Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q31rec_isco

Name: q31rec_isco
Variable label: 31rec_isco Aké je Vaše súčasné zamestnanie? Uveďte presne:

Literal question:

Aké je Vaše súčasné zamestnanie? Uveďte presne:

LabelValue Frequency*%*
Príslušníci armády, profesionálni vojaci 0 0 0
Príslušníci armády 100 1 0.05
Príslušníci armády, generáli a dôstojníci, práporčíci, poddô 110 0 0
Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zam. 1000 0 0
Zákonodarcovia, vyšší úradníci 1100 0 0
Zákonodarcovia, členovia vlády, poslanci, ministri, ved. zam 1110 0 0
Vyšší štátni úradníci 1120 0 0
Prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci krajských, okre 1130 1 0.05
Vedúci zamestnanci politických, záujmových a odborových orga 1140 1 0.05
Vedúci zamestnanci politických organizácií a politických str 1141 0 0
Vedúci zamestnanci záujmových, odborových a spoločenských or 1142 2 0.11
Vedúci zamestnanci humanitárnych a podobných organizácií 1143 0 0
Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií, ich org. 1200 0 0
Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spolo 1210 3 0.16
Vedúci zamestnanci výrobných, prevádzkových a iných celkov v 1220 0 0
Vedúci zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve 1221 6 0.32
Vedúci zamestnanci v priemysle, vo výrobe 1222 10 0.53
Vedúci zamestnanci v stavebníctve a zememeračstve 1223 3 0.16
Vedúci zamestnanci vo veľkoobchode a v maloobchode 1224 7 0.37
Vedúci zamestnanci v reštauráciách a hoteloch 1225 0 0
Vedúci zamestnanci v doprave, skladovaní, telekomunikáciách, 1226 13 0.68
Vedúci zamestnanci v organizáciách zameraných na poskytovani 1227 0 0
Vedúci zamestnanci v opatrovateľských, upratovacích a pod. s 1228 0 0
Vedúci zamestnanci čiastkových celkov, kult., zdrav., škol., 1229 0 0
Vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových celkov 1230 0 0
Vedúci zamestnanci finančných a hospodárskych útvarov 1231 10 0.53
Vedúci zamestnanci personálnych útvarov a útvarov priemyseln 1232 0 0
Vedúci zamestnanci odbytových útvarov, prieskumu trhu 1233 8 0.42
Vedúci zamestnanci reklamných útvarov a útvarov pre styk s v 1234 1 0.05
Vedúci zamestnanci zásobovacích útvarov 1235 1 0.05
Vedúci zamestnanci výpočtových útvarov 1236 1 0.05
Vedúci zamestnanci výskumných a vývojových útvarov 1237 0 0
Vedúci zamestnanci ostatných útvarov 1239 70 3.69
Vedúci, kt. riadia malý podnik za pomoci najviac jedného ďal 1300 0 0
Vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 1310 0 0
Vedúci, riaditelia v poľnohospodarstve, lesníctve, rybárstve 1311 0 0
Vedúci, riaditelia v priemysle 1312 0 0
Vedúci, riaditelia v stavebníctve a zememeračstve 1313 0 0
Vedúci, riaditelia vo veľkoobchode a v maloobchode 1314 0 0
Vedúci, riaditelia v reštauráciách a hoteloch 1315 0 0
Vedúci, riaditelia v doprave, skladovaní, telekomunik., pošt 1316 0 0
Vedúci, riaditelia v podnikoch poskytujúcich obchodné služby 1317 0 0
Vedúci, riaditelia opatrovateľských, upratovacích a pod. slu 1318 0 0
Ostatní vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 1319 1 0.05
Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 2000 5 0.26
Vedci a odborníci vo fyzikálnych a v príbuzn. vedách, archit 2100 0 0
Vedci a odborníci vo fyzikálnych, v chem. a príbuzn. odboroc 2110 1 0.05
Fyzici a astronómovia 2111 0 0
Meterológovia 2112 0 0
Chemici 2113 2 0.11
Geológovia, geofyzici, geodeti, hydrológovia 2114 0 0
Vedci a odborníci v oblasti matematiky, štatistiky a príb. o 2120 0 0
Matematici a odborníci v príbuzných odboroch 2121 2 0.11
Štatistici 2122 0 0
Vedci a odborníci v oblasti výpočtovej techniky 2130 0 0
Projektanti a analytici výpočtových systémov 2131 0 0
Programátori 2132 4 0.21
Ostatní odborníci zaoberajúci sa výpočtovou technikou 2139 0 0
Architekti, projektanti, konštruktéri, technický vedci a inž 2140 15 0.79
