Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej TB20kod

Názov: TB20kod
Popis premennej: ISCO08 kodovanie

Znenie otázky:
ISCO08 kodovanie

PopisHodnota Frekvencia*%*
Príslušníci ozbrojených síl 0 1 0.17
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 1 0 0
Špecialisti 2 0 0
Technici a odborní pracovníci 3 0 0
Administratívni pracovníci 4 10 1.69
Pracovníci v službách a obchode 5 0 0
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a ry 6 0 0
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 7 0 0
Operátori a montéri strojov a zariadení 8 0 0
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 9 0 0
Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci a najvyšší predstavit 11 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných 12 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovanýc 13 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích, reštauračných, 14 0 0
Špecialisti v oblasti vedy a techniky 21 0 0
Špecialisti v zdravotníctve 22 0 0
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní 23 0 0
Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činno 24 0 0
Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológ 25 0 0
Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry 26 0 0
Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky 31 0 0
Odborní pracovníci v zdravotníctve 32 0 0
Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodnýc 33 0 0
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúr 34 0 0
Technici v oblasti informačných a komunikačných technológií 35 0 0
Všeobecní administratívni pracovníci a zapisovatelia 41 0 0
Administratívni pracovníci v zákazníckych službách 42 0 0
Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových 43 0 0
Ostatní pomocní administratívni pracovníci 44 0 0
Pracovníci v osobných službách 51 0 0
Predavači 52 0 0
Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti 53 0 0
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb 54 0 0
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo oriento 61 0 0
Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctv 62 0 0
Farmári, chovatelia rýb, poľovníci a zberači úrody 63 0 0
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elektr 71 0 0
Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní 72 0 0
Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari 73 0 0
Elektrikári a elektronici 74 0 0
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobko 75 0 0
Operátori stacionárnych strojov a zariadení 81 0 0
Montážni pracovníci 82 0 0
Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení 83 0 0
Upratovači a pomocníci 91 0 0
Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstv 92 0 0
Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave 93 0 0
Pomocní pracovníci pri príprave jedla 94 0 0
Pouliční predavači a pomocní pracovníci v podobných službách 95 0 0
Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní p 96 0 0
Dôstojníci ozbrojených síl 110 0 0
Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci 111 0 0
Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií 112 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podpornýc 121 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) odbytu, marketingu, výskumu a 122 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve, lesníctv 131 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle, stavebníctve, do 132 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komu 133 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách 134 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích a v reštauračný 141 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode 142 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách 143 0 0
Špecialisti v oblasti fyzikálnych a prírodných vied 211 0 0
Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štat 212 0 0
Špecialisti v oblasti biologických vied 213 0 0
Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrot 214 0 0
Špecialisti v oblasti eletrotechnológií 215 0 0
Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri 216 0 0
Lekári 221 0 0
Špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve 222 0 0
Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny 223 0 0
Paramedici 224 0 0
Veterinárni lekári 225 0 0
Ostatní špecialisti v zdravotníctve 226 0 0
Vysokoškolskí učitelia 231 0 0
Majstri a lektori prípravy na povolanie 232 0 0
Učitelia v stredných školách 233 0 0
Učitelia v základných školách a predškolských zariadeniach 234 0 0
Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelá 235 0 0
Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníct 241 0 0
