Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska 1968, SPOS 1968
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1968002
Autor výskumu: Peter Prusák
Obdobie zberu dát: 1968-10-27 až 1968-11-03
Zber dát: vlastná anketárska sieť Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky, Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1264

Abstrakt: Tento výskum je historicky prvým celoplošným reprezentatívnym výskumom svetonázorovej orientácie obyvateľov Slovenska. Pôvodná idea výskumu vznikla na prelome rokov 1967/68 ako interný námet (Jaroslav Čelko, Peter Prusák) na pôde Kabinetu pre výskum verejnej mienky Osvetového ústavu, z ktorého sa výskumný kabinet presunul do novovznikajúceho Ústavu pre výskum kultúry a verejnej mienky v Bratislave ako rezortného ústavu Ministerstva kultúry. V júni a júli 1968 bol dokončený projekt a dotazník a pripravený na oponentúru. O oponentské posudky boli požiadaní Erika Kadlecová, s. Belanský a neskôr Martin Katriak. Na základe oponentských posudkov bol projekt a dotazník upravený, 18.10.1968 sa uskutočnil predvýskum na 40 respondentoch v Pezinku a Bratislave, 27.10.-3.11.1968 sa realizoval celoslovenský zber materiálu prostredníctvom vlastnej anketárskej siete na vzorke 1400 respondentov. V januári 1969 bolo 1265 dotazníkov spracovaných pravdepodobne vo výpočtovom stredisku (strojno-počtovníckej stanici) Slovenského knižného veľkoobchodu v Bratislave a Peter Prusák vypracoval 2 varianty predbežnej správy. Variant pre vedúcich štátnych činiteľov a inštitúcie sa distribuoval podľa rozdeľovníka, zverejnenie variantu pre tlač bolo pozastavené na základe rozhodnutia tajomníka ÚV KSS. Záverečná správa bola vypracovaná a odovzdaná k prepísaniu v septembri 1969 a následne distribuovaná podľa rozdeľovníka. Podľa spomienok Jaroslava Čelku niekoľko exemplárov bolo archivovaných a v súčasnosti by sa mali nachádzať v archíve Slovenského štatistického úradu. Po reorganizácii Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky začiatkom 70-tych rokov sa dotazníky dostali na Ústav vedeckého ateizmu SAV a po jeho zrušení v roku 1990 do súkromnej úschovy. Do súčasnosti sa zachovalo 1264 dotazníkov. Cieľom výskumu bolo získať údaje 1. o stave religiozity na Slovensku, o svetonázorovej štruktúre dospelého obyvateľstva Slovenska, 2. o vzťahu svetonázorovej štruktúry so štruktúrou sociálnou, kultúrnou, biologickou, vekovou a inou, 3. o mieste a význame náboženstva v štruktúre hodnôt obča­nov, 4. o názoroch a postojoch ľudí na súčasný stav a riešenie niektorých aktuálnych otázok cirkevnej politiky v ČSSR.

Citácia: O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska 1968 (SPOS 1968)
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Peter Prusák: Predbežná správa z výskumu verejnej mienky: "O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska", január 1969.
  • Peter Prusák: Niektoré výsledky výskumu religiozity na Slovensku, Verejná mienka, bulletin Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky č. 3/1969.
  • Peter Prusák: Niektoré výsledky výskumu religiozity na Slovensku, Časopis Sociológia č. 1, 1970, s. 65-82.
  • Peter Prusák: Religiozita v kontexte sociálno-kultúrnych faktorov, Časopis Sociológia č. 1, 1971 s. 65-79.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.