Hlavní architekti, architekti a plánovači miest, urbanisti, 2141 0 0
Projektanti stavieb a areálov, stavební inžinieri 2142 1 0.05
Projektanti elektrotechnických zariadení, elektroinžinieri 2143 0 0
Projektanti elektronických systémov a telekom. sietí, inžini 2144 0 0
Projektanti a konštruktéri strojových zariadení, strojní inž 2145 3 0.16
Chemickí inžinieri, technológovia 2146 0 0
Banskí a hutní inžinieri, technológovia, metalurgovia 2147 2 0.11
Kartografi a prieskumníci 2148 0 0
Ostatní architekti, projektanti, konštruktéri a technickí in 2149 0 0
Vedci, odborníci v biologických, lekárskych a príbuzn. odbor 2200 0 0
Vedci, odborníci a inžinieri v biologických a v príbuzných o 2210 0 0
Bakteriológovia, biológovia, ekológovia, zoológovia a odb. v 2211 1 0.05
Farmakológovia, anatómovia, biochemici, fyziológovia, patoló 2212 1 0.05
Agronómovia, šľachtitelia a odborníci v príbuz. odboroch 2213 6 0.32
Odborní zdravotnícki a veterinárni zamestnanci 2220 0 0
Lekári - okrem zubných 2221 8 0.42
Zubní lekári 2222 1 0.05
Veterinárni lekári 2223 0 0
Farmaceuti 2224 0 0
Zamestnanci v zdravotníctve 2229 0 0
Ošetrovatelia 2230 1 0.05
Odborní pedagogickí zamestnanci 2300 8 0.42
Vedecko-pedagogickí zamestnanci a učitelia na vysokých školá 2310 4 0.21
Učitelia na stredných školách 2320 2 0.11
Učiteľ na základných školách a v predškolskej výchove 2330 0 0
Učitelia na základných školách 2331 7 0.37
Učitelia v predškolskej výchove 2332 7 0.37
Učitelia na špeciálnych školách 2340 0 0
Učitelia a odb. pedagogickí zamestnanci 2350 35 1.84
Špecialisti zameraní na metódy výučby 2351 0 0
Školskí inšpektori 2352 0 0
Ostatní odborní pedagogickí zamestnanci 2359 1 0.05
Ostatní vedci a odborní duševní zamestnanci 2400 8 0.42
Vedci a odborní duševní zamestnanci v oblasti podnikania a v 2410 0 0
Odborní zamestnanci na úseku účtovníctva, financií, rozpočto 2411 6 0.32
Odborní zamestnanci na úseku na úseku zamestnaneckých, perso 2412 5 0.26
Ostatní odborní zamestnanci v oblasti podnikania 2419 1 0.05
Odborní zamestnanci v právnej oblasti 2420 0 0
Právnici, právni poradcovia, právni čakatelia 2421 6 0.32
Sudcovia, okrem predsedov ústavného súdu, najvyšš. súdu a ic 2422 0 0
Ostatní pracovníci v právnej oblasti 2429 0 0
Archivári, knihovníci a odborní zamestnanci 2430 6 0.32
Odborní archivári, okrem radových 2431 1 0.05
Odborní zamestnanci v knižniciach, okrem radových 2432 0 0
Odborní zamestnanci v spoločenských vedách a v príbuzných od 2440 4 0.21
Ekonómovia-vedeckí zamestnanci, špecialisti, experti 2441 24 1.26
Sociológovia, antropológovia, archeológovia, geografi, krimi 2442 0 0
Filozofi, historici, politológovia 2443 0 0
Filológovia, jazykovedci, grafológovia a pod. 2444 0 0
Psychológovia 2445 2 0.11
Odborní zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti 2446 0 0
Umeleckí zamestnanci, novinári a redaktori 2450 2 0.11
Spisovatelia, autori, kritici, novinári, redaktori 2451 2 0.11
Sochári, maliari, umeleckí reštaurátori, umeleckí grafici a 2452 2 0.11
Hudobní skladatelia, dirigenti, speváci, hudobníci 2453 3 0.16
Choreografi, baletní majstri a tanečníci 2454 0 0
Režiséri, scénaristi, dramaturgovia v divadlách, v rozhlase, 2455 0 0
Odborní zamestnanci v cirkevných a náboženských inštitúciách 2460 1 0.05
Odborní administratívni zamestnanci 2470 60 3.16
Technickí, zdravotnícki, pedagogickí zam. a zam. v príbuznýc 3000 50 2.63
Technici vo fyzikálnych, v technických a príbuzných odboroch 3100 0 0
Technici vo fyzikálnych, v technických a príbuzných odboroch 3110 0 0
Technici vo fyzikálnych a v príbuzných odboroch 3111 0 0
Stavební technici 3112 2 0.11
Elektrotechnici 3113 2 0.11
Elektrotechnici a technici v rádiokomunikáciách a telekomuni 3114 0 0
Strojárski technici 3115 0 0
Chemickí technici 3116 1 0.05
Banskí a hutnícki technici 3117 0 0