Špecialisti v oblasti riadenia a správy 242 0 0
Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnos 243 0 0
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií 251 0 0
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí 252 0 0
Špecialisti v oblasti práva 261 0 0
Špecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori 262 0 0
Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike 263 0 0
Spisovatelia, novinári a jazykovedci 264 0 0
Tvoriví a interpretační umelci 265 0 0
Mužstvo ozbrojených síl 310 1 0.17
Technici vo fyzikálnych a technických vedách 311 0 0
Majstri (supervízori) v baníctve, výrobe a stavebníctve 312 0 0
Technici procesu výroby (dispečeri) 313 0 0
Technici v oblasti biologických vied, poľnohospodárstva, pot 314 0 0
Dispečeri a technici v lodnej a leteckej doprave 315 0 0
Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie 321 0 0
Odborní pracovníci v ošetrovateľstve a pôrodníctve 322 0 0
Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medic 323 0 0
Veterinárni technici a asistenti 324 0 0
Ostatní odborní pracovníci v zdravotníctve 325 0 0
Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, os 331 0 0
Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia 332 0 0
Sprostredkovatelia obchodných služieb 333 0 0
Odborní asistenti v administratíve 334 0 0
Odborní pracovníci vo verejnej správe 335 0 0
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a religi 341 0 0
Odborní pracovníci v oblasti športu a fitnes 342 0 0
Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva 343 0 0
Technici prevádzky a užívateľskej podpory informačných a kom 351 0 0
Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení 352 0 0
Všeobecní administratívni pracovníci 411 0 0
Sekretárky 412 0 0
Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami 413 0 0
Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci 421 0 0
Pracovníci informačných služieb 422 0 0
Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov 431 0 0
Administratívni pracovníci v skladoch a doprave 432 0 0
Ostatní pomocní administratívni pracovníci 441 0 0
Obsluhujúci pracovníci a sprievodcovia v doprave a cestovnom 511 0 0
Kuchári (okrem šéfkuchárov) 512 0 0
Čašníci, barmani a someliéri 513 0 0
Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci 514 0 0
Správcovia objektov a budov 515 1 0.17
Pracovníci v ostatných osobných službách 516 0 0
Pouliční predavači a predavači na trhoch 521 0 0
Predavači v obchodoch 522 0 0
Pokladníci a predavači lístkov 523 0 0
Ostatní pracovníci v oblasti predaja 524 0 0
Opatrovateľky detí a pomocní vychovávatelia 531 0 0
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti 532 0 0
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb 541 0 0
Záhradníci a pestovatelia plodín 611 0 0
Chovatelia zvierat 612 0 0
Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve 613 0 0
Pracovníci v lesníctve 621 0 0
Pracovníci v rybárstve, poľovníctve a love 622 0 0
Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe 631 0 0
Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe 632 0 0
Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve 633 0 0
Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úro 634 0 0
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 711 0 0
Kvalifikovaní pracovníci pri dokončovacích a podobných stave 712 0 0
Maliari, natierači, čističi stavieb a podobní kvalifikovaní 713 0 0
Zlievači, jadrári, zvárači, opravári, montéri a podobní prac 721 0 0
Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní pracovníci 722 0 0
Mechanici a opravári strojov 723 0 0
Umeleckí a ruční remeselníci 731 0 0
Tlačiari 732 0 0
Montéri a opravári elektrických prístrojov 741 0 0
Montéri a opravári elektronických a telekomunikačných zariad 742 0 0
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a podobn 751 0 0
Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní v 752 0 0
Výrobcovia odevov a podobní pracovníci 753 0 0
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 754 0 0
Operátori banských zariadení a zariadení na spracovanie nera 811 0 0
Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov 812 0 0
Operátori zariadení na výrobu chemických a fotografických vý 813 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a plast 814 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožuš 815 0 0
Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov 816 0 0
Operátori zariadení na spracovanie dreva a výrobu papiera 817 0 0
Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov 818 0 0
Montážni pracovníci 821 0 0
