Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2012001
Autor výskumu: Krivý, Vladimír (vedúci riešiteľského tímu), Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied; Sopóci, Ján, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; Chorvát, Ivan, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2012-10-25 až 2012-12-10
Zber dát: TNS Slovakia
Typ výberu: Výber vzorky a terénny zber údajov výskumu ISSP Slovensko 2012 zabezpečovala výskumná agentúra TNS Slovakia. Respondenti boli pre výskum vybraní stratifikovaným viacstupňovým pravdepodobnostným výberom. Zber dát sa uskutočnil v 240 územných výberových jednotkách - PSU (1. stupeň výberu). Územnou výberovou jednotkou bol sčítací obvod podľa metodiky Štatistického úradu SR, ktorý bol definovaný pre účely sčítania obyvateľov. Prieskum sa uskutočnil vo všetkých obciach, ktoré majú viac obyvateľov ako je počet všetkých obyvateľov Slovenska nad 18 rokov / 240 (t. j. 17 091). Takých obcí je na Slovensku 33 a podľa podielu na obyvateľstve Slovenska na ich pripadlo 91 PSU. Pri výbere 149 PSU v menších obciach v jednotlivých krajoch bola použitá metóda pravdepodobnostného výberu proporcionálneho k veľkosti. V obciach, kde je len jeden sčítací obvod sa tento stal aj PSU, ináč bola PSU vybraná jednoduchým náhodným výberom z databázy poskytnutej Štatistickým úradom. V druhom stupni výberu bolo pre každú územnú výberovú jednotku (PSU, sčítací obvod), zaradenú do výskumu, vybratých z databázy sčítacích obvodov a súpisných čísiel systematickým náhodným výberom 8 bytov. Následne bola pre každý byt na danom súpisnom čísle dohľadaná presná adresa. Anketári navštevovali domácnosti, ktoré boli vybrané podľa vyššie popísanej metodiky výberu. Výsledok každej návštevy bol zaznamenávaný. Respondentom v navštívenej domácnosti bol ten člen, ktorý má viac ako 18 rokov a mal naposledy narodeniny. Domácnosti, v ktorých respondent nebol prítomný, anketári navštevovali opakovane. Ako nezastihnutá bola adresa vyhodnotená po absolvovaní minimálne štyroch neúspešných návštev. Pri zbere údajov anketár zaznamenával odpovede respondenta do elektronickej verzie dotazníku na svojom notebooku (CAPI). Dotazník bol k dispozícii iba v slovenskom jazyku. Vzhľadom na nižšiu než očakávanú návratnosť, boli počty vybraných adries v PSU s nízkou návratnosťou v priebehu výskumu navyšované. Celkovo tak navštívili anketári 2544 bytov a získali 1128 platných a 26 neúplných rozhovorov, ktoré neboli zaradené do dátového súboru. To predstavuje návratnosť 45,4%.
Počet respondentov / jednotiek: 1128

Abstrakt: Výskum ISSP Slovensko 2012 pozostáva z troch častí. Prvé dve časti predstavujú dva moduly medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP. Prvým modulom bol modul zdravie (ISSP 2011), realizovaný po prvýkrát tak na Slovensku, ako aj v rámci ISSP. Druhým vo výskume bol modul Rodina, práca a rodové roly IV (ISSP 2012), ktorý bol na Slovensku realizovaný už raz v roku 2002. Tretia časť bola zameraná na percepciu spoločenských zmien v čase krízy zo strany verejnosti. Otázky v časti zdravie sú zamerané na dva základné tematické okruhy: a) zdravotný stav a starostlivosť o zdravie, b) názory na zdravotnícky systém a jeho fungovanie. Do prvého okruhu patria otázky týkajúce sa zdravotného stavu respondenta/respondentky, starostlivosti o zdravie, prístupu k zdravotníckym službám a ich využívaniu, názorov na zdravie, chorobu a liečenie. Druhý okruh tvoria otázky týkajúce sa názorov respondentov na zdravotnícky systém a jeho fungovanie, na dôveru v zdravotnícky systém ako aj spokojnosť so systémom zdravotníctva. Časť výskumu venovaná rodine sa zameriava najmä na deľbu rodových rol v rámci domácnosti, na rodovú ideológiu, názory na zamestnanie žien, manželstvo, deľbu príjmov, prác a rozhodovaniu v partnerskom zväzku, konflikt rodina vs. práca, spokojnosť a šťastie, politiky v oblasti starostlivosti, hodnotu dieťaťa, preferované modely deľby rolí v domácnosti a alternatívne rodinné formy. V tretej časti boli zaradené otázky o názoroch na možnosť získať dobré zamestnanie, zárobok, kvalifikáciu a bývanie. Zisťované bolo tiež porovnanie príjmovej a pracovnej situácie domácnosti s obdobím pred piatimi rokmi. Výskum obsahuje rozsiahlu časť sociálno-demografických premenných zameraných na respondenta, jeho partnera /ku a domácnosť, ktorá je štandardizovanou a povinnou súčasťou modulov ISSP.

Citácia: ISSP Slovensko 2012
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.