Technici v kartografii, kresliči, zememerači 3118 2 0.11
Ostatní technickí zamestnanci 3119 0 0
Technickí zamestnanci v oblasti výpočtovej techniky 3120 1 0.05
Poradcovia v oblasti výpočtovej techniky 3121 0 0
Operátori a obsluha výpočtovej techniky 3122 3 0.16
Operátori priemyselných robotov, číslicovo riadených strojov 3123 0 0
Obsluha optických a elektronických zariadení 3130 0 0
Fotografi, vrátane umeleckých 3131 4 0.21
Obsluha vysielacieho telekomunikačného zariadenia, vrátane o 3132 0 0
Obsluha lekárskych zariadení 3133 0 0
Obsluha ostatných optických a elektronických zariadení 3139 0 0
Leteckí a lodní personál, odborní 3140 0 0
Lodní mechanici 3141 0 0
Lodní dôstojníci a lodivodi, kapitáni, velitelia plavidiel, 3142 0 0
Piloti, navigátori a leteckí technici 3143 0 0
Vedúci leteckej prevádzky, leteckí dispečeri a zam. v príbuz 3144 0 0
Bezpečnostní technici leteckej prevádzky 3145 0 0
Bezpečnostní, protipožiarni, kolaudační techn. a na kontrolu 3150 6 0.32
Kolaudační tech. a tech. protipožiarnej ochrany, špecialisti 3151 0 0
Bezpečnostní tech. a tech. na kontrolu zdrav. neškodnosti a 3152 0 0
Technickí zam. oblasti biológie, zdravotn. a poľnohosp. zam. 3200 3 0.16
Technickí a labor. zam. v oblasti biológ., poľn., a v príbuz 3210 10 0.53
Technici a laboranti v oblasti biológie a príbuzných odboroc 3211 0 0
Technici v agronómii, v lesníctve, v poľnohosp., vo vodnom h 3212 1 0.05
Poradcovia v poľnohosp. a v lesníctve 3213 0 0
Zdravotnícki asistenti, optici a rehabilitační zamestnanci 3220 0 0
Asistenti v zdravotníctve 3221 0 0
Asistenti hygieny a epidemológie 3222 0 0
Dietici a odborníci na výživu, asistenti výživy 3223 0 0
Optici a optometrici 3224 0 0
Zubní asistenti, zubní technici 3225 0 0
Rehabilitační a fyzioterapeutickí zamestnanci, odborní masér 3226 0 0
Veterinárni asistenti 3227 0 0
Farmaceutickí laboranti 3228 2 0.11
Ostatní zdravotnícki zamestnanci 3229 0 0
Odborní ošetrovatelia, zdravotné sestry 3230 0 0
Zdravotné sestry 3231 22 1.16
Pôrodné asistentky 3232 0 0
Ľudoví liečitelia 3240 0 0
Pedagogickí zamestnanci 3300 0 0
Pedagógovia v mimoškolských zariadeniach 3310 0 0
Pedagógovia v predškolskej výchove 3320 0 0
Pedagógovia na špec. školách a v zariadeniach na výkon ústav 3330 0 0
Ostatní pedagógovia 3340 0 0
Iní pomocní odborní zamestnanci 3400 0 0
Odborní zamestnanci-sprostredkovatelia obch. a finačn. trans 3410 2 0.11
Sprostredkovatelia finanč. transakcií, obchodu s cennými pap 3411 2 0.11
Poisťovací agenti 3412 0 0
Obchodníci s realitami 3413 0 0
Konzultanti a organizátori zájazdov 3414 0 0
Obchodní cestujúci, profesionálni poradcovia v obchode, obch 3415 0 0
Nákupcovia 3416 8 0.42
Odhadcovia a tovaroznalci, aukcionári a dražitelia 3417 0 0
Ostatní zamestnanci, obchodní spostredkovatelia 3419 0 0
Zástupcovia, agenti-obchodní, prepravní, zam. úradov práce a 3420 0 0
Obchodní agenti 3421 0 0
Odbytoví a prepravní agenti 3422 5 0.26
Sprostredkovatelia práce 3423 0 0
Ostatní obchodní agenti a makléri 3429 0 0
Odborní administratívni zamestnanci 3430 2 0.11
Odborné sekretárky, sekretári 3431 0 0
Právni asistenti, praktikanti a koncipienti 3432 0 0
Zamestnanci v oblasti účtovníctva, fakturácie, rozpočtovníct 3433 41 2.16
Zamestnanci v oblasti štatistiky a matematiky 3434 0 0
Ostatní odborní administratívni zamestnanci 3439 0 0
Colní a daňoví zamestnanci a zam. v príbuzných odboroch 3440 0 0
Colní zamestnanci 3441 0 0
Daňoví zamestnanci 3442 0 0
Zamestnanci sociálneho a dôchodkového zabezpečenia 3443 0 0
Zamestnanci pasových oddelení a oddelení udeľujúcich rôzne p 3444 0 0
Ostatní colní a daňoví zamestnanci a zam. v príbuzných odbor 3449 0 0
Policajní inšpektori a detektívi 3450 0 0
Zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti 3460 1 0.05
Výkonní zamestnanci v oblasti umenia a zábavy 3470 1 0.05
