Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2016002
Autor výskumu: Gyárfášová, Oľga (hlavná koordinátorka výskumu CSES a ISSP Slovensko 2016), Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave; Bahna, Miloslav (vedúci projektu APVV), Sociologický ústav SAV; Klobucký, Robert, Sociologický ústav SAV; Krivý, Vladimír, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Zagrapan, Jozef, Sociologický ústav SAV; Sopóci, Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Džambazovič, Roman, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2016-10-13 až 2016-11-28
Zber dát: TNS Slovakia s.r.o.
Typ výberu: Vytvorenie reprezentatívnej vzorky zo základného súboru bolo uskutočnené náhodným výberom z registra obci a miest SR (založený na proporciách obyvateľstva vo veku 18+ podľa kraja a veľkosti miesta bydliska). Vzorka mala rozsah 200 územných výberových jednotiek, v ktorých sa náhodnou prechádzkou (podľa vopred stanovených pravidiel) robil vyber domácnosti. V každej výberovej jednotke sa uskutočnilo 3 - 8 rozhovorov. Respondentom sa stal ten člen domácnosti, ktorý mal viac ako 18 rokov a bude mat v najbližšom termíne narodeniny.
Počet respondentov / jednotiek: 1150

Abstrakt: Výskum sa skladá dvoch obsahových, meritórnych častí: 1) povolebného výskumu v rámci medzinárodného komparatívneho výskumu, ktorý už niekoľko desaťročí funguje pod názvom Komparatívne štúdie volebných systémov (CSES, www.cses.org http://www.cses.org). V roku 2016 išlo o realizáciu modulu 4, ktorý sa - popri štandardných otázok na voličské správanie - zameral na otázky redistribúcie. 2) výskum v rámci projektu Medzinárodný program sociálneho výskumu (ISSP, www.issp.org http://www.issp.org) a modul Úloha vlády, ktorý sa na Slovensku realizoval druhý krát, prvý v roku 2008. Obe časti výskumu mali spoločnú rozsiahlu časť obsahujúcu sociálno-demografické identifikačné znaky. Povolebný výskum sa zameral na rôzne aspekty volebného rozhodnutia - vnímania strán a ich lídrov, spokojnosť s demokraciou, hodnotenie ekonomického vývoja, formy oslovenia a aktivity počas volebnej kampane. Modul Úloha vlády sa zameral na postoje ku kompetenciám vlády, všeobecne aj špecificky vo vzťahu k iným aktérom - napr. MVO, súkromný sektor, cirkevné organizácie a ďalšie. Niekoľko otázok sa týka názorov na rozšírenosť korupcie, responzívnosť vlády, dane, záujem o politiku a iné. Výskum obsahoval aj viaceré otázky, ktoré formou "split ballot" experimentálne overujú validitu viacerých používaných výskumných otázok, škál i použitých variant prekladov. Tieto tzv. "metodologické experimenty" sú zahrnuté vo všetkých zberoch dát realizovaných v rámci projektu APVV-14-0527, ich výsledky budú spracované v samostatnej štúdii.

Citácia: Sociologický ústav SAV. CSES a ISSP Slovensko 2016. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2017. SASD2016002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.7290/sasd-2016002
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.