Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Brain drain 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2020009
Autor výskumu: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Obdobie zberu dát: 2020-11-06 až 2020-11-23
Zber dát:
Typ výberu: V prvom kroku bolo oslovených 277 anketárov, ktorí sú rozmiestnení po celom Slovensku, so žiadosťou o prezistenie situácie v ich blízkom či vzdialenejšom okolí ohľadom možnosti realizície rozhovoru s rodičmi detí, ktoré absolvovali celé bakalárske, alebo celé magisterské, alebo aj celé bakalárske aj celé magisterské vysokoškolské štúdium v zahraničí v období rokov 1999-2018. Táto prvotná skríningová fáza trvala približne 1 týždeň. Jej výsledkom bola pozitívna odpoveď zo strany 119 anketárov, ktorí referovali 1 až 6 takýchto cieľových osôb. Zároveň už v tejto prvotnej fáze bol zisťovaný štát/krajina, v ktorom dieťa vyštudovalo a bolo zistené, že podiel respondentov, ktorých dieťa študovalo v ČR sa pohybuje v definovanom rozmedzí 60%-70%.
Počet respondentov / jednotiek: 359

Abstrakt: Výskum Brain drain 2020 si kládol za úlohu ponúknuť odpovede na tieto okruhy otázok: z akých rodín pochádzajú absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí, na aké stredné školy chodili a aké bolo ich študijné úsilie na týchto školách, na základe čoho sa rozhodujú pri výbere školy v zahraničí, čo rozhoduje o návrate na Slovensko, aká je ich profesionálna a osobná situácia po ukončení štúdia, aký je názor ich rodičov na štúdium v zahraničí a na ich návrat / zotrvanie v zahraničí. Výskum nadväzuje na výskum Brain drain 2014 a replikuje v ňom použité otázky. Oproti výskumu Brain drain 2014 sú pridané otázky o školnom a o využívaní sprostredkovateľských agentúr. Vo výskume boli kontaktovaní rodičia, ktorých jedno alebo viacero detí v období od roku 1999 do roku 2018 absolvovalo celé vysokoškolské štúdium prvého a/alebo druhého stupňa na zahraničnej univerzite alebo vysokej škole. Všetkých respondentov vyhľadávali anketári agentúry na základe zadania.

Citácia: BAHNA, Miloslav. Brain drain 2020. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2022. SASD2020009. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2020009.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.