Aranžéri, priemyselní a komerční návrhári, bytoví architekti 3471 0 0
Rozhlasoví, televízni a iní hlásatelia 3472 0 0
Pouliční a baroví hudobníci, speváci a tanečníci, diskotékar 3473 0 0
Zamestnanci cirkusov, klauni, kúzelníci, akrobati a zamestna 3474 0 0
Profesionálni športovci, tréneri, cvičitelia a úradníci v šp 3475 0 0
Nevysvätení profesionálni zamestnanci náboženských spoločnos 3480 0 0
Nižší administratívni zamestnanci 4000 6 0.32
Nižší administratívni zamestnanci, okrem úradníkov v službác 4100 0 0
Kancelárski a manipulační zamestnanci, sekretárky, pisárky 4110 0 0
Pisárky - opisovačky, stenotypistky 4111 1 0.05
Kancelárski a manipulační zamestnanci a obsluha zariadení na 4112 1 0.05
Zamestnanci na prípravu dát výpočtovej techniky 4113 0 0
Obsluha kalkulačných strojov 4114 0 0
Sekretárky, sekretári 4115 14 0.74
Úradníci spracúvajúci číselné údaje 4120 0 0
Nižší účtovníci 4121 1 0.05
Štatistici, finanční daňoví úradníci a úradníci v príbuzných 4122 0 0
Úradníci v skladoch, doprave a preprave 4130 7 0.37
Úradníci v skladoch 4131 0 0
Úradníci vo výrobe, napr. výrobní plánovač 4132 14 0.74
Úradníci v doprave a preprave, dispečeri, kontrolóri a pod. 4133 5 0.26
Úradníci v knižniciach, na poštách a v príbuzných odboroch 4140 0 0
Radoví knihovníci, archivári, evidenční zamestnanci 4141 0 0
Poštoví doručovatelia, úradníci v triediarňach 4142 3 0.16
Korektori, kódovači a zamestnanci v príbuzných odboroch 4143 0 0
Ostatní úradníci 4190 33 1.74
Úradníci v službách a obchode 4200 6 0.32
Pokladníci a zamestnanci v príbuzných odboroch 4210 3 0.16
Pokladníci v bankách, poisťovniach, na pošte a pod. 4211 0 0
Úradníci pri priehradkách a zmenárnici v bankách, poisťovnia 4212 6 0.32
Bookmakeri, krupieri, úradníci stávkových kancelárií 4213 0 0
Ostatní pokladníci a zamestnanci v príbuz. odboroch, napr. z 4214 0 0
Inkasanti, vyberači dlhov 4215 0 0
Zamestnanci poskytujúci rôzne informácie 4220 0 0
Úradníci v cestovných kanceláriách 4221 0 0
Recepční, informátori 4222 0 0
Telefonisti 4223 3 0.16
Prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode 5000 1 0.05
Obsluhujúci zamestnanci 5100 0 0
Obsluhujúci zamestnanci v doprave a pri cestovaní, sprievodc 5110 1 0.05
Obsluhujúci zamestnanci v doprave a stevardi, vrátane obsluh 5111 0 0
Vlakvedúci, vlakové čaty, sprievodca, vrátane palubných spri 5112 2 0.11
Sprievodcovia - turistických zájazdov, historických a kultúr 5113 0 0
Prevádzkoví zamestnanci v stravovaní a zamestnanci v príbuzn 5120 1 0.05
Zamestnanci dozerajúci na obsluhujúci personál, gazdiné 5121 0 0
Kuchári 5122 25 1.32
Časníci, servírky, barmani 5123 10 0.53
Opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia 5130 1 0.05
Detské pestúnky, opatrovateľky, pomocní vychovávatelia 5131 3 0.16
Opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia v zariadeniach soc. st 5132 0 0
Opatrovatelia v domácnosti - chorých, invalidov, starých obč 5133 0 0
Ostatní opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia 5139 0 0
Zamestnanci zabezpečujúci ostatné osobné služby 5140 0 0
Kaderníci a holiči, kozmetici, maskéri, manikéri a pedikéri, 5141 24 1.26
Zamestnanci v pohrebnej službe, Balzamovači 5143 0 0
Ostatní zamestnanci zabezpečujúci osobné služby 5149 0 0
Astrológovia, jasnovidci a zamestnanci v príbuzných odboroch 5150 0 0
Astrológovia 5151 0 0
Jasnovidci a zamestnanci v príbuzných odboroch 5152 0 0
Zamestnanci ochrany a strážnej služby 5160 0 0
Hasiči 5161 3 0.16
Zamestnanci bezpečnostných orgánov 5162 0 0
Zamestnanci väzenských zariadení, väzenskí dozorcovia 5163 0 0
Ostatní zamestnanci ochrany a strážnej služby 5169 0 0
Predavači, manekýni a predvádzači tovaru 5200 40 2.11
Predavači v obchodoch a predvádzači tovaru 5220 16 0.84
Predavači v stánkoch a na trhoviskách 5230 0 0
Manekýni, manekýnky a modelky 5231 0 0
