Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Občianstvo a participácia na Slovensku 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2008003
Autor výskumu: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, www.kvsbk.sav.sk (vedúca riešiteľka: Prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.), Inštitút pre verejné otázky, www.ivo.sk, tel: +421.2.5443.4030
Obdobie zberu dát: 10. november 2008 až 25. november 2008
Zber dát: Agentúra FOCUS, Bratislava
Typ výberu: Výber vzorky bol realizovaný s použitím metódy kvótneho výberu. Kvótny rozpis z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, a veľkosti sídla bol pripravený na úrovni jednotlivých krajov
Počet respondentov / jednotiek: 1270

Abstrakt: Výskum "Občianstvo a participácia na Slovensku, november 2008" bol realizovaný v rámci projektu "Centra excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie - COPART" (vedúca riešiteľka: Prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.). V spolupráci s Kabinetom výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV ho uskutočnil Inštitút pre verejné otázky ( IVO). Cieľom výskumu bolo preskúmať stav občianstva a participácie na Slovensku. Pre možnosť štúdia trendov boli do výskumu zaradené aj niektoré otázky použité v predchádzajúcich výskumoch IVO, ktoré sa zaoberali touto problematikou. Výskum sa venoval týmto okruhom problémov: vnímanie stavu súčasnej slovenskej spoločnosti a jej inštitúcií vrátane dôvery v politikov a záujmu o politiku; miera a spôsoby spoločenskej angažovanosti respondentov; politická socializácia; vlastná politická účinnosť respektíve politická alienácia; sociálne identifikácie respondentov ako aj vnímanie postavenia rôznych spoločenských skupín vrátane migrantov. Súčasťou projektu COPART súvisiacou s výskumom "Občianstvo a participácia na Slovensku, november 2008" bol aj reprezentatívny výskum o vzťahu k menšinám "Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie", pre ktorý boli dáta zozbierané v období 14.5. do 21.5. 2008 agentúrou FOCUS. Hlavným riešiteľským pracoviskom tohto partnerského projektu bola nezisková organizácia Občan a demokracia, spolupracujúce organizácie - IVO, PDCS Slovakia a Hlava 98. Viac informácií o projekte COPART na: http://www.kvsbk.sav.sk/indexslovak.php?id=skcentrumexcelentnosti

Citácia: COPART-KVSBK/IVO, november 2008
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský a anglický dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.