Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Občianstvo 2004
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2005001
Autor výskumu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra sociológie (Ksoc FiF UK, www.fphil.uniba.sk) / Tížik, Miroslav
Obdobie zberu dát: 6. apríl 2005 až 20. apríl 2005
Zber dát: TNS SK, s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika
Typ výberu: Na regionálne členenie SR bol využitý model 12 žúp, ktoré lepšie zohľadňujú regionálne špecifiká ako súčasný model 8 samosprávnych krajov. Na základe podielu bytových domácností v jednotlivých župách bol vyčíslený počet výberových jednotiek za jednotlivé župy, ktorých bolo spolu 350. Výberovou územnou jednotkou bol sčítací obvod. Pre každú územnú výberovú jednotku zaradenú do výskumu, bola vybraná z vytvorenej databázy ulíc a súpisných čísel systematickým náhodným výberom štartovacia adresa. Z každej štartovacej adresy anketár vybral metódou náhodnej prechádzky 4 domácnosti, v ktorých mal zrealizovať rozhovor. Domácnosť bola výberovou jednotkou pri vytváraní vzorky. Za respondenta bol vybraný člen domácnosti, ktorý mal viac ako 18 rokov a ktorý mal mať v najbližšom termíne narodeniny. Horná veková hranica uzatvárajúca vzorku nebola stanovená. Vzorka bola navrhnutá ako reprezentatívna pre dospelých, ktorí bývajú v súkromných domoch/byto
Počet respondentov / jednotiek: 1072

Abstrakt: ISSP Občianstvo 2004 je reprezentatívny výskum obyvateľov SR, ktorý je národnou verziou medzinárodného projektu ISSP. V rámci projektu ISSP ide o prvýkrát realizovaný modul zameraný na tému Občianstvo. Tematicky je výskum zameraný na skúmanie názorov a postojov občanov Slovenskej republiky k rôznym otázkam verejného života, napríklad predstavy o občianstve, názory na rôzne skupiny v spoločnosti, spôsoby zapojenia sa do politického a občianskeho života, občianska angažovanosť, práva občanov v demokratických spoločnostiach, dôvera v politikov, interpersonálna dôvera, názory na medzinárodné otázky, názory na politiku a na fungovanie demokracie na Slovensku, záujem o politiku, dôveru v inštitúcie či sebacharakterizáciu respondentov. Zahrňuje taktiež informácie o zamestnaneckom statuse, povolaní a príjme, ako aj socio-demografické údaje o respondentoch vo veku 18 a viac roko

Citácia: ISSP Občianstvo 2004 / apríl 2005
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.