Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Svetonázor na Slovensku 1989
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1989001
Autor výskumu: Kvasnička, Bohumír; Sivák, Ľubomír,
Obdobie zberu dát: 1989-08-01 až 1989-09-30
Zber dát: anketárska sieť Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Slovenskom štatistickom úrade v Bratislave
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1899

Abstrakt: Výskum sa zameral na 4 problémové okruhy: 1. Typológia ateistov, svetonázorove nevyhranených a veriacich; pokus o presnejšie rozlišovanie charakteru svetonázorovej orientácie. 2. Životné potreby a hodnoty a svetonázor; napätia medzi významom životných potrieb a hodnôt a (subjektívne hodnotenou) mierou ich uspokojovania a ich súvislosť so svetonázorovou orientáciou. 3. Politické vedomie a správanie a svetonázor; všeobecnopolitické a cirkevnopolitické názory a postoje, ich spojenie so špecifickými potrebami a záujmami v politických vzťahoch a záujmoch. 4. Morálne vedomie a správanie a svetonázor; náboženské a nenáboženské, ateistické prvky v morálnom vedomí a správaní v rovine sociálno-etických otázok, rodinných vzťahov a etických problémov individua. Teoretické východiská výskumu boli uverejnené formou štúdií v časopise Ateizmus. Oponentúra projektu a dotazníka sa konala 5.10.1988. Externí oponenti: Stanislav Hubík, Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brne, Ľudmila Benkovičová, Ústav filozofie a sociológie SAV v Bratislave. Výskum sa uskutočnil na vzorke cca 1901 respondentov - obyvateľov Slovenska nad 15 rokov (kvótny výber),vzorka bola reprezentatívna podľa pohlavia, veku, sociálnej príslušnosti, veľkosti obce a kraja. Zber materiálu sa realizoval metódou štandardizovaného rozhovoru (dotazníka). Dotazník mal aj mutáciu v maďarskom jazyku. Dotazník obsahoval 36 otázok, pre strojové spracovanie pretransformovaných do 133 znakov. Zber materiálu prebehol na prelome augusta a septembra 1989 s použitím anketárskej siete Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Slovenskom štatistickom úrade v Bratislave. Pre potreby strojového spracovania dát sa použilo 1901 dotazníkov, dotazníky boli spracované vo výpočtovom stredisku na Ústave filozofie a sociológie SAV v Bratislave. Triedenie I. stupňa sa uskutočnilo 5.12.1989. V dôsledku zrušenia Ústavu vedeckého ateizmu SAV začiatkom roku 1990 sa v ďalších prácach nepokračovalo. Do súčasnosti sa zachovalo 1899 dotazníkov.

Citácia: Kvasnička, B. - Sivák, Ľ. Svetonázor na Slovensku 1989. [dátový súbor] Bratislava. Slovenský archív sociálnych dát, 2019. SASD1989001. Verzia 1.0
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.