Vodiči železničných a podobných vozidiel 831 0 0
Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a motocyklov 832 0 0
Vodiči motorových vozidiel 833 4 0.67
Operátori pojazdných strojových zariadení 834 0 0
Posádky lodí a podobní pracovníci 835 0 0
Upratovači a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a úradoch 911 0 0
Ruční umývači motorových vozidiel, okien a ruční práči 912 0 0
Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstv 921 1 0.17
Pomocní pracovníci v ťažbe a stavebníctve 931 0 0
Pomocní pracovníci vo výrobe 932 0 0
Pomocní pracovníci v doprave a skladovaní 933 0 0
Pomocní pracovníci pri príprave jedla 941 0 0
Pomocní pracovníci v pouličných službách 951 0 0
Pouliční predavači (okrem jedla) 952 0 0
Pracovníci pri likvidácii odpadu 961 0 0
Ostatní pomocní pracovníci 962 0 0
Zákonodarcovia 1111 0 0
Vysokí štátni úradníci 1112 0 0
Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov 1113 1 0.17
Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a 1114 0 0
Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií 1120 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií 1211 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov 1212 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánova 1213 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podpornýc 1219 1 0.17
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketing 1221 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s v 1222 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja 1223 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníct 1311 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre 1312 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle 1321 5 0.84
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a geolog 1322 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve 1323 2 0.34
Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštov 1324 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komu 1330 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o de 1341 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostl 1342 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o st 1343 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostli 1344 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní 1345 2 0.34
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníct 1346 1 0.17
Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách i 1349 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach 1411 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach 1412 2 0.34
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode 1420 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a k 1431 1 0.17
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neu 1439 0 0
Fyzici a astronómovia 2111 0 0
Meteorológovia 2112 0 0
Chemici (okrem chemického inžinierstva) 2113 0 0
Geológovia a geofyzici 2114 0 0
Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štat 2120 0 0
Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných 2131 0 0
Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakul 2132 0 0
Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem pr 2133 0 0
Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby 2141 1 0.17
Stavební špecialisti 2142 2 0.34
Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie 2143 0 0
Strojárski špecialisti 2144 2 0.34
Chemickí špecialisti 2145 0 0
Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a 2146 0 0
Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v o 2149 0 0
Elektroinžinieri a špecialisti energetici 2151 1 0.17
Špecialisti elektronických zariadení 2152 0 0
Špecialisti v oblasti telekomunikácií 2153 0 0
Stavební architekti 2161 0 0
Krajinní a záhradní architekti 2162 0 0
Dizajnéri a módni návrhári 2163 0 0
Urbanisti a projektanti dopravy 2164 0 0
Kartografi a geodeti 2165 0 0
Grafickí a multimediálni dizajnéri 2166 1 0.17
Všeobecní lekári 2211 0 0
Lekári špecialisti 2212 2 0.34
Špecialisti v ošetrovateľstve 2221 0 0
Špecialisti v pôrodníctve 2222 0 0
Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny 2230 0 0
Paramedici 2240 0 0
Veterinárni lekári 2250 0 0
Zubní lekári 2261 0 0
Farmaceuti 2262 2 0.34
Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci 2263 0 0
Fyzioterapeuti 2264 1 0.17
Špecialisti na výživu a dietetiku 2265 0 0
Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie 2266 0 0
Špecialisti v optometrii 2267 0 0
Liečební pedagógovia 2269 0 0
Vysokoškolskí učitelia 2310 1 0.17
Majstri a lektori prípravy na povolanie 2320 2 0.34
Učitelia v stredných školách 2330 4 0.67
Učitelia v základných školách 2341 12 2.02
