Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2009-2010
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2009001
Autor výskumu: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, Bratislava 813 64, www.sasd.sav.sk, Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade
Obdobie zberu dát: 21. september 2009 až 22. október 2009
Zber dát: FOCUS, s.r.o., Grösslingová 37, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Typ výberu: Viacstupňový stratifikovaný náhodný výber vzorky. Stratifikačné kritériá výberu primárnych výberových bodov (PSU): krajské členenie Slovenska na 8 krajov (úroveň NUTS III) a stupeň urbanizácie (kategorizácia sídiel do 1 tisíc, 1-2 tisíc, 2-5 tisíc, 5-20 tisíc, 20-50 tisíc, 50-100 tisíc, nad 100 tisíc obyvateľov). Počet PSU v jednotlivých stratách (spolu 56 strát), ktoré vznikli kombináciou uvedených stratifikačných kritérií, bol vybraný s pravdepodobnosťou proporcionálnou k parametrom základného súboru. Konečný počet PSU vo výskume bol 149. Anketár jednotlivé domácnosti v určených PSU vyberal metódou tzv. náhodnej prechádzky. V kontaktovanej domácnosti bol respondent vybraný metódou "posledných narodenín" a mal najmenej 18 rokov.
Počet respondentov / jednotiek: 1159

Abstrakt: Výskum ISSP Slovensko 2009-2010 je z dvoch modulov spojenou národnou verziou medzinárodného výskumu ISSP. Realizovaný bol v rámci riešenia projektu APVV - Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti. Výskum obsahoval dva moduly ISSP, pričom každý modul bol doplnený sadou špecifických otázok vytvorených tímom riešiteľov. Modul Sociálne nerovnosti bol realizovaný v rámci programu ISSP štvrtýkrát (na Slovensku tretí raz, pričom v roku 1992 sa realizoval výskum za Československo) a modul Životné prostredie tretíkrát (na Slovensku prvý raz). Prvá časť dotazníka, modul ISSP 2009 Sociálne nerovnosti, sa zameriava na skúmanie názorov na faktory dôležité pre dosiahnutie úspechu, na legitimitu nerovností a postoje k nerovnostiam, názor na veľkosť mzdy vo vybraných zamestnaniach a na to, čo by malo byť rozhodujúce pri veľkosti mzdy, názor na konflikt medzi vybranými skupinami ako aj percepciu a preferenciu typu spoločnosti. Otázky zisťovali taktiež súčasnú a minulú sociálnu pozíciu respondenta a jeho domácnosti. Druhá časť, modul ISSP 2010 Životné prostredie, skúma názory a postoje občanov k témam ako sú: najdôležitejšie problémy na Slovensku, najzávažnejšie problémy životného prostredia, poznanie príčin a možných riešení problémov životného prostredia, vzťah vedy a životného prostredia, ochota prispieť k ochrane životného prostredia, miera nebezpečnosti špecifických environmentálnych problémov, dôležitosť a efektívne možnosti ochrany životného prostredia, uprednostňované zdroje energie, konkrétne správanie respondentov zamerané na ochranu životného prostredia ako aj interpersonálna dôvera či dôvera v politikov. Riešiteľský tím doplnil otázky venované napríklad stratégiám zameraných na zvýšenie životnej úrovne, názorom na dopad ekonomickej krízy, subjektívnemu zaradeniu v systéme sociálnej stratifikácie s využitím rôznych škál, percepcii vnímanie príčin chudoby, spokojnosti s vybranými skutočnosťami v živote respondentov, mieru sociálnej dištancie, spokojnosti s kvalitou životného prostredia či konzervatívnosť vs. progresívnosť názorov respondentov. Výskum zahŕňa taktiež anonymizované štandardizované informácie o zamestnaneckom statuse, povolaní a príjme, štruktúre domácnosti, politickej orientácii, ako aj o ďalších sociálno-demografických znakoch respondentov. Viac o projekte ISSP a o jeho jednotlivých moduloch: www.issp.org

Citácia: ISSP Slovensko 2009
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.