Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

EVS - Výskum európskych hodnôt 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2008001
Autor výskumu: Zuzana Kusá - zodpovedná za výskum v Slovenskej Republike (spoluriešitelia Bohumil Búzik, David Kostlán, Miroslav Tížik), Hlavný koordinátor projektu: Loek Halman, Tilburg University, Tilburg, Holandsko
Obdobie zberu dát: 14. júla 2008 až 29. augusta 2008
Zber dát: TNS SK s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava
Typ výberu: Stratifikovaný viacstupňový pravdepodobnostný výber. Výberový súbor (vzorka) mala rozsah 1 500 jednotlivcov. Zber dát sa uskutočnil v 300 územných výberových jednotkách (1. stupeň výberu). V každej výberovej jednotke bolo vybraných 9 adries (2. stupeň výberu). Anketári navštevovali vybrané domácnosti a kontaktnou osobou - respondentom sa stal ten člen domácnosti, ktorý má viac ako 18 rokov a bude mať v najbližšom termíne narodeniny.
Počet respondentov / jednotiek: 1509

Abstrakt: Výskum európskych hodnôt (EVS - European Values Study) je rozsiahly, dlhodobý, na spolupráci postavený medzinárodný projekt výskumu hodnotových orientácií v Európe, ktorý sa v európskych štátoch uskutočňuje v 9-ročných cykloch a skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Na Slovensku bol realizovaný prvýkrát v roku 1991 v rámci Československa a v roku 1999 už ako samostatný výskum. Spoločným garantom projektu je medzinárodná metodologická skupina pri University of Tilburg v Holandsku. Základným cieľom je umožniť medzinárodné porovnanie hodnôt a postojov a ich zmien v európskych krajinách. Medzi témy obsiahnuté vo výskume patria: práca, životné ciele, rodinný život, náboženstvo, súčasné sociálne problémy, pocity šťastia, dobrovoľnícke aktivity, sociálny odstup, záujem o politiku a politická aktivita, národná identita, solidarita, vzťah k prisťahovalcom, k regiónu, ku krajine, k EÚ a podobne. Kľúčové výskumné otázky sú: Aký vzor hodnôt spája Európanov? Udržuje si Európa kultúrnu jednotu, ktorá sa vyvíjala pod vplyvom kresťanstva a osvietenstva? Prenikajú tradičné hodnoty ešte životom a kultúrou Európy? Sú úcta k ľudským právam, vláde práva, súcit s chudobnými a hodnota slobody naďalej typické pre Európu? Existuje koherentná významová alternatíva ku kresťanstvu a humanizmu? A ak áno, aké dôsledky to má pre jednotu Európy? Viac informácii a dáta z výskumov v anglickom jazyku je možné získať aj na www.europeanvalues.nl a http://zacat.gesis.org.

Citácia: EVS 2008
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • DŽAMBAZOVIČ, R. - TÍŽIK, M. Formovanie normality na Slovensku. Analýza normatívnych základov spoločnosti po roku 1989 na základe výskumov EVS. In Lubelcová, G., Džambazovič, R. (eds.). Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. Bratislava: Iris, 2008, s. 188-213. ISBN 978-80-89238-23-1.
  • STRAPCOVÁ, K. - DŽAMBAZOVIČ, R. Reflexia príčin chudoby na Slovensku (Vývoj predstáv o príčinách chudoby v slovenskej verejnosti). In Koren(i)e kultúry 1., Banská Bystrica: UMB, 2010, s. 181-193. ISBN 978-80-8083-982-6.
  • BOMBA, L. - KACIAN, A. (2012) Relevance of Christian Faith for Everyday Life in Post Communist Slovakia In Valčo, M., Slivka, D. (eds.). Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challanges and Opportunities. Roanoke: Center for Religion and Society, Roanoke College. ISBN 978-0-615-66671-6.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.