Kvalifikovaní robotníci v poľnohosp., lesníctve a v príb. od 6000 0 0
Kvalifikovaní robotníci v poľnohosp., lesníctve, rybárstve, 6100 0 0
Záhradníci a pestovatelia orientovaní na trh 6110 0 0
Pestovatelia poľných plodín a aromatických a liečivých plodí 6111 0 0
Ovocinári, vinári, chmeliari a ost. pestovatelia plodín rast 6112 3 0.16
Záhradníci a pestovatelia záhradných plodín a sadeníc 6113 10 0.53
Pestovatelia zmiešaných plodín 6114 0 0
Chovatelia zvierat pre trh a zamestnanci v príbuzných odboro 6120 0 0
Chovatelia hospodárskych zvierat, okrem hydiny a včiel 6121 1 0.05
Chovatelia hydiny 6122 0 0
Včelári a chovatelia priadky morušovej 6123 0 0
Zmiešaní chovatelia 6124 0 0
Ostatní chovatelia, ošetrovatelia zvierat, v rezerváciách, c 6129 15 0.79
Pestovatelia a chovatelia orientovaní na trh, zmiešané hospo 6130 0 0
Kvalifikovaní robotníci v lesníctve a v príbuzných odboroch 6140 0 0
Robotníci na pestovanie a ošetrovanie lesa 6141 0 0
Uhliari, robotníci zaoberajúci sa výrobou dreveného uhlia a 6142 0 0
Kvalifikovaní robotníci v rybárstve a poľovníctve 6150 0 0
Kvalifikovaní robotníci zaoberajúci sa chovom vodných živočí 6151 0 0
Rybári 6152 0 0
Poľovníci, lovci a stopári 6154 0 0
Zamestnanci získavajúci obživu v poľnohosp. a rybárstve, sam 6200 0 0
Samozásobiteľskí poľnohospodári a rybári 6210 0 0
Remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, oprav 7000 28 1.47
Kvalifikovaní robotníci pri ťažbe surovín, stavební robotníc 7100 10 0.53
Baníci na ťažbu surovín, robotn. na prácu s výbušninami a ka 7110 6 0.32
Baníci, lámači v uhoľných a rudných baniach, mechanici bansk 7111 0 0
Strelmajstri 7112 0 0
Robotníci na opracúvanie kameňa 7113 0 0
Stavební robotníci v hlavnej stavebnej výrobe a zamest. v pr 7120 0 0
Stavební montážnici, asfaltéri, dláždiči, murári pracujúci s 7121 0 0
Murári, kamenári, omietkari 7122 26 1.37
Betonári, robotníci špecializovaní na kladenie betónových po 7123 1 0.05
Tesári a stolári 7124 9 0.47
Ostatní stavební robotníci v hlav. staveb. výrobe a zam. v p 7129 0 0
Kvalifikovaní robotníci zabezpečujúci dokončovacie stavebné 7130 0 0
Stavební pokrývači 7131 0 0
Stavební podlahári, parketári a obkladači 7132 0 0
Stavební štukatéri 7133 0 0
Izolatéri 7134 0 0
Sklenári 7135 0 0
Inštalatéri, potrubári, stavební zámočníci, klampiari 7136 16 0.84
Stavební a prevádzkoví elektrikári 7137 17 0.9
Maliari, lakovači, tapetári, čističi, kominári a zam. v príb 7140 2 0.11
Maliari a tapetári 7141 9 0.47
Lakovači a zamestnanci v príbuzných odboroch 7142 0 0
Kominári, čističi budov, vrátane výškových 7143 0 0
Kvalifikovaní kovorobotníci a strojárski robotníci, okrem ob 7200 0 0
Formovači, zvárači, výrobcovia a opravári výrobkov z plechov 7210 0 0
Formovači a jadrári 7211 0 0
Zvárači, rezači plameňom a spájkovači 7212 8 0.42
Výrobcovia a opravári výrobkov a dielov z plechov, montéri k 7213 0 0
Montéri kovových konštrukcií 7214 0 0
Montéri lán a zdvíhacích zariadení 7215 0 0
Členovia potápačských čiat, vrátane záchranárov 7216 0 0
Kováči, nástrojári, zámočníci a zam. v príb. odb. 7220 32 1.69
Kováči, obsluha kovacích listov, obsluha bucharov 7221 0 0
Umeleckí zámočníci a umeleckí kováči, nástrojári, kovomodelá 7222 10 0.53
Brusiči, leštiči a ostriči nástrojov 7224 2 0.11
Mechanici a opravári strojov a zariadení, okrem elektronický 7230 22 1.16
Mechanici a opravári motorových vozidiel, okrem autoklampiar 7231 13 0.68
Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení 7232 0 0
Mechanici a opravári lodných motorov, trupov a zariadení, ko 7233 10 0.53
Mechanici, nastavovači, opravári elektrických a elektronický 7240 0 0
Elektromechanici, opravári a nastavovači rôznych typov el. z 7241 10 0.53
Mechanici, nastavovači, opravári elektronických zariadení, a 7242 1 0.05
