Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kultúra spolužitia obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2007002
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2007-09-01 až 2007-09-30
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 825

Abstrakt: Výskum nadväzoval na prieskum realizovaný v roku 2001, ktorý bol zameraný na mapovanie vzťahov v spolunažívaní príslušníkov majoritného národa a maďarskej národnostnej menšiny žijúcich na jazykovo zmiešaných oblastiach južného Slovenska. Išlo do istej miery o porovnávací prieskum, doplnený ďalšími otázkami. Otázky sa týkali predovšetkým spokojnosti so vzťahmi Slovákov a Maďarov vo vybraných lokalitách, s rovnosťou zaobchádzania oboch národov v úradnom styku, so zastúpením príslušníkov oboch národností v miestnej samospráve, s možnosťou kultúrneho vyžitia obyvateľov v rámci podujatí prezentovaných v jednotlivých jazykoch, s možnosťami vzdelávania v rodných jazykoch, ale aj miery ovládania štátneho jazyka aj minoritného jazyka a cudzích jazykov vôbec. Ďalšie otázky sa týkali ovplyvňovania vzájomných vzťahov medzi príslušníkmi slovenskej a maďarskej národnosti zástupcami politických strán a orgánov decíznej sféry, zisťovania príčin pociťovania nerovnoprávneho postavenia maďarskej menšiny, zisťovania najväčších problémov v hospodárskom a spoločenskom živote obyvateľov žijúcich v národnostne zmiešaných oblastiach SR. Skupina otázok bola zameraná aj na spôsoby a možnosti pestovania národného povedomia oboch národov, sledovanie médií v jednotlivých jazykoch, zisťovanie spokojnosti so zastúpením reprezentantov národností v miestnom zastupiteľstve. Výskum bol doplnený otázkami zameranými na zisťovanie frekvencie vykonávania vytypovaných voľnočasových aktivít. Zisťovala sa aktívna účasť respondentov v niektorej kultúrnej organizácii, ale aj skutočnosti, ktoré vyvolávali pocit diskriminácie. Záverečné otázky sa týkali používania jedného z jazykov v domácom styku a podobne i jazyka, v ktorom sa respondent vzdelával v jednotlivých typoch škôl a či sa v tomto jazyku vzdelávajú aj jeho deti a dôvody, pre ktoré si vybrali vzdelávanie v tomto jazyku. Výskum sa realizoval v južných okresoch národnostne zmiešaných oblastí SR na vzorke 821 respondentov recipročne zastúpených občanmi slovenskej a maďarskej národnosti podľa základných kvótových znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko, okres, kraj), ale aj vierovyznanie a ekonomické postavenie.

Citácia: Národné osvetové centrum. Kultúra spolužitia obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí južného Slovenska. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2007002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2007002.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Sopóci, J.: Kultúra spolužitia obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí južného Slovenska (záverečná správa z výskumu). Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, Bratislava, 2007, 50 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.