Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2011003
Author: Majo, Juraj, Katedra humánnej geografie a demografie, oddelenie demogeografie, Pri F UK v Bratislave; Tížik, Miroslav, Sociologický ústav SAV; Škápik, Pavol, Štatistický úrad SR
Date of collection: 1880-01-01 to 2011-12-31
Data collector: štatistické úrady Rakúsko-Uhorska, ČSR, ČSFR a SR
Sampling procedure: bez výberu, úplné údaje o obyvateľoch
Number of cases: 2936

Abstract: Súbor výsledkov v súbore Prehľad etnicity a národnosti obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011 bol skompletizovaný a spracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0627-12 Demokratickosť a občania na Slovensku. Obsahuje prehľad výsledkov sčítaní obyvateľov na území súčasného Slovenska od roku 1880 až do roku 2011 so zameraním národnosť alebo etnicitu na úrovni obcí, okresov a celého Slovenska podľa administratívneho členenia Slovenska v roku 2011. Súbor obsahuje zároveň prehľad zmien v názvoch a administratívnom zaradení obcí v celom sledovanom období. Súbor obsahuje aj údaje z atlasov rómskych komunít z rokov 2004 a 2013 o počtoch a podieloch Rómov v rámci jednotlivých obcí, ktoré boli vytvorené odhadom na základe pripisovanej etnicity.

Citation: MAJO, Juraj - TÍŽIK, Miroslav - ŠKÁPIK, Pavol. Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2017. SASD2011003. Verzia 1.0.
Availability status: 0 - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017