Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2008006
Author: Bunčák, Ján, Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 818 01 Bratislava; Džambazovič, Roman, Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 818 01 Bratislava; Hrabovský, Marián, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 818 01 Bratislava; Sopóci, Ján, Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 818 01 Bratislava
Date of collection: 2008-05-22 to 2008-06-01
Data collector: Národné osvetové centrum Bratislava - Kabinet výskumu kultúry
Sampling procedure: Kvótny výber z dospelej populácie SR (nad 18 rokov). Ako kvótne znaky boli použité pohlavie, vek, dosiahnuté vzdelanie, národnosť a veľkosť obce bydliska.
Number of cases: 1126

Abstract: Výskum Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008 sa realizoval v rámci projektu Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schváleného vládou SR uz. č. 906 z 25. októbra 2006. Gestorom projektu bol prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc. (Ekonomický ústav SAV). Výskum sa primárne zameral na zisťovanie toho, ako hodnotia obyvatelia súčasný stav vývoja Slovenskej republiky i svoju osobnú životnú situáciu, ako si predstavujú optimálny vývoj slovenskej spoločnosti i svoju budúcnosť a čo sú ochotní urobiť pre naplnenie týchto predstáv. Na Slovensku je to prvý empirický výskum zameraný na zisťovanie predstáv obyvateľov o ich budúcnosti. Názory občanov a ich predstavy o budúcnosti, ako aj príležitosti a obmedzenia, ktoré pre stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti vyplývajú z ich postojov, sa skúmali z niekoľkých hľadísk. Prvé hľadisko sa zameriava na skúmanie toho, ako ľudia hodnotia súčasný stav slovenskej spoločnosti, ako reflektujú svoju životnú situáciu a čo očakávajú od vývoja spoločnosti ako aj vlastnej situácie v budúcnosti. Zisťovala sa miera spokojnosti zo súčasným vývojom spoločenských javov, vnímanie prekážok pri realizácii životných cieľov respondentov a ochota mobilizácie na ich dosiahnutie v budúcnosti. Druhé hľadisko sa sústreďuje na hodnotové orientácie občanov SR, t.j. ako sú usporiadané životné hodnoty ľudí. Tretie hľadisko si všíma najmä problematiku sociálnej súdržnosti - akú pomoc od spoločnosti ľudia očakávajú a do akej miery či akými spôsobmi sú ochotní pomáhať iným. Týmito hľadiskami výskum nadväzujeme na hlavné problémové otázky stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti.

Citation: Názory na budúcnosť Slovenska 2008. SASD 2008006. Slovenský archív sociálnych dát.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Related Publications:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017