Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP na Slovensku 2006 - 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2008002
Autor výskumu: Sociologický ústav SAV a Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra sociológie / (vedúci tímu: Vladimír Krivý, riešitelia: Miloslav Bahna, Ján Bunčák, Roman Džambazovič, Magdaléna Piscová, Miroslav Tížik, Milan Zeman)
Obdobie zberu dát: 7. októbra 2008 až 28. októbra 2008
Zber dát: FOCUS, s.r.o., Grösslingová 37, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Typ výberu: Viacstupňový stratifikovaný náhodný výber vzorky. Stratifikačné kritériá výberu primárnych výberových bodov (PSU): krajské členenie Slovenska na 8 krajov (úroveň NUTS III) a stupeň urbanizácie (kategorizácia sídiel do 1 tisíc, 1-2 tisíc, 2-5 tisíc, 5-20 tisíc, 20-50 tisíc, 50-100 tisíc, nad 100 tisíc obyvateľov). Počet PSU v jednotlivých stratách (spolu 56 strát), ktoré vznikli kombináciou uvedených stratifikačných kritérií, bol vybraný s pravdepodobnosťou proporcionálnou k parametrom základného súboru. Konečný počet PSU vo výskume bol 146, pričom v jednom výberovom bode bolo realizovaných 8 rozhovorov. Anketár jednotlivé domácnosti v určených PSU vyberal metódou tzv. náhodnej prechádzky. V kontaktovanej domácnosti bol respondent vybraný metódou "posledných narodenín" a mal najmenej 18 rokov.
Počet respondentov / jednotiek: 1138

Abstrakt: Výskum ISSP na Slovensku 2006-2008 je z troch modulov spojenou národnou verziou medzinárodného výskumu ISSP. Realizovaný bol v rámci riešenia projektu APVV - Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti. Výskum obsahoval tri moduly ISSP, pričom každý modul bol doplnený sadou špecifických otázok vytvorených tímom riešiteľov. Modul Voľný čas a šport bol realizovaný v rámci programu ISSP prvýkrát, modul Náboženstvo tretíkrát (na Slovensku druhý raz) a modul Úloha vlády už štvrtýkrát (na Slovensku prvý raz). Prvá časť dotazníka, modul ISSP 2007 Voľný čas a šport, sa zameriava na skúmanie voľnočasových a športových aktivít, ich frekvencie a významu, na vnímanie ideálnych postáv muža a ženy a na skúmanie zdravotného stavu. Druhá časť, modul ISSP 2008 Náboženstvo, skúma názory a postoje občanov k témam ako sú: podoby a intenzita vier, náboženské praktiky, dôvera v cirkvi, názory na vzťah politiky a náboženstva, základné morálne, náboženské a etické predstavy, vzťah k Biblii a zmysel života. Tretia časť, modul ISSP 2006 Úloha vlády, je zameraný na postoje verejnosti k občianskym slobodám, sociálnym nerovnostiam, sociálnemu zabezpečeniu a k ekonomickej politike vlády, na posudzovanie úspešnosti vlády v rôznych oblastiach, na témy korupcie, dôveru v politikov, interpersonálnu dôveru a na záujem o politiku. ISSP moduly boli doplnené aj sadou špecifických otázok za SR, zameraných na otázky preferencií trávenia dovoleniek, sledovanie tradičných aj alternatívnych náboženských praktík a hodnotenia politického systému. Doplnkovou časťou boli otázky o migrácii do zahraničia a vzťahu k iným krajinám. Výskum zahŕňa taktiež anonymizované štandardizované informácie o zamestnaneckom statuse, povolaní a príjme, štruktúre domácnosti, politickej orientácii, ako aj o ďalších socio-demografických znakoch respondentov. Viac o projekte ISSP a o jeho jednotlivých moduloch: www.issp.org

Citácia: ISSP Slovensko 2008
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • SOPÓCI, J. K niektorým otázkam spoločenskej triedy a sociálneho statusu v slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 2, s. 146-166.
  • DŽAMBAZOVIČ, R. (ed.). Úloha vlády. ISSP na Slovensku 2006-2008. Pramenná publikácia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, FF UK, 2009.
  • DŽAMBAZOVIČ, R. (ed.). Náboženstvo. ISSP na Slovensku 2006-2008. Pramenná publikácia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, FF UK, 2009. ISBN 978-80-85544-60-2.
  • ZEMAN, M. - DŽAMBAZOVIČ, R. Životný štýl a zdravie na Slovensku - výsledky empirického výskumu. In Sociológia zdravia a choroby: nové poznatky a trendy. Bratislava: Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV, 2011, s. 138-152. ISBN 978-80-85447-18-7.
  • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2011, roč. 43, č. 5, s. 495-527.
  • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. Statusové a príjmové nerovnosti ekonomicky aktívnych obyvateľov Slovenska: analýza výsledkov sociologických výskumov. In Piscová, M. (ed.). Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2011, s. 206-222. ISBN 978-80-85544-69-5.
  • SOPÓCI, J. a kol. Sociálne nerovnosti na Slovensku. Bratislava: STIMUL, 2011. ISBN 978-80-8127-036-9.
  • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - SOPÓCI, J. Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti v posledných dvoch desaťročiach. In Londák, M., Michálek, S. a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 2013, s. 570-610. ISBN 978-80-224-1313-8.
  • BUNČÁK , J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. Sociálne nerovnosti: storočie zmien. In Krivý, V. (ed.). Ako sa mení slovenská spoločnosť. Sociologický ústav SAV: Iris, 2013, s. 16-88. ISBN 978-80-85544-82-4.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.