Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2020008
Autor výskumu: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV; Klobucký, Robert, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Zagrapan, Jozef, Sociologický ústav SAV; Sopóci, Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Džambazovič, Roman, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2020-06-09 až 2020-08-31
Zber dát: Kantar Slovakia s.r.o.
Typ výberu: Výskum pozostáva z dvoch nezávislých náhodných stratifikovaných výberov. V rámci prvého výberu bolo vybraných s proporčnou pravdepodobnosťou 143 PSU, v ktorých bolo zrealizovaných 668 rozhovorov. V rámci druhého výberu bolo rovnakým algoritmom vybraných 130 PSU, kde bolo zrealizovaných 335 rozhovorov. V čase realizácie po prvej vlne COVID-19 klesol agentúre počet anketárov ochotných realizovať výskum realizovaný náhodnou prechádzkou, z tohto dôvodu sa v prvom výbere nepodarilo pokryť 28 PSU a v druhom výbere až 76 PSU. V oboch výberoch sa vo vybraných PSU postupovalo pri výbere domácnosti náhodnou prechádzkou a v rámci domácnosti sa respondentom stal ten člen, ktorý mal viac ako 18 rokov a mal v najbližšom termíne narodeniny.
Počet respondentov / jednotiek: 1003

Abstrakt: Výskum sa skladá z dvoch hlavných častí: 1) povolebného výskumu v rámci medzinárodného komparatívneho výskumu Komparatívne štúdie volebných systémov (CSES), ktorý bol na Slovensku realizovaný už tretí krát. V roku 2020 išlo o realizáciu modulu CSES 5, ktorý sa - popri štandardných otázkach na rôzne aspekty volebného rozhodnutia - vnímania strán a ich lídrov, spokojnosť s demokraciou, hodnotenie ekonomického vývoja, - zameral aj na otázky o vnímaní politických elít, demokracie a menšín 2) modulu Sociálne nerovnosti V, ktorý je súčasťou medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP. Tento modul sa v rámci ISSP realizoval piaty krát (na Slovensku štvrtý raz, pričom v roku 1992 sa realizoval výskum za Československo). Zameriava sa na skúmanie názorov na faktory dôležité pre dosiahnutie úspechu, na legitimitu nerovností a postoje k nerovnostiam, názor na veľkosť mzdy vo vybraných zamestnaniach a na to, čo by malo byť rozhodujúce pri veľkosti mzdy, názor na konflikt medzi vybranými skupinami ako aj na percepciu a preferenciu usporiadania spoločnosti. Otázky zisťovali súčasnú a minulú sociálnu pozíciu respondenta a jeho domácnosti. Obe časti výskumu mali spoločnú rozsiahlu časť obsahujúcu sociálno-demografické identifikačné znaky a boli doplnené sadou špecifických otázok vytvorených tímom riešiteľov. Výskum obsahoval aj viaceré otázky, ktoré formou "split ballot" experimentov overujú validitu viacerých používaných výskumných otázok, škál i použitých variant prekladov.

Citácia: Bahna, Miloslav; Klobucký, Robert; Zeman, Milan; Zagrapan, Jozef; Sopóci, Ján; Džambazovič, Roman; Gyárfášová, Oľga. CSES a ISSP Slovensko 2020. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2022. SASD2020008. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2020008.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.