Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2011
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2011001
Author: Miloslav Bahna, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV)
Date of collection: 1.11.2011 to 24.11.2011
Data collector: TNS Slovakia (Vlastislav Chaloupka)
Sampling procedure: Na regrutáciu respondentov bola použitá anketárska sieť TNS Slovakia. Anketári dostali inštrukciu aby zistili, či vo svojom okolí poznajú ženy, ktoré aktuálne pracujú v Rakúsku ako opatrovateľky seniorov. Do výskum sa zapojilo 132 anketárov, maximálny počet rozhovorov na jedného anketára bol 5. Jediným kvótnym znakom bola požiadavka aby bol dodržaný minimálny podiel 10% respondentiek z krajov s najvyšším zastúpením opatrovateliek v Rakúsku (KE, PO, BB, NT). Zapojením vysokého počtu anketárov do výskum sa podarilo minimalizovať nevýhody získavania vzorky pomocou snehovej gule (ktorý by mohol fungovať ak by bolo vo výskume menej aketárov, ktorí by robili rozhovory so sieťami spriatelených opatrovateliek). Podarilo sa získať vzorku, ktorá sa približuje ku charakteristikám skúmanej populácie, ako ich odhadujeme na základe údajov z Výberového zisťovania pracovných síl (viď aj metodologická príloha).
Number of cases: 151

Abstract: Výskum opATrovateľky 2011 bol zameraný na zmapovanie situácie žien zo Slovenska, ktoré v čase výskumu pracovali ako opatrovateľky seniorov v Rakúsku. Cieľom bolo zistiť kde v Rakúsku pracujú, akou formou, ako často dochádzajú, ako si prácu našli, aká je ich pracovná náplň, spôsob dopravy a o koho sa v Rakúsku starajú a za akých podmienok. Ďalší blok otázok bol zameraný na rozhodnutie začať pracovať v Rakúsku, na rodinné zázemie opatrovateliek a ich skúsenostiam s poskytovaním starostlivosti pred odchodom do Rakúska. Napriek tomu, že výskum bol pôvodne koncipovaný ako nereprezentatívny, aj vďaka zapojeniu veľkého počtu anketárov (a minimalizácie efektu snehovej gule) sa podarilo získať vzorku, ktorej zloženie približne zodpovedá vzorke opatrovateliek podľa Výberového zisťovania pracovný síl v štvrtom štvrťroku 2011.

Citation: opATrovateľky2011
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Related Publications:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024