sadou špecifických otázok vytvorených tímom riešiteľov. Modul Voľný čas a šport bol realizovaný v rámci programu ISSP prvýkrát, modul Náboženstvo tretíkrát (na Slovensku druhý raz) a modul Úloha vlády už štvrtýkrát (na Slovensku prvý raz). Prvá časť dotazníka, modul ISSP 2007 Voľný čas a šport, sa zameriava na skúmanie voľnočasových a športových aktivít, ich frekvencie a významu, na vnímanie ideálnych postáv muža a ženy a na skúmanie zdravotného stavu. Druhá časť, modul ISSP 2008 Náboženstvo, skúma názory a postoje občanov k témam ako sú: podoby a intenzita vier, náboženské praktiky, dôvera v cirkvi, názory na vzťah politiky a náboženstva, základné morálne, náboženské a etické predstavy, vzťah k Biblii a zmysel života. Tretia časť, modul ISSP 2006 Úloha vlády, je zameraný na postoje verejnosti k občianskym slobodám, sociálnym nerovnostiam, sociálnemu zabezpečeniu a k ekonomickej politike vlády, na posudzovanie úspešnosti vlády v rôznych oblastiach, na témy korupcie, dôveru v politikov, interpersonálnu dôveru a na záujem o politiku. ISSP moduly boli doplnené aj sadou špecifických otázok za SR, zameraných na otázky preferencií trávenia dovoleniek, sledovanie tradičných aj alternatívnych náboženských praktík a hodnotenia politického systému. Doplnkovou časťou boli otázky o migrácii do zahraničia a vzťahu k iným krajinám. Výskum zahŕňa taktiež anonymizované štandardizované informácie o zamestnaneckom statuse, povolaní a príjme, štruktúre domácnosti, politickej orientácii, ako aj o ďalších socio-demografických znakoch respondentov. Viac o projekte ISSP a o jeho jednotlivých moduloch: www.issp.org

Citation: ISSP Slovensko 2008
Availability status: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024