Učitelia v predškolských zariadeniach 2342 6 1.01
Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania 2351 0 0
Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdel 2352 0 0
Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl 2353 0 0
Lektori hudby 2354 0 0
Lektori umenia 2355 0 0
Lektori informačných technológií 2356 0 0
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní ind 2359 6 1.01
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly 2411 1 0.17
Finanční a investiční poradcovia a agenti 2412 2 0.34
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poi 2413 0 0
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce 2421 0 0
Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja 2422 0 0
Špecialisti v oblasti personalistiky 2423 1 0.17
Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 2424 0 0
Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu 2431 1 0.17
Špecialisti pre styk s verejnosťou 2432 0 0
Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunika 2433 0 0
Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných t 2434 0 0
Systémoví analytici 2511 0 0
Vývojári softvéru 2512 1 0.17
Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií 2513 0 0
Aplikační programátori 2514 2 0.34
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení 2519 0 0
Dizajnéri a správcovia databáz 2521 0 0
Správcovia systémov 2522 1 0.17
Špecialisti v oblasti počítačových sietí 2523 0 0
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuv 2529 0 0
Právnici 2611 0 0
Sudcovia 2612 0 0
Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poiste 2619 0 0
Archivári, kurátori a pamiatkari 2621 0 0
Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch 2622 0 0
Špecialisti v oblasti ekonómie 2631 0 0
Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti 2632 0 0
Filozofi, historici a politológovia 2633 0 0
Psychológovia a psychoterapeuti 2634 0 0
Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva 2635 0 0
Špecialisti v oblasti religionistiky 2636 0 0
Spisovatelia a podobní autori 2641 0 0
Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike 2642 0 0
Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia 2643 0 0
Výtvarní umelci 2651 0 0
Hudobníci, speváci a skladatelia 2652 0 0
Tanečníci a choreografi 2653 0 0
Režiséri, producenti a dramaturgovia 2654 0 0
Herci 2655 0 0
Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách 2656 0 0
Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení 2659 0 0
Technici v chemických a fyzikálnych vedách 3111 0 0
Stavební technici 3112 0 0
Elektrotechnici a energetici 3113 2 0.34
Elektronici 3114 1 0.17
Strojárski technici 3115 5 0.84
Chemickí technici 3116 2 0.34
Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle 3117 0 0
Technickí kresliči 3118 0 0
Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde n 3119 3 0.51
Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom, zlie 3121 1 0.17
Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe 3122 2 0.34
Majstri (supervízori) v stavebníctve 3123 0 0
Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energ 3131 0 0
Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vo 3132 0 0
Dispečeri v chemickom priemysle 3133 0 0
Dispečeri v petrochemickom a plynárenskom priemysle 3134 0 0
Dispečeri v hutníckom a zlievarenskom priemysle 3135 0 0
Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení 3139 0 0
Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny) 3141 0 0
Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve 3142 2 0.34
Technici v lesníctve a akvakultúre 3143 1 0.17
Lodní technici 3151 0 0
Kapitáni a lodivodi 3152 0 0
Leteckí piloti a pomocní technici 3153 0 0
Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej d 3154 0 0
Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej 3155 0 0
Rádiologickí technici 3211 0 0
Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii 3212 2 0.34
Farmaceutickí laboranti 3213 0 0
Technici zdravotníckej a zubnej protetiky 3214 0 0
Zdravotné sestry 3221 11 1.85
Pôrodné asistentky 3222 0 0
Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medic 3230 0 0
Veterinárni technici a asistenti 3240 0 0
Zubní asistenti a dentálni hygienici 3251 0 0
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a zdrav 3252 1 0.17
Terénni sociálni a zdravotní pracovníci 3253 0 0
Oční optici 3254 0 0
Fyzioterapeutickí asistenti 3255 0 0
Zdravotnícki asistenti 3256 0 0
Inšpektori hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci 3257 0 0
Zdravotnícki záchranári 3258 0 0
Odborní pracovníci v zdravotníctve inde neuvedení 3259 0 0
Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu 3311 0 0
Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových pr 3312 0 0
Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva 3313 19 3.2
Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci 3314 0 0
Odhadcovia a likvidátori škôd 3315 0 0
Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia 3321 3 0.51
Obchodní zástupcovia 3322 5 0.84
Nákupcovia 3323 0 0
Obchodní sprostredkovatelia 3324 0 0
Prepravní a colní agenti 3331 0 0
Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít 3332 0 0
Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služ 3333 0 0
Realitní makléri 3334 0 0
Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení 3339 0 0
Supervízori v administratíve 3341 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti práva 3342 0 0
Odborní administratívni asistenti 3343 1 0.17
Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariadeni 3344 0 0
Colníci 3351 0 0
Odborní pracovníci v daňovej oblasti 3352 1 0.17
Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia 3353 0 0
Odborní pracovníci v oblasti udeľovania licencií a iných opr 3354 0 0
Policajní vyšetrovatelia 3355 0 0
Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení 3359 1 0.17
Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci 3411 0 0
Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti 3412 2 0.34
Odborní pracovníci v oblasti religionistiky 3413 0 0
Športovci 3421 0 0
Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári 3422 0 0
Inštruktori a cvičitelia športových rekreačných aktivít 3423 0 0
Fotografi 3431 1 0.17
Interiéroví dizajnéri a dekoratéri 3432 0 0
Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižnic 3433 0 0
Šéfkuchári 3434 1 0.17
Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení 3435 0 0
Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií 3511 2 0.34
Technici užívateľskej podpory informačných a komunikačných t 3512 0 0
Technici počítačových sietí a systémov 3513 0 0
Weboví technici 3514 0 0
Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení 3521 0 0
Technici v oblasti telekomunikačných zariadení 3522 0 0
Všeobecní administratívni pracovníci 4110 4 0.67
Sekretárky 4120 1 0.17
Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov 4131 0 0
Operátori dát 4132 0 0
Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci 4211 0 0
Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách 4212 1 0.17
Pracovníci v záložniach a veritelia 4213 0 0
Vymáhatelia dlhov a podobní pracovníci 4214 0 0
Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kan 4221 0 0
Pracovníci kontaktných informačných centier 4222 0 0
Operátori telefónnych ústrední 4223 1 0.17
Hoteloví recepční 4224 2 0.34
Informátori 4225 0 0
Recepční (okrem hotelových) 4226 0 0
Anketári, prieskumníci trhu 4227 0 0
Pracovníci informačných služieb inde neuvedení 4229 0 0
Administratívni pracovníci v účtovníctve 4311 6 1.01
Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctv 4312 2 0.34
Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva 4313 0 0
Pracovníci v sklade 4321 3 0.51
Administratívni pracovníci vo výrobe 4322 0 0
Administratívni pracovníci v doprave 4323 2 0.34
Knihovníci 4411 0 0
Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových 4412 1 0.17
Kódovači, korektori a podobní pracovníci 4413 0 0
Prepisovači 4414 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprogra 4415 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov 4416 0 0
Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení 4419 1 0.17
Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave 5111 0 0
Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej dop 5112 0 0
Turistickí sprievodcovia 5113 0 0
Kuchári (okrem šéfkuchárov) 5120 14 2.36
Čašníci a someliéri 5131 5 0.84
Barmani 5132 0 0
Kaderníci 5141 2 0.34
Kozmetici a podobní pracovníci 5142 2 0.34
Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služi 5151 1 0.17
Správcovia domácností 5152 0 0
Správcovia objektov 5153 7 1.18
Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci 5161 0 0
Spoločníci a sluhovia (komorníci) 5162 0 0
Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači 5163 0 0
Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá 5164 0 0
Inštruktori autoškoly 5165 0 0
Pracovníci v osobných službách inde neuvedení 5169 0 0
Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho občerstveni 5211 0 0
Pouliční predavači jedla 5212 0 0
Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch) 5221 0 0
Vedúci obchodnej prevádzky 5222 5 0.84
Predavači 5223 28 4.72
Pokladníci a predavači lístkov 5230 1 0.17
