Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ESS 3 - Európska sociálna sonda 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2006002
Autor výskumu: Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach; Výrost Jozef
Obdobie zberu dát: 1. decembra 2006 až 28. februára 2007
Zber dát: Agentúra GfK, Štefánikova 47, 813 41 Bratislava, Slovenská republika
Typ výberu: Jednoduchý výber z populácie narodenej pred 1.11.1991. Bol urobený výťah z registra, pozostávajúci zo všetkých osôb narodených pred 1.11.1991. Osoby v tomto výťahu boli očíslované od 1 po N a 2500 čísel z intervalu od 1 do N bolo vygenerovaných.
Počet respondentov / jednotiek: 1766

Abstrakt: Úloha "Predikcia vývojových trendov v sociálnej sfére" bola v rokoch 2006-2008 riešená v kontexte medzinárodného výskumného programu European Social Survey (3. kolo) v súlade s určenými spoločne zdieľanými pravidlami a zameraná na poznávanie a interpretáciu postojov, hodnôt a spôsobov správania ľudí v SR so zreteľom k európskemu kontextu a k zmenám v európskych inštitúciách. Organizácia výskumu bola rovnaká ako v ostatných zúčastnených krajinách ESS, tak aby výsledky boli porovnateľné v medzinárodnom meradle. K základným cieľom Európskej sociálnej sondy patrí aj vyprojektovanie a realizácia medzinárodného komparatívneho výskumu na špičkovej metodologickej úrovni. Táto meritórna požiadavka sa vzťahovala na všetky segmenty projektu empirického výskumu, ktoré konkrétne predstavujú:1. Konštrukcia metodiky, 2. Preklad metodík, 3. Výber vzorky, 4. Kontrola kvality. Periodicita Európskej sociálnej sondy ESS (plánovaných je 5 kôl v dvojročných cykloch) dáva možnosť analyzovať vývinové tendencie v sledovaných oblastiach, ktoré sú súčasťou stabilnej časti dotazníka. Sledované oblasti výskumy: sociálne postavenie jednotlivca v spoločnosti, sociálna inklúzia/exklúzia, médiá a komunikácia, názory na politické otázky, sociálno-politické orientácie, hodnotové orientácie, dôvera v spoločenské inštitúcie, náboženská identita, národná a etnická identita. Rotujúcimi modulmi pre tretie kolo ESS boli: Modul 1: Osobná a sociálna subjektívna pohoda, životná spokojnosť, spokojnosť s prácou, pomoc druhým. Modul 2: Časové plány v živote, plánovanie kľúčových životných udalostí, postoje k ideálnemu veku

Citácia: ESS 3 - 2006
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť cez www.europeansocialsurvey.org, integrovaný dátový súbor v angličtine na www.europeansocialsurvey.org,

Publikácie:
  • VÝROST, J. a kol. Európska Sociálna Sonda (ESS), 3.kolo na Slovensku. Prešov:Universum, 2008. VÝROST, J. a kol. Európska Sociálna Sonda (ESS), 3.kolo na Slovensku. Prešov:Universum, 2008, 195 s. ISBN 978-80-89046-55-3.
  • SLYŠKO, Martin. Autoritárske hodnoty a volebné správanie na Slovensku. Diplomová práca. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociológie, 2011, 136 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.