Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Sociálne nerovnosti 1999
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2001001
Autor výskumu: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, Bratislava 813 64, www.sasd.sav.sk, Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade
Obdobie zberu dát: 11. septembra 2001 až 24. septembra 2001
Zber dát: Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade
Typ výberu: Kvótny výber z populácie 18 a viac ročných obyvateľov SR na základe kraja, veľkosti obce, veku, pohlavia, vzdelania a etnicity.
Počet respondentov / jednotiek: 1082

Abstrakt: Výskum je súčasťou medzinárodného výskumného programu ISSP. ISSP 1992 Sociálne nerovnosti II bol venovaný faktorom ovplyvňujúcim šance jednotlivca na sociálnu mobilitu, ako je status rodičov, vzdelanie, kontakty atď., postojom k nerovnostiam, k sociálnemu konfliktu, predstavám o skutočných priemerných a spravodlivých príjmoch rôznych povolaní apod. Výskum v Československu bol naviac podrobnejšie zameraný na nezamestnanosť a diferenciáciu príjmov. Údaje boli zbierané v Českej aj Slovenskej republike na základe rovnakého dotazníku v zodpovedajúcej jazykovej verzii. Medzinárodný výskumný program ISSP: International Social Survey Programme (ISSP) vďaka jeho dlhoročnej kontinuite umožňuje porovnávanie dynamiky zmeny rôznych spoločností na všetkých kontinentoch. Vznikol z potreby porovnávať a koordinovať výskumné zámery a ciele v medzinárodnej perspektíve. Vysoká metodologická úroveň ISSP a obsahovo príťažlivé výskumné témy prispeli k tomu, že od roku 1983 až do vydania tohto dokumentu sa počet členov ISSP rozšíril na 44 krajín. Každá krajina je v ISSP zastúpená obvykle jednou výskumnou inštitúciou, pričom členstvo je striktne výberové a musí byť schválené ostatnými členmi. Plnoprávnym členom ISSP sa možno stať až po úspešnej archivácii národného výskumného modulu. Zástupcom Slovenska v ISSP je Sociologický ústav SAV. Viac na oficiálnej stránke: www.issp.org

Citácia: ISSP 1999
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • DŽAMBAZOVIČ, R. Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007.
  • DŽAMBAZOVIČ, R.: Sociálno-ekonomická situácia rodín a domácností na Slovensku z pohľadu sociologických výskumov. In: Hamplová, D., Šalamounová, P., Šamanová, G. (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2006, s. 280-302.
  • BAHNA, M. - DŽAMBAZOVIČ, R. Subjektívna identifikácia vlastnej pozície v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2010, roč. 42, č. 2, s. 87-112
  • SOPÓCI, J. K niektorým otázkam spoločenskej triedy a sociálneho statusu v slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 2, s. 146-166.
  • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2011, roč. 43, č. 5, s. 495-527.
  • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. Statusové a príjmové nerovnosti ekonomicky aktívnych obyvateľov Slovenska: analýza výsledkov sociologických výskumov. In Piscová, M. (ed.). Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2011, s. 206-222. ISBN 978-80-85544-69-5.
  • SOPÓCI, J. a kol. Sociálne nerovnosti na Slovensku. Bratislava: STIMUL, 2011. ISBN 978-80-8127-036-9.
  • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - SOPÓCI, J. Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti v posledných dvoch desaťročiach. In Londák, M., Michálek, S. a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 2013, s. 570-610. ISBN 978-80-224-1313-8.
  • BUNČÁK , J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. Sociálne nerovnosti: storočie zmien. In Krivý, V. (ed.). Ako sa mení slovenská spoločnosť. Sociologický ústav SAV: Iris, 2013, s. 16-88. ISBN 978-80-85544-82-4.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.