Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2002001
Autor výskumu: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, Bratislava 813 64, www.sasd.sav.sk, Magdaléna Piscová, magdalena.piscova@savba.sk , Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR.
Obdobie zberu dát: 21. september 2002 až 3. október 2002
Zber dát: Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ
Typ výberu: Výberový súbor bol utvorený voľným kvótovým výberom so znáhodnením v poslednom kroku. Kontrolovanými premennými boli: pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie, veľkosť bydliska a kraj.
Počet respondentov / jednotiek: 1133

Abstrakt: Výskum je súčasťou medzinárodného výskumného programu ISSP. ISSP 1992 Sociálne nerovnosti II bol venovaný faktorom ovplyvňujúcim šance jednotlivca na sociálnu mobilitu, ako je status rodičov, vzdelanie, kontakty atď., postojom k nerovnostiam, k sociálnemu konfliktu, predstavám o skutočných priemerných a spravodlivých príjmoch rôznych povolaní apod. Výskum v Československu bol naviac podrobnejšie zameraný na nezamestnanosť a diferenciáciu príjmov. Údaje boli zbierané v Českej aj Slovenskej republike na základe rovnakého dotazníku v zodpovedajúcej jazykovej verzii. Medzinárodný výskumný program ISSP: International Social Survey Programme (ISSP) vďaka jeho dlhoročnej kontinuite umožňuje porovnávanie dynamiky zmeny rôznych spoločností na všetkých kontinentoch. Vznikol z potreby porovnávať a koordinovať výskumné zámery a ciele v medzinárodnej perspektíve. Vysoká metodologická úroveň ISSP a obsahovo príťažlivé výskumné témy prispeli k tomu, že od roku 1983 až do vydania tohto dokumentu sa počet členov ISSP rozšíril na 44 krajín. Každá krajina je v ISSP zastúpená obvykle jednou výskumnou inštitúciou, pričom členstvo je striktne výberové a musí byť schválené ostatnými členmi. Plnoprávnym členom ISSP sa možno stať až po úspešnej archivácii národného výskumného modulu. Zástupcom Slovenska v ISSP je Sociologický ústav SAV. Viac na oficiálnej stránke: www.issp.org

Citácia: ISSP Rodina a rod 2002
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť dáta za Slovenskú republiku v slovenčine, integrovaný dátový súbor v anglickom jazyku dostupný na http://zacat.gesis.org aj s možnosťou online analýzy pomocou systému Nesstar

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Bausová, M.: Dnes už nie je také jasné, kto upratal (Deľba domácich prác a výchovy detí v súčasnej slovenskej rodine). In: Chorvát, I. (Ed.): Premeny rodiny v urbánnom prostredí. Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2002
  • PISCOVÁ, Magdalena - BAUSOVÁ, Martina - ZEMAN, Milan. ISSP: Rodina a rod 2002 : výskum v rámci programu ISSP. Pramenná publikácia. Časť I. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2004. 60 s. + príl.
  • PISCOVÁ, Magdalena - BAUSOVÁ, Martina - ZEMAN, Milan. ISSP: Rodina a rod 2002. Výskum v rámci programu ISSP : annex - Tabuľková príloha podľa vybraných sociálno-demografických znakov. Časť II. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2004. 338 tab.
  • Polakova, Viera, "The Role of a Man and a Woman Today," Proceedings of the 9th Slovak Demographic Conference, 2003, pp. 156-160. Polakova, Viera, "Sharing the Housework by a Man and a Woman," Proceedings of Forum Metricum Slovacum Tom VII, Slovak Statistical Society, 2003, pp. 66-72. Zoznam súvisiacich publikácií je k dispozícii na oficiálnej stránke ISSP: http://www.issp.org/public.shtml
  • Polakova, Viera, "Sharing the Housework by a Man and a Woman," Proceedings of Forum Metricum Slovacum Tom VII, Slovak Statistical Society, 2003, pp. 66-72.
  • Zoznam súvisiacich publikácií je k dispozícii na oficiálnej stránke ISSP: http://www.issp.org/public.shtml
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.