Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2018001
Autor výskumu: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV; Klobucký, Robert, Sociologický ústav SAV; Krivý, Vladimír, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Zagrapan, Jozef, Sociologický ústav SAV; Sopóci, Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Džambazovič, Roman, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2018-10-12 až 2018-11-19
Zber dát: MEDIAN SK, s.r.o.
Typ výberu: Vytvorenie reprezentatívnej vzorky zo základného súboru bolo uskutočnené náhodným výberom z registra obcí a miest SR (založený na proporciách obyvateľstva vo veku 18+ podľa kraja a veľkosti miesta bydliska). Vzorka mala rozsah 200 územných výberových jednotiek, v ktorých sa náhodnou prechádzkou robil výber domácnosti. V každej výberovej jednotke sa uskutočnilo 7 - 9 rozhovorov. Respondentom sa stal ten člen domácnosti, ktorý mal viac ako 18 rokov a bude mať v najbližšom termíne narodeniny. Rozhovor prebiehal osobným opytovaním.
Počet respondentov / jednotiek: 1325

Abstrakt: Výskum ISSP Náboženstvo Slovensko 2018 je modulom medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP. Tento modul bol na Slovensku realizovaný tretíkrát (v minulosti ISSP Náboženstvo 1998 a ISSP Náboženstvo 2008), pričom v medzinárodnom výskume ISSP už štvrtýkrát (1991, 1998, 2008, 2018). Modul je zameraný predovšetkým na zisťovanie názorov na náboženstvo a náboženskú prax. Obsahuje rôzne otázky zamerané na postoje k náboženskému životu a viere, napríklad na úlohu náboženstva a jeho dôležitosti v spoločnosti, vzťah náboženstva a vedy, vieru v Boha, nebo, peklo a posmrtný život, náboženskú orientáciu respondenta a jeho praktizovanie náboženstva, spiritualitu, morálku, zmysel života, rodové úlohy, predmanželské spolužitie, otázky vnímania homosexuality, otázky vnímania interupcií, dôveru v spoločnosť a inštitúcie a ďalšie. Tieto témy sú doplnené o národne špecifické otázky, zamerané napríklad na zdravie respondetov, ideologické sebazaradanie a tiež dôveru v rôznych svetových lídrov a taktiež o metodologické split-ballot experimenty.

Citácia: Sociologický ústav SAV. ISSP Náboženstvo Slovensko 2018. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2020. SASD2018001. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2018001.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.