Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

ISSP Sociálne siete Slovensko 2017
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2017001
Author: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV; Klobucký, Robert, Sociologický ústav SAV; Krivý, Vladimír, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Zagrapan, Jozef, Sociologický ústav SAV; Sopóci, Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Džambazovič, Roman, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Date of collection: 2017-09-11 to 2017-10-18
Data collector: MEDIAN SK, s.r.o.
Sampling procedure: Vytvorenie reprezentatívnej vzorky zo základného súboru bolo uskutočnené náhodným výberom z registra obcí a miest SR (založený na proporciách obyvateľstva vo veku 16+ podľa kraja a veľkosti miesta bydliska /3 kategórie/). Vzorka mala rozsah 200 územných výberových jednotiek, v ktorých sa náhodnou prechádzkou (random route podľa vopred stanovených pravidiel) robil výber domácnosti. V každej výberovej jednotke sa uskutočnilo 3 - 8 rozhovorov. Respondentom sa stal ten člen domácnosti, ktorý mal viac ako 16 rokov a bude mať v najbližšom termíne narodeniny. Rozhovor prebiehal osobným opytovaním
Number of cases: 1404

Abstract: Výskum ISSP Sociálne siete Slovensko 2017 je modulom medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP. Tento modul bol na Slovensku realizovaný prvýkrát, pričom v medzinárodnom výskume ISSP už tretíkrát (1986, 2001, 2017). Modul je zameraný na skúmanie sociálnych väzieb a sietí od rodinných až po priateľské. Obsahuje otázky zisťujúce údaje o charaktere sociálnych väzieb respondentov, o veľkosti a frekvencii osobných kontaktov, o názoroch na rôzne typy vzťahov, o normách záväzku a reciprocity v nich, o spôsoboch vzájomnej komunikácie a sociálnej interakcie, o možnostiach mobilizácie sociálnych väzieb či o vnímanej kvalite a spokojnosti so sociálnymi vzťahmi. Dotazník obsahuje okrem otázok modulu Sociálne siete aj otázky zisťujúce sociálno-demografické informácie o respondentoch a ich domácnostiach. Dotazník je taktiež doplnený o národne špecifické otázky a metodologické experimenty.

Citation: Sociologický ústav SAV. ISSP Sociálne siete Slovensko 2017. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2018. SASD2017001. Verzia 1.0.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024