Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ESS 2 - Európska sociálna sonda 2004
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2004003
Autor výskumu: Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach; Výrost Jozef
Obdobie zberu dát: 30.augusta 2004 až 2. decembra 2004
Zber dát: Agentúra Markwin, Piešťanská 53, 04011 Košice
Typ výberu: Jednoduchý výber z populácie narodenej pred 1.9.1989. Bol urobený výťah z registra, pozostávajúci zo všetkých osôb narodených pred 1.9.1989. Osoby v tomto výťahu boli očíslované od 1 po N a 2500 čísel z intervalu od 1 do N bolo vygenerovaných.
Počet respondentov / jednotiek: 1512

Abstrakt: Úloha "Predikcia vývojových trendov v sociálnej sfére" bola v rokoch 2004-2006 riešená v kontexte medzinárodného výskumného programu European Social Survey (2. kolo) v súlade so spoločne zdieľanými pravidlami. Zameraná bola na poznávanie a interpretáciu postojov, hodnôt a spôsobov správania ľudí v SR so zreteľom k európskemu kontextu a k zmenám v európskych inštitúciách. Organizácia výskumu bola rovnaká ako v ostatných zúčastnených krajinách ESS, tak aby výsledky boli porovnateľné v medzinárodnom meradle. K základným cieľom Európskej sociálnej sondy patrí aj realizácia medzinárodného komparatívneho výskumu na špičkovej metodologickej úrovni. Táto meritórna požiadavka sa vzťahovala na všetky segmenty projektu empirického výskumu, ktoré konkrétne predstavujú: Konštrukcia metodiky (informácie o tomto segmente projektu ESS uvedieme v nasledujúcej časti); Preklad metodík; Výber vzorky a Kontrola kvality. Periodicita Európskej sociálnej sondy (plánovaných je 5 kôl v dvojročných cykloch) dáva možnosť analyzovať vývinové tendencie v sledovaných oblastiach, ktoré sú súčasťou stabilnej časti dotazníka (core module). Sledované boli oblasti: sociálne postavenie jednotlivca v spoločnosti, sociálna inklúzia/exklúzia, médiá a komunikácia, názory na politické otázky, sociálno-politické orientácie, hodnotové orientácie, dôvera v spoločenské inštitúcie, náboženská identita, národná a etnická identita. Rotujúcimi modulmi pre druhé kolo ESS boli: Modul 1: Rodina, práca a sociálne zabezpečenie v Európe a Modul 2: Zdravie a zdravotná starostlivosť v meniacej sa Európe.

Citácia: ESS 2 - 2004
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť cez www.europeansocialsurvey.org, integrovaný dátový súbor v angličtine na www.europeansocialsurvey.org,

Publikácie:
  • Výrost, J. a kol. (2006): Európska Sociálna Sonda (ESS), 2.kolo na Slovensku. Universum, Prešov
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.