Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Rovnosť a menšiny na Slovensku 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2008005
Autor výskumu: COPART, IVO, Progress, Museion
Obdobie zberu dát: 14. máj 2008 až 21. máj 2008
Zber dát: Agentúra FOCUS, Grösslingová 37, P.O.BOX 293, 810 00 Bratislava 1, info@focus-research.sk
Typ výberu: Výber vzorky bol realizovaný s použitím metódy kvótneho výberu. Kvótny rozpis z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a veľkosti sídla bol pripravený na úrovni jednotlivých krajov
Počet respondentov / jednotiek: 1209

Abstrakt: Výskum ROVMES 2008 bol zložený z troch častí. Prvou (otázky 1, 3-16, 24-26, 31-45) bol výskum v rámci projektu "Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie", ktorý bol podporený cez Program Európskeho spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu (PROGRESS) a Úrad vlády SR. Na projekte spolupracovali štyri organizácie: Občan a Demokracia (hlavné riešiteľské pracovisko), Inštitút pre verejné otázky, Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) a Hlava 98. Cieľom projektu bolo prispieť k eliminácii diskriminácie v slovenskej spoločnosti, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov. Výskum, ktorý sa v rámci projektu realizoval, sa zameriaval na vnímanie diskriminácie a vzťah verejnosti k rôznym menšinám (link na projekt: www.diskriminacia.sk a http://www.diskriminacia.sk/files/Museion_vyskum_sprava_2008.pdf). Druhou časťou dotazníku (Q2, Q 17-Q20) sú otázky vytvorené tímom riešiteľov z Centra excelencie COPART. Otázky boli zamerané na výskum tém občianstvo a participácia. Treťou časťou dotazníku (Q27-Q30) boli otázky zamerané na výskum postojov verejnosti k ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou, ktorý organizovalo občianske združenie Museion. Viac informácií o projekte COPART na: http://www.kvsbk.sav.sk/indexslovak.php?id=skcentrumexcelentnosti

Citácia: ROVMES 2008
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • GYÁRFÁŠOVÁ, O. - SEKULOVÁ, M. Ľudské práva, diskriminácia a menšiny vo verejnej percepcii. In Pufflerová, Š. (ed.). Na ceste k rovnosti. Bratislava: Občan a demokracia, s. 59-74. ISBN 978-80-89140-17-6.
  • BÚTOROVÁ, Z. - GYÁRFÁŠOVÁ, O. Verejná mienka. In Kollár, M. - Mesežnikov, G. - Bútora, M. (eds.). Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2009, s. 253-295. ISBN 80-89345-15-1 .
  • GYÁRFÁŠOVÁ, O. - SEKULOVÁ, M. Vieme čo je diskriminácia? In Pufflerová, Š. (ed.). Na ceste k rovnosti. Bratislava: Občan a demokracia, s. 39-58. ISBN 978-80-89140-17-6.s. 59 - 74.
  • GYÁRFÁŠOVÁ, T., 2008: Postoje verejnosti k ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou. OSF, Museion, Bratislava (dostupné na http://www.diskriminacia.sk/files/Museion_vyskum_sprava_2008.pdf , dňa 4. 6. 2010)
  • SEKULOVÁ, M. - GYÁRFÁŠOVÁ, O. Diskriminácia a viacnásobná diskriminácia. Pohľady verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzanie. Pracovný zošit. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. Ďalšie výstupy v Sociológii č. 5/2010
  • Ďalšie výstupy v Sociológii č. 5/2010
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.