Montéri a opravári rozhlasových a televíznych prijímačov, ma 7243 2 0.11
Telefónni a telegrafní mechanici, montéri a opravári 7244 0 0
Montéri a opravári silnoprúdových a slaboprúdových elektrick 7245 16 0.84
Výrobcovia a opravári presných prístrojov, umeleckí remeseln 7300 0 0
Výrobcovia a opravári presných prístr. a nástr. z kovov a po 7310 0 0
Výrobcovia, mech. a opravári presných prístr. a zariadení, o 7311 0 0
Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov 7312 0 0
Klenotníci a zlatníci, umeleckí pozlacovači, zlatotepci, cin 7313 0 0
Hrnčiari, sklári a zam. v príb. odboroch 7320 0 0
Výrobcovia hrnčiarskeho, porcelánového tovaru, žiaruvzd. výr 7321 0 0
Robotníci pri výrobe skla, sklári vrátane brusičov a leštičo 7322 0 0
Rytci a leptári sklených predmetov 7323 0 0
Maliari skla a keramiky a zam. v príb. odb. 7324 0 0
Umelec. remeselníci spracúvajúci a vyrábajúci predmety z kam 7330 0 0
Umeleckí spracovatelia dreva, kameňa, kostí, hliny a pod. ma 7331 1 0.05
Umeleckí remeselníci spracúvajúci textil, kožu a príb. mater 7332 0 0
Polygrafi, knihári a zam. v príb. odb., okrem obsluhy strojo 7340 2 0.11
Tlačiari a sadzači, okrem obsluhy tlačiarenských strojov 7341 1 0.05
Stereotypéri a galvanotypéri 7342 0 0
Rytci a leptári, vrátane ručných rytcov do dreva, gumy a lin 7343 0 0
Fotografi a zamestnanci v príbuzných odboroch 7344 1 0.05
Knihári a zam. v príb. odb., výrobcovia reliéfnych obrazov a 7345 0 0
Sieťotlačiari, doskotlačiari a textilní tlačiari 7346 0 0
Ostatní kvalifikovaní spracovatelia a výrobcovia 7400 1 0.05
Kvalifikovaní spracovatelia, výrobcovia potravinárskych výro 7410 0 0
Spracovatelia mäsa a rýb, vrátane udenárov a konzervovačov m 7411 2 0.11
Spracovatelia pekárskych a cukrárskych výrobkov 7412 7 0.37
Výrobcovia a spracovatelia mliekarenských výrobkov 7413 0 0
Konzervovači ovocia, zeleniny a príb. produktov 7414 0 0
Ochutnávači potravín a nápojov 7415 0 0
Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov 7416 0 0
Spracovatelia dreva, stolári a robotníci v príbuzných odb. 7420 2 0.11
Impregnátori a úpravári dreva 7421 0 0
Umeleckí stolári, rezbári a výrobcovia výrobkov z dreva, opr 7422 0 0
Nastavovači a nastavovači-obsluhovači drevoobrábacích strojo 7423 0 0
Košikári a pletiari nábytku a robotníci v príbuzných odb., v 7424 0 0
Kvalifikovaní výrobcovia textílií, odevov a výrobkov z kože, 7430 0 0
Kval. rob. pripravujúci prírodn. vlákna na ďalšie spracovan 7431 1 0.05
Pradiari, ruční tkáči, pletiari a iní výrobcovia ručne vyráb 7432 6 0.32
Dámski a pánski krajčíri a klobučníci 7433 21 1.11
Kožušníci a zamestnanci v príbuzných odb. 7434 0 0
Modelári a strihači textilu, kože a podobných materiálov 7435 2 0.11
Krajčírky a vyšívači a zamestnanci v príb. odb. 7436 16 0.84
Čalúnnici a zam. v príb. odb., vrátane autočalúnnikov a výro 7437 2 0.11
Spracovatelia kože, kožušín a obuvníci 7440 0 0
Kvalifikovaní robotníci v irchárňach a garbiarňach 7441 0 0
Obuvníci vrátane opravárov obuvi, okrem stroj. obuvníkov, vý 7442 2 0.11
Obsluha strojov a zariadení 8000 14 0.74
Obsluha priemyselných zariadení 8100 0 0
Obsluha banského zariadenia, raziacich štítov a zariadení na 8110 0 0
Obsluha banského zariadenia a raziacich štítov 8111 0 0
Obsluha zariad. na úpravu rudných a nerudných surovín 8112 0 0
Vŕtači, žeriavnici na ropných alebo plynových vrtoch a príb. 8113 0 0
Obsluha zariadení na spracovanie kovov 8120 40 2.11
Obsluha zariadení v hutníckej výrobe kovov, obsluha pecí a k 8121 0 0
Obsluha zariadení v zlievarenstve, taviči, zlievači a na tva 8122 4 0.21
Obsluha zariadení na tepelné spracovanie kovov 8123 0 0
Obsluha zariadení na ťahanie a pretláčanie kovov 8124 0 0
Obsluha pecí a zariadení na výrobu skla, keramiky a obsl. v 8130 0 0
Obsluha pecí na výrobu skla a keramiky 8131 0 0
Ostatná obsluha zariadení na výrobu skla a keramiky a obsluh 8139 0 0
