Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2021
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2021007
Autor výskumu: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV; Klobucký, Robert, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Zagrapan, Jozef, Sociologický ústav SAV; Sopóci, Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Džambazovič, Roman, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2021-11-21 až 2022-04-25
Zber dát: MEDIAN SK, s.r.o.
Typ výberu: K zberu dát bola využitá kombinácia náhodného stratifikovaného výberu 100 (PSU) lokalít zberu (8 krajov x tri veľkostné kategórie bydliska) a náhodná prechádzka v mieste zberu pre výber domácnosti. Respondent v rámci domácnosti bol vyberaný metódou najbližších narodenín. V oblastiach zberu dát bol distribuovaný Oficiálny list respondentom. Jednalo sa o informačný dokument, ktorý opisoval podrobnosti výskumu a jeho realizáciu v oblasti. Respondenti, ktorí sa zúčastnili rozhovoru obdržali malú finančnú odmenu.
Počet respondentov / jednotiek: 1013

Abstrakt: Výskum sa skladá z dvoch hlavných častí: 1) ISSP Životné prostredie - tento výskumný modul bol na Slovensku realizovaný po druhý krát. Modul skúma názory a postoje občanov k témam ako sú: najdôležitejšie problémy na Slovensku, najzávažnejšie problémy životného prostredia, poznanie príčin a možných riešení problémov životného prostredia, vzťah vedy a životného prostredia, ochota prispieť k ochrane životného prostredia, miera nebezpečnosti špecifických environmentálnych problémov, dôležitosť a efektívne možnosti ochrany životného prostredia, uprednostňované zdroje energie, konkrétne správanie respondentov zamerané na ochranu životného prostredia, klimatická zmena ako aj interpersonálna dôvera či dôvera v politikov, 2) ISSP Zdravie a zdravotná starostlivosť, tento modul sa v rámci ISSP na Slovensku realizoval druhý krát. Zameriava sa na skúmanie dvoch základných tematických okruhov: a) zdravotný stav a starostlivosť o zdravie, b) názory na zdravotnícky systém a jeho fungovanie. Do prvého okruhu patria otázky týkajúce sa zdravotného stavu respondenta/respondentky, starostlivosti o zdravie, prístupu k zdravotníckym službám a ich využívaniu, názorov na zdravie, chorobu a liečenie. Druhý okruh tvoria otázky týkajúce sa názorov respondentov na zdravotnícky systém a jeho fungovanie, na dôveru v zdravotnícky systém ako aj spokojnosť so systémom zdravotníctva. Tento modul ISSP pokrýva aj tému očkovanie a pandémie COVID-19. Výskum obsahuje aj otázky doplnené slovenským ISSP tímom na tému vzťahov ľudí a zvierat ako aj niekoľko metodologických experimentov.

Citácia: Bahna, Miloslav; Klobucký, Robert; Zeman, Milan; Zagrapan, Jozef; Sopóci, Ján; Džambazovič, Roman; Gyárfášová, Oľga. ISSP Slovensko 2021. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2021007. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2021007.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.