Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

EVS - Výskum európskych hodnôt 1999
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1999002
Autor výskumu: Dr. Zuzana Kusá - zodpovedná za výskum v Slovenskej Republike, Hlavný koordinátor projektu: Tilburg University, Tilburg, Holandsko, Loek Halman
Obdobie zberu dát: 1. jún až 31. júl 1999
Zber dát: Agentúra MVK s.r. o., Groesslingova 6-8, 814 07 Bratislava, Slovensko
Typ výberu: Vzorka bola vytvorená v dvoch krokoch: 1. Určenie 8 krajov, v rámci ktorých bol urobený výber sídiel, 2. Na základe veľkosti populácie bol v jednotlivých sídlach určený počet domácností. Výber domácností v lokalitách sa uskutočnil "náhodnou prechádzkou". Konečný počet vzorkových miest je 220. Vzorkovou jednotkou je adresa. Na výber respondenta v rámci domácnosti bola použitá metóda Kishovej tabuľky (Kish-grid), vychádzajúca z počtu dospelých obyvateľov a počtu dospelých mužov. Boli použité kvótové kontroly vzorky podľa pohlavia a veku. Dodatočne bola urobená kontrola podľa kvótnych znakov pohlavie a vek
Počet respondentov / jednotiek: 1331

Abstrakt: Výskum je súčasťou projektu European Values Study. Tento výskum bol opakovaním výskumov z roku 1981 (Česko-slovensko sa v tomto roku projektu nezúčastnilo) a 1991. Základným cieľom bolo umožniť medzinárodné porovnanie hodnôt a postojov a ich zmien v európskych krajinách. Medzi témy obsiahnuté vo výskume patrí práca, význam života a životné ciele, rodinný život, súčasné sociálne problémy - rozvod, samovražda, potrat. Táto vlna sa uskutočnila v takmer všetkých štátoch Európy, okrem Nórska, Švajčiarska a štátov bývalej Juhoslávie.

Citácia: EVS 1999
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť, integrovaný dátový súbor v angličtine na http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp.

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • TÍŽIK, Miroslav. K sociológii novej religiozity: (podoby zmeny náboženského života v 20. storočí). Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. 389 s. ISBN 80-223-2131-1
  • DŽAMBAZOVIČ, R. - TÍŽIK, M. Formovanie normality na Slovensku. Analýza normatívnych základov spoločnosti po roku 1989 na základe výskumov EVS. In Lubelcová, G., Džambazovič, R. (eds.). Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. Bratislava: Iris, 2008, s. 188-213. ISBN 978-80-89238-23-1.
  • DŽAMBAZOVIČ, R. Obraz užívateľa drog vo verejnom a politickom diskurze na Slovensku. In Klobucký, R. (ed.). Drogy v spoločnosti - politika a poznanie. Bratislava: NMCD, Sociologický ústav SAV, 2008, s. 40-57.
  • STRAPCOVÁ, K. - DŽAMBAZOVIČ, R. Reflexia príčin chudoby na Slovensku (Vývoj predstáv o príčinách chudoby v slovenskej verejnosti). In Koren(i)e kultúry 1., Banská Bystrica: UMB, 2010, s. 181-193. ISBN 978-80-8083-982-6.
  • DRAGULOVÁ, Helena. Svet práce v optike verejnosti. Kontinuita alebo zmena? Diplomová práca. Bratislava: Filozofická fakulta UK, Katedra sociológie, 2013, 96 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.