Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2014001
Autor výskumu: Krivý, Vladimír (vedúci riešiteľského tímu), Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied; Sopóci, Ján, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; Chorvát, Ivan, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2014-09-17 až 2014-10-28
Zber dát: FOCUS, s.r.o.
Typ výberu: Výber vzorky bol realizovaný s použitím metódy viacstupňového stratifikovaného náhodnéhovýberu. Ako stratifikačné kritériá boli pri výbere primárnych výberových bodov (PSU = primary sampling units), teda územných jednotiek, použité: krajské členenie Slovenska na 8 krajov (úroveň NUTS III) a stupeň urbanizácie vyjadrený kategorizáciou sídiel z hľadiska počtu obyvateľov (do 1 tisíc,1- 2 tisíc, 2-5 tisíc, 5-20 tisíc, 20-50 tisíc, 50-100 tisíc, nad 100 tisíc), pričom počet PSU v jednotlivých stratách (spolu 56 strát), ktoré vznikli kombináciou uvedených stratifikačných kritérií, bol vybraný s pravdepodobnosťou proporcionálnou k parametrom základného súboru (obyvatelia Slovenska vo veku nad 18 rokov). Návrh vzorky počítal s použitím 150 primárnych výberových bodov (PSU) v rámci celej krajiny s predpokladom, že v jednom výberovom bode bude kontaktovaných 12 výberových adries, aby bola naplnená požadovaná veľkosť vzorky 1150 respondentov. Substitúcia adries nebola možná. Keďže PSU v istom slova zmysle reprezentujú vlastne jednotlivé obce Slovenska (výnimku tvoria väčšie mestá, kde je potrebné v jednom sídle vybrať viacero primárnych výberových bodov), v ďalšom kroku boli náhodne vybrané obce, v ktorých sa prieskum realizoval. Konečný počet PSU, ktorý bol vo výskume použitý je 150. Toto bol 1. stupeň výberu. Keďže nebol k dispozícii verejne dostupný zoznam domácností, ktoré môžu byť vybrané jednoduchým náhodným výberom vo vnútri daného PSU (obce), musel anketár jednotlivé domácnosti v určených územných jednotkách (PSU) vyberať podľa stanovených pravidiel, konkrétne metódou tzv. náhodnej prechádzky v rámci daného PSU (to bol 2. stupeň výberu). V každom PSU bol anketárovi špecifikovaný štartovací/ východiskový bod, od ktorého začal "náhodnú prechádzku". V prípade miest sa pre výber štartovacieho bodu použila mapa, na ktorej sa "náhodne" určila ulica a na nej bod, ktorý predstavoval východiskový bod náhodnej prechádzky. V prípade menších miest a malých obcí (kde neboli k dispozícii mapy) sa za východiskový bod určila "významná" budova (napr. kostol, železničná stanica, obecný úrad, miestne potraviny atp.), ktorá predstavovala východiskový bod náhodnej prechádzky. Od východiskového bodu postupoval anketár podľa stanovených pravidiel náhodnej prechádzky a vyhľadal každú tretiu domácnosť. Svoj postup zaznamenával na špeciálny kontrolný hárok, aby bola možná spätná kontrola správnosti výberu domácností. Následne v domácnosti vybral anketár respondenta podľa metódy "posledných narodenín" (last birthday method), t.j. o rozhovor požiadal toho člena domácnosti, ktorý mal v danom roku posledný narodeniny a má najmenej 18 rokov. V každej domácnosti bola interviewovaná iba 1 osoba.
Počet respondentov / jednotiek: 1156

Abstrakt: Výskum ISSP Slovensko 2014 pozostáva z troch častí. Prvé dve časti predstavujú dva moduly medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP. Prvým modulom bol modul Občianstvo II (ISSP 2014), realizovaný druhý krát v rámci ISSP i na Slovensku. Výskum ISSP 2014 bol zameraný na nasledovné témy: vlastnosti dobrého občana, postoje k extrémistom, politická participácia a informovanosť, členstvo v politických a iných organizáciách, práva v demokracii, politické odcudzenie, interpersonálna dôvera, férovosť volieb a volebnej kampane, korupcia v politike. Druhým vo výskume bol modul Národná identita III (ISSP 2013), ktorý bol na Slovensku i v rámci ISSP realizovaný po tretí krát. Výskum ISSP 2013 sa venuje nasledovným tematickým okruhom: dimenzie národnej identity, národná hrdosť, nacionalizmus, vlastenectvo, postoje k iným krajinám, imigrantom a ich právam. Tretiu časť výskumu tvorili národne špecifické otázky navrhnuté slovenským tímom výskumu ISSP. Tieto otázky zahŕňali otázky použité vo výskume ISSP z roku 1996 o podobných krajinách a tiež o krajinách, ktoré sú vnímané ako nebezpečné. Výskum obsahuje i otázky o konšpiračných teóriách, liberálnej demokracii a geopolitickej orientácii, ako aj o dôvere k politickým a verejným inštitúciám a dôležitosti volieb. Výskum zahŕňa aj rozsiahlu časť sociodemografických premenných zameraných na respondenta, jeho partnera /ku a domácnosť, ktorá je štandardizovanou a povinnou súčasťou modulov ISSP.

Citácia: ISSP Slovensko 2014
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.