Manekýni a modelky 5241 0 0
Predvádzači tovaru (promotéri) 5242 0 0
Podomoví predavači 5243 0 0
Predavači cez telefón, internet a podobní predavači 5244 0 0
Pracovníci čerpacích staníc 5245 0 0
Predavači jedál za pultom alebo pri okienku 5246 0 0
Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení 5249 0 0
Opatrovateľ pre deti 5311 1 0.17
Pomocní vychovávatelia 5312 0 0
Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a 5321 1 0.17
Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť pre starš 5322 4 0.67
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde 5329 0 0
Hasiči a podobní pracovníci 5411 3 0.51
Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov) 5412 3 0.51
Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže 5413 0 0
Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti 5414 5 0.84
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde ne 5419 0 0
Pestovatelia poľných plodín a zeleniny 6111 0 0
Pestovatelia stromových a kríkových plodín 6112 0 0
Záhradníci a pestovatelia sadeníc 6113 0 0
Pestovatelia rôznorodých plodín 6114 0 0
Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny) 6121 9 1.52
Chovatelia hydiny 6122 0 0
Včelári 6123 0 0
Chovatelia zvierat inde neuvedení 6129 0 0
Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve 6130 0 0
Pracovníci v lesníctve 6210 3 0.51
Pracovníci v akvakultúre 6221 0 0
Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách 6222 0 0
Pracovníci v rybárstve na mori 6223 0 0
Pracovníci v poľovníctve 6224 0 0
Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe 6310 2 0.34
Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe 6320 0 0
Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve 6330 0 0
Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úro 6340 0 0
Stavební montážnici jednoduchých stavieb 7111 0 0
Murári a podobní pracovníci 7112 14 2.36
Kamenári 7113 0 0
Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podo 7114 0 0
Tesári a stavební stolári 7115 0 0
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci inde neuvede 7119 0 0
Strechári 7121 2 0.34
Podlahári a obkladači 7122 0 0
Omietkari a štukatéri 7123 0 0
Izolatéri 7124 1 0.17
Sklenári a autosklári 7125 0 0
Inštalatéri a potrubári 7126 1 0.17
Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení 7127 0 0
Maliari a podobní pracovníci 7131 2 0.34
Lakovači a natierači 7132 1 0.17
Kvalifikovaní čističi stavieb, kominári 7133 0 0
Zlievači a jadrári 7211 1 0.17
Zvárači, rezači a spájkovači 7212 4 0.67
Klampiari 7213 0 0
Prípravári a montéri kovových konštrukcií 7214 0 0
Montéri lán a zdvíhacích zariadení 7215 0 0
Kováči 7221 0 0
Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci 7222 3 0.51
Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov 7223 6 1.01
Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov 7224 0 0
Mechanici a opravári motorových vozidiel 7231 2 0.34
Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení 7232 0 0
Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyse 7233 0 0
Opravári bicyklov a podobných vozidiel 7234 0 0
Výrobcovia a opravári presných prístrojov 7311 0 0
Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov 7312 0 0
Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov 7313 0 0
Výrobcovia keramiky a hrnčiari 7314 0 0
Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla 7315 0 0
Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači 7316 0 0
Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál 7317 0 0
Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál 7318 0 0
Umeleckí remeselníci inde neuvedení 7319 0 0
Pracovníci pri príprave tlače 7321 0 0
Tlačiari 7322 0 0
Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby 7323 0 0
Stavební a prevádzkoví elektrikári 7411 1 0.17
Elektromechanici a autoelektrikári 7412 0 0
Elektromontéri a opravári elektrických vedení 7413 3 0.51
Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zar 7421 2 0.34
Servisní a prevádzkoví pracovníci zariadení informačných a k 7422 1 0.17
Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia 7511 0 0
Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov 7512 1 0.17
Výrobcovia výrobkov z mlieka 7513 0 0
Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produkt 7514 0 0
Degustátori a kvalitári potravín a nápojov 7515 0 0
Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov 7516 0 0
Spracovatelia dreva 7521 1 0.17
Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva 7522 3 0.51
Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov 7523 0 0
Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci 7531 0 0