Obsluha zariadení na spracovanie dreva a zariadení v papierň 8140 0 0
Obsluha píly a iného zariadenia na spracovanie dreva 8141 0 0
Obsluha zariadení na výrobu vlákniny 8142 0 0
Obsluha zariadení na výrobu papiera, kartónu, lepenky 8143 0 0
Obsluha zariadení v chem. výrobe 8150 1 0.05
Obsluha drvičov, mlynov a miešadiel v chem. výrobe 8151 1 0.05
Obsluha varných a pražiacich zariadení a iných zariadení na 8152 0 0
Obsluha filtrov a triedičov, vrátane o výparníkov a podtlako 8153 0 0
Obsluha chem. destilačných kolón a reaktorov, okrem obsluhy 8154 0 0
Obsluha zariadení na sprac. ropy a zem. plynu, vrátane o na 8155 0 0
Obsluha ostatných zariadení v chem. výrobe 8159 0 0
Obsluha elektrárenských a príbuzných zariadení 8160 0 0
Obsluha zariadení na výrobu a rozvod elektriny 8161 0 0
Obsluha parných turbín, ohrievačov a motorov 8162 0 0
Obsluha zariadení na úpravu, čistenie a rozvod vody a obsluh 8163 2 0.11
Obsluha automatických montážnych liniek a priemyselných robo 8170 0 0
Obsluha automatických alebo poloautomatických montážnych lin 8171 0 0
Obsluha priemyselných robotov 8172 0 0
Obsluha stacionárnych zariadení a montážni robotníci 8200 2 0.11
Obsluha strojov na výrobu výrobkov z kovov a nerastov 8210 0 0
Obsluha automatických alebo poloautomatických obrábacích str 8211 0 0
Obsluha str. na výrobu maltovín, vápna, cementu, prefabrikát 8212 0 0
Obsluha strojov na výrobu chem. výrobkov 8220 0 0
Obsluha strojov vo farmaceutickej výrobe a na výrobu toaletn 8221 0 0
Obsluha strojov na výrobu streliva a výbušnín 8222 0 0
Obsluha strojov pri konečnej úprave a nanášaní ochran. povla 8224 0 0
Obsluha ostatných strojov na výrobu chem. výrobkov 8229 0 0
Obsluha strojov na výrobu výrobkov z gumy a plastov 8230 0 0
Obsluha strojov na výrobu výrobkov z gumy, napr obuvi, pneum 8231 0 0
Obsluha strojov na výrobu výrobkov z plastov, vrátanie lamin 8232 0 0
Obsluha automatických alebo poloautomat. drevoobrábacích str 8240 0 0
Obsluha tlačiarenských a knihárskych strojov a strojov na vý 8250 0 0
Obsluha tlačiarenských a kopírovacích strojov 8251 0 0
Obsluha automatických a poloautomatických knihárskych strojo 8252 0 0
Obsluha strojov na výrobu predmetov z lepenky, vrátane karto 8253 0 0
Obsluha strojov na úpravu a výrobu textilných, kožušinových 8260 2 0.11
Obsluha strojov na úpravu vlákien, dopriadanie a navíjanie p 8261 0 0
Obsluha tkacích a pletacích strojov 8262 0 0
Obsluha šijacích a vyšívacích strojov 8263 0 0
Obsluha strojov na bielenie, farbenie, čistenie, pranie, žeh 8264 0 0
Obsluha strojov na úpravu kožušín a kože 8265 0 0
Obsluha strojov na výrobu na výrobu a dokončovacie úpravy ob 8266 0 0
Obsluha ostatných strojov na výrobu textilných, kožušinových 8269 0 0
Obsluha strojov na výrobu potravín a príb. výrobkov 8270 0 0
Obsluha strojov na spracovanie a konzervovanie mäsa a rýb 8271 1 0.05
Obsluha strojov na výrobu mliekarenských výrobkov 8272 0 0
Obsluha strojov na mletie zŕn a korenia 8273 0 0
Obsluha strojov na spracovanie múky, výrobu pečiva, čokolády 8274 0 0
Obsluha strojov na spracovanie ovocia, zeleniny a orechov, v 8275 0 0
Obsluha strojov na spracovanie cukru a jeho rafináciu, vráta 8276 0 0
Obsluha strojov na spracovanie čaju, kávy a kakaa 8277 0 0
Obsluha strojov na výrobu nápojov 8278 0 0
Obsluha strojov na spracovanie tabaku 8279 0 0
Montážni robotníci, pracujúci na montážnych linkách 8280 0 0
Montážni robotníci montujúci mechanické zariadenia 8281 0 0
Montážni robotníci montujúci elektrické zariadenia 8282 1 0.05
Montážni robotníci montujúci elektronické zariadenia 8283 0 0
Montážni robotníci montujúci výrob. z kovov, gumy a plastov 8284 0 0
Montážni robotníci montujúci výrobky z dreva a podobných mat 8285 0 0
Montážni robotníci montujúci výrobky z kartónu, textilu a po 8286 0 0
