Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ESS 4 - Európska sociálna sonda 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2008004
Autor výskumu: Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach; Výrost Jozef
Obdobie zberu dát: 17. novembra 2008 až 15. februára 2009
Zber dát: Agentúra GfK, Štefánikova 47, 813 41 Bratislava, Slovenská republika
Typ výberu: Štvorstupňový stratifikovaný výber z dospelej populácie SR (nad 15 rokov)
Počet respondentov / jednotiek: 1810

Abstrakt: Úloha "Predikcia vývojových trendov v sociálnej sfére" bola v rokoch 2008-2010 riešená v kontexte medzinárodného výskumného programu European Social Survey (4. kolo) v súlade s určenými spoločne zdieľanými pravidlami a zameraná na poznávanie a interpretáciu postojov, hodnôt a spôsobov správania ľudí v Slovenskej republike so zreteľom k európskemu kontextu a k zmenám v európskych inštitúciách. Organizácia výskumu bola rovnaká ako v ostatných zúčastnených krajinách ESS, tak aby výsledky boli porovnateľné v medzinárodnom meradle. K základným cieľom Európskej sociálnej sondy patrí aj vyprojektovanie a realizácia medzinárodného komparatívneho výskumu na špičkovej metodologickej úrovni. Táto požiadavka sa vzťahovala na všetky segmenty projektu empirického výskumu, ktoré konkrétne predstavujú:1. Konštrukcia metodiky, 2. Preklad metodík, 3. Výber vzorky, 4. Kontrola kvality. Periodicita Európskej sociálnej sondy ESS (plánovaných je 5 kôl v dvojročných cykloch) dáva možnosť analyzovať vývinové tendencie v sledovaných oblastiach, ktoré sú súčasťou stabilnej časti dotazníka. Sledované oblasti výskumy: sociálne postavenie jednotlivca v spoločnosti, sociálna inklúzia/exklúzia, médiá a komunikácia, názory na politické otázky, sociálno-politické orientácie, hodnotové orientácie, dôvera v spoločenské inštitúcie, náboženská identita, národná a etnická identita. Rotujúcimi modulmi pre štvrté kolo ESS boli: Modul 1: Sociálne zabezpečenie zahŕňa postoje k sociálnym dávkam, veľkosť skupiny ich poberateľov, pohľad na zdaňovanie, postoje k doručovateľskej službe a možnosť závislosti na sociálnom zabezpečení v budúcnosti. Modul 2: Diskriminácia starých ľudí, postoje a skúsenosti s ňou, status súvisiaci s vekom, stereotypy, skúsenosť s diskrimináciou a kontakt s ľuďmi iných vekových skupín.

Citácia: ESS 4 - 2008
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť cez www.europeansocialsurvey.org, integrovaný dátový súbor v angličtine na www.europeansocialsurvey.org,

Publikácie:
  • Výrost, J. a kol.: Európska Sociálna Sonda (ESS), 4.kolo na Slovensku. Universum, Prešov, 2010
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.