Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Vhodné spôsoby trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2003003
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2003-05-01 až 2003-05-31
Zber dát:
Typ výberu: Zámerný výber
Počet respondentov / jednotiek: 1316

Abstrakt: Výskum je súčasťou cyklu niekoľkých výskumov, ktoré sa realizovali na podnet Úradu vlády SR a konkrétne aj Ministerstva kultúry SR. Pôvodné zadanie výskumu a orientovalo a "Využívanie voľného času mládeže ako spôsob prevencie proti návykovým závislostiam". Neskôr, pod vplyvom narastajúcich extrémistických prejavov rasovej neznášanlivosti a xenofóbie aj v radoch mládeže sa doplnil dotazník o otázky zisťujúce postoje mládeže k prejavom extrémizmu a v súvislosti so spoluprácou s Literárnym informačným centrom sa rozšírila ešte batéria otázok zisťujúcich mieru záujmu mládeže o literatúru, teda o čítanie beletrie, odbornej literatúry, časopisov, sledovanie programov médií, internetu a pod. Konkrétne tento výskum z uvedeného cyklu bol zameraný predovšetkým na zisťovanie miery využívania vytypovaných voľnočasových aktivít, na podmienky, resp. možnosti využívania horeuvedených v blízkom okolí bydliska respondenta, na okolnosti, resp. osoby, ktoré bránia optimálnemu využívaniu voľného času. Zaradené boli aj otázky zisťujúce mieru účasti na podujatiach organizovaných v rámci miestnej kultúry. Ďalší blok otázok bol venovaný skúsenostiam mládeže s návykovými látkami, konkrétne išlo o frekvenciu užívania alkoholu, fajčenie, hracie automaty, vyskúšanie, či častejšie užívanie drog. Súčasťou výskumu bolo aj zisťovanie zdrojov informácií o návykových látkach a ich účinkoch, zisťovanie účinnosti informovanosti preventívnych opatrení vo vedomí mládeže. Záverečnú časť výskumu prestavovali otázky zaznamenávajúce postoje mládeže k životu, hodnotenie súčasnej životnej pozície respondenta. Špecifické otázky zisťovali hodnotenie miery účinnosti jednotlivých foriem reklamy venovanej na podporu riešenia negatívnych javov spoločnosti a prípadné angažovanie sa mladých respondentov v niektorej oblasti. Výskum sa realizoval na vzorke mládeže druhých a tretích ročníkov (16 - 18-roční) najfrekventovanejších typov stredných škôl (gymnáziá, obchodné akadémie, zdravotnícke školy, hotelové akadémie, spojené stredné školy, odborné stredné školy učňovského typu, konzervatórium) cca 1316 respondentov so zastúpením všetkých ôsmich krajov Slovenska.

Citácia: Národné osvetové centrum. Vhodné spôsoby trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2003003. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2003003.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Hradiská, E.: Vhodné spôsoby trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí (záverečná správa z výskumu). Národné osvetové centrum v Bratislave - Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky, Bratislava, 2003, 75 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.