Modelári a strihači odevov 7532 0 0
Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci 7533 1 0.17
Čalúnnici a podobní pracovníci 7534 0 0
Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci 7535 0 0
Obuvníci a podobní pracovníci 7536 0 0
Pracovní potápači 7541 0 0
Strelmajstri 7542 0 0
Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov) 7543 4 0.67
Likvidátori škodcov a buriny 7544 0 0
Remeselníci inde neuvedení 7549 0 0
Baníci a lamači 8111 0 0
Operátori zariadení na spracovanie nerastov 8112 0 0
Studniari, vŕtači a podobní pracovníci 8113 0 0
Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu staveb 8114 0 0
Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle 8121 2 0.34
Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrcho 8122 1 0.17
Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gum 8131 2 0.34
Operátori zariadení na výrobu fotografických výrobkov 8132 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy 8141 1 0.17
Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov 8142 3 0.51
Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera 8143 1 0.17
Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobko 8151 0 0
Operátori tkacích a pletacích strojov 8152 0 0
Operátori šijacích strojov 8153 0 0
Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu 8154 0 0
Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože 8155 0 0
Operátori strojov na výrobu obuvi 8156 1 0.17
Operátori zariadení v práčovni a čistiarni 8157 1 0.17
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožuš 8159 0 0
Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov 8160 0 0
Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera 8171 0 0
Operátori zariadení na spracovanie dreva 8172 1 0.17
Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky 8181 0 0
Operátori parných strojov a kotlov 8182 0 0
Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie 8183 0 0
Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení 8189 0 0
Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe 8211 11 1.85
Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení 8212 4 0.67
Montážni pracovníci inde neuvedení 8219 3 0.51
Rušňovodiči 8311 3 0.51
Posunovači, signalisti, výhybkári 8312 3 0.51
Vodiči motocyklov 8321 0 0
Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov 8322 2 0.34
Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek 8331 2 0.34
Vodiči nákladných automobilov a kamiónov 8332 13 2.19
Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariade 8341 4 0.67
Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce 8342 1 0.17
Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení 8343 2 0.34
Operátori vysokozdvižných vozíkov 8344 0 0
Posádky lodí a podobní pracovníci 8350 0 0
Pomocníci v domácnostiach 9111 0 0
Upratovačky 9112 10 1.69
Ruční práči a žehliari 9121 0 0
Umývači a prípravári motorových vozidiel 9122 0 0
Umývači okien 9123 0 0
Ostatní umývači 9129 0 0
Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe 9211 1 0.17
Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe 9212 0 0
Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve 9213 0 0
Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve 9214 0 0
Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve 9215 1 0.17
Pomocní pracovníci v akvakultúre 9216 0 0
Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle 9311 0 0
Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavi 9312 1 0.17
Pomocní pracovníci na stavbách budov 9313 7 1.18
Ruční baliči a plniči 9321 0 0
Pomocní pracovníci vo výrobe 9329 9 1.52
Vodiči vozidiel na ručný alebo nožný pohon 9331 0 0
Vodiči povozov a zariadení poháňaných zvieratami 9332 0 0
Manipulační pracovníci, nosiči 9333 1 0.17
Dokladači tovaru 9334 1 0.17
Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia 9411 0 0
Pomocníci v kuchyni 9412 1 0.17
Pomocní pracovníci v pouličných službách 9510 0 0
Pouliční predavači (okrem jedla) 9520 0 0
Zberači odpadu a druhotných surovín 9611 0 0
Triediči a likvidátori odpadov 9612 0 0
Zametači a podobní pomocníci 9613 0 0
Kuriéri, doručovatelia balíkov a nosiči batožín 9621 0 0
Pomocní pracovníci údržby budov a areálov 9622 1 0.17
Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automa 9623 0 0
Zberači vody a palivového dreva 9624 0 0
Pomocní pracovníci inde neuvedení 9629 2 0.34
odmieta uviesť 9997 122 20.57
nevie 9998 16 2.7
bez odpovede 9999 31 5.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 593
Minimálna / maximálna hodnota: 557 / 0
Priemer / štandardná odchýlka: 9999 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.