O iných stacionárnych zariadení a ostatní montážni pracovníc 8290 1 0.05
Vodiči a obsluha pojazdných strojových zariadení 8300 0 0
Vodiči železničných koľajových vozidiel a robotníci v príbuz 8310 0 0
Strojvodca, vodiči koľajových motorových vozíkov a drezín 8311 0 0
Robotníci zabezpečujúci zostav. vlakov, brzdári, signalisti, 8312 4 0.21
Vodiči motorových vozidiel 8320 30 1.58
Vodiči motocyklov 8321 0 0
Vodiči osobných a malých dodávkových automobilov, taxikári a 8322 3 0.16
Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek 8323 6 0.32
Vodiči nákladných automobilov a ťahačov a vodiči špeciálnych 8324 14 0.74
Obsluha poľnohosp., lesných,zemných, zdvíhacích a pod.zar. 8330 0 0
Obsluha poľnohospodárskych a lesných strojov 8331 30 1.58
Obsluha zemných a príbuzných strojov 8332 2 0.11
Obsluha žeriavov, zdvíhacích a podobných manipulačných zaria 8333 10 0.53
Obsluha vysokozdvižných vozíkov 8334 3 0.16
Posádky lodí a robotníci v príb. odb. 8340 0 0
Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 9000 16 0.84
Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci zameraní na predaj a s 9100 2 0.11
Pouliční predavači a zamestnanci v príbuzných odboroch 9110 0 0
Pouliční predavači potravín, okrem predavačov na trhoviskách 9111 0 0
Podomoví predavači a obchodní poslíčkovia 9112 0 0
Pouliční predavači tlače, kameloti, rozvážači tlače 9113 0 0
Čističi topánok a iní pouliční nekvalifik. zamestn. poskyt. 9120 0 0
Pouliční predavači nepotravinárskych výrobkov, okrem tlače 9122 0 0
Pomocníci, upratovači a práči 9130 40 2.11
Pomocníci a upratovači v domácnostiach 9131 0 0
Pomocníci a upratovači v kanceláriách, hoteloch, nemocniciac 9132 0 0
Ruční práči a žehliari 9133 0 0
Domovníci, školníci, čističi okien a zamestnanci v príb. odb 9140 0 0
Domovníci, správcovia domov, školníci, vrátane školníkov údr 9141 7 0.37
Čističi okien 9142 0 0
Vrátnici, nosiči, poslovia a zamestnanci v príbuz. odb. 9150 0 0
Poslíčkovia, nosiči batožín a doručovatelia 9151 2 0.11
Vrátnici, strážnici, uvádzači a šatniarky 9152 24 1.26
Vyberači peňazí z predajných automatov a zamestnanci odčítav 9153 0 0
Zberači odpadkov, smetiari a zamestnanci v príb. odboroch 9160 0 0
Zberači odpadkov a smetiari 9161 0 0
Zametači, čističi záchodov, žúmp, kanálov, kanalizač. sietí 9162 0 0
Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v poľnohosp., lesníctv 9200 0 0
Pomocn. a nekavalifik. zam. v poľnohosp., lesníctve, rybárst 9210 0 0
Pomocní a nekvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve 9211 91 4.79
Pomocní a nekvalifikovaní robotníci v lesníctve 9212 5 0.26
Pomocní a nekvalifikovaní robotníci v rybárstve a poľovníctv 9213 0 0
Pomocní a nekvalifik. zam. v baniach a lomoch, v priemysle, 9300 3 0.16
Pomoc. a nekvalifik. robotníci v baniach a lomoch, v stavebn 9310 5 0.26
Pomocní a nekvalifik. robotníci v baniach a lomoch a príb. o 9311 0 0
Pomoc. a nekvalifik. rob. na stavbách a pri údržbe ciest, pr 9312 1 0.05
Pomocní a nekvalifikovaní robotníci na stavbách budov 9313 8 0.42
Figuranti v zememeračstve a pomoc. pri geodet. a kartograf. 9314 0 0
Pomocní a nekvalifikovaní robotníci v priemysle, vo výrobe 9320 24 1.26
Pomoc. a nekval. montážni a manipulační robotníci a rob. nád 9321 3 0.16
Ruční baliči a vrecovači 9322 5 0.26
Pomocní a nekvalifikovaní robotníci v doprave, sklade, viaza 9330 41 2.16
Vodiči vozidiel poháňaných rukami alebo nohami 9331 0 0
Obsluha povozov a zariadení poháňaných zvieratami 9332 0 0
Viazači a nosiči bremien, prístavní robotníci, dokári 9333 0 0
Študent 10000 0 0
Dôchodca - brigádnik 20000 3 0.16
Dôchodca 40000 0 0
Robotník (bližšie nešpecifikované) 50000 88 4.63
Nezamestnaný 60000 0 0
Iné 99999 3 0.16
Netýka sa (ekonomicky neaktívny) 555555 187 9.85
Nešpecifikované 999998 12 0.63
NA 999999 22 1.16

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024