Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej rB19A

Názov: rB19A
Popis premennej: B19. Uveďte názov hlavného zamestnania Vášho manžela(ky)/ partnera(ky).

Znenie otázky:
Uveďte názov hlavného zamestnania Vášho manžela(ky)/ partnera(ky). Popíšte ho čo najpodrobnejšie: aká je/bola náplň jeho/jej práce, čo má na starosti, atď. (Nestačí "robotník", prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo výrobe motorov.) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky. Ak je/bol(a) podnikateľ(ka) alebo živnostník, uveďte, v akej oblasti podniká/podnikal(a) a aká je/bola náplň jeho/jej práce. ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE! NÁZOV ZAMESTNANIA: OBLASŤ, ODBOR: NÁPLŇ PRÁCE (čo robí, opíšte):

PopisHodnota Frekvencia*%*
Generáli a dôstojníci v ozbrojených silách 110 0 0
Poddôstojníci v ozbrojených silách 210 0 0
Zamestnanci v ozbrojených silách (okrem generálov, dôstojník 310 4 0.3
Zákonodarcovia 1111 0 0
Vysokí štátni úradníci 1112 0 0
Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov 1113 0 0
Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a 1114 0 0
Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií 1120 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií 1211 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov 1212 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti firemnej politiky a 1213 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podpornýc 1219 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketing 1221 2 0.15
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s v 1222 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja 1223 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníct 1311 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre 1312 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle 1321 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a geolog 1322 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve 1323 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštov 1324 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komu 1330 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o de 1341 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostl 1342 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o st 1343 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostli 1344 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní 1345 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníct 1346 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách i 1349 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach 1411 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach 1412 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode 1420 1 0.08
Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a k 1431 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neu 1439 2 0.15
Fyzici a astronómovia 2111 0 0
Meteorológovia 2112 0 0
Chemici (okrem chemického inžinierstva) 2113 0 0
Geológovia a geofyzici 2114 0 0
Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štat 2120 0 0
Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných 2131 0 0
Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakul 2132 1 0.08
Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem pr 2133 0 0
Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby 2141 0 0
Stavební špecialisti 2142 2 0.15
Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie 2143 0 0
Strojárski špecialisti 2144 2 0.15
Chemickí špecialisti 2145 1 0.08
Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a 2146 0 0
Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v o 2149 0 0
Elektroinžinieri a špecialisti energetici 2151 0 0
Špecialisti elektronici 2152 0 0
Špecialisti v oblasti telekomunikácií 2153 0 0
Architekti v stavebníctve 2161 1 0.08
Krajinní a záhradní architekti 2162 0 0
Dizajnéri a módni návrhári 2163 0 0
Urbanisti a projektanti dopravy 2164 0 0
Kartografi a geodeti 2165 0 0
Grafickí a multimediálni dizajnéri 2166 1 0.08
Všeobecní lekári 2211 12 0.91
Lekári špecialisti 2212 0 0
Špecialisti v ošetrovateľstve 2221 0 0
Špecialisti v pôrodníctve 2222 0 0
Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny 2230 0 0
Paramedici 2240 0 0
Veterinárni lekári 2250 2 0.15
Zubní lekári 2261 1 0.08
Farmaceuti 2262 1 0.08
Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci 2263 0 0
Fyzioterapeuti 2264 0 0
Špecialisti na výživu a dietetiku 2265 0 0
Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie 2266 0 0
Špecialisti v optometrii 2267 0 0
Špecialisti v liečebno-výchovnej starostlivosti 2269 0 0
Vysokoškolskí učitelia 2310 1 0.08
Majstri a lektori prípravy na povolanie 2320 0 0
Učitelia v stredných školách 2330 5 0.38
Učitelia v základných školách 2341 7 0.53
Učitelia v predškolských zariadeniach 2342 6 0.45
Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania 2351 0 0
Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdel 2352 0 0
Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl 2353 4 0.3
Lektori hudby 2354 0 0
Lektori umenia 2355 1 0.08
Lektori informačných technológií 2356 0 0
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní ind 2359 0 0
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly 2411 0 0
Finanční a investiční poradcovia a agenti 2412 4 0.3
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poi 2413 3 0.23
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce 2421 0 0
Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja 2422 0 0
Špecialisti v oblasti personalistiky 2423 0 0
Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 2424 0 0
Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu 2431 0 0
Špecialisti pre styk s verejnosťou 2432 0 0
Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunika 2433 0 0
Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných t 2434 0 0
Systémoví analytici 2511 1 0.08
Vývojári softvéru 2512 0 0
Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií 2513 0 0
Aplikační programátori 2514 1 0.08
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení 2519 0 0
Dizajnéri a správcovia databáz 2521 0 0
Správcovia systémov 2522 2 0.15
Špecialisti v oblasti počítačových sietí 2523 0 0
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuv 2529 0 0
Právnici 2611 4 0.3
Sudcovia 2612 0 0
Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poiste 2619 0 0
Archivári, kurátori a pamiatkari 2621 0 0
Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch 2622 0 0
Špecialisti v oblasti ekonómie 2631 2 0.15
Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti 2632 0 0
Filozofi, historici a politológovia 2633 0 0
Psychológovia a psychoterapeuti 2634 0 0
Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva 2635 0 0
Špecialisti v oblasti religionistiky 2636 0 0
Spisovatelia a podobní autori 2641 0 0
Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike 2642 0 0
Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia 2643 0 0
Výtvarní umelci 2651 0 0
Hudobníci, speváci a skladatelia 2652 0 0
Tanečníci a choreografi 2653 0 0
Režiséri, producenti a dramaturgovia 2654 0 0
Herci 2655 0 0
Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách 2656 0 0
Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení 2659 0 0
Technici v chemických a fyzikálnych vedách 3111 0 0
Stavební technici 3112 1 0.08
Elektrotechnici a energetici 3113 0 0
Elektronici 3114 0 0
Strojárski technici 3115 1 0.08
Chemickí technici 3116 0 0
Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle 3117 0 0
Technickí kresliči 3118 0 0
Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde n 3119 2 0.15
Majstri (supervízori) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom p 3121 0 0
Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe 3122 0 0
Majstri (supervízori) v stavebníctve 3123 0 0
Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energ 3131 0 0
Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a v 3132 0 0
Dispečeri v chemickom priemysle 3133 0 0
Dispečeri v petrochemickom a plynárenskom priemysle 3134 0 0
Dispečeri v hutníckom a zlievarenskom priemysle 3135 0 0
Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení 3139 1 0.08
Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny) 3141 0 0
Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve 3142 0 0
Technici v lesníctve a akvakultúre 3143 0 0
Lodní technici 3151 0 0
Kapitáni a lodivodi 3152 0 0
Leteckí piloti a pomocní technici 3153 0 0
Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej d 3154 0 0
Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej 3155 0 0
Rádiologickí asistenti 3211 0 0
Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii 3212 0 0
Farmaceutickí laboranti 3213 0 0
Technici zdravotníckej a zubnej protetiky 3214 0 0
Zdravotné sestry 3221 5 0.38
Pôrodné asistentky 3222 0 0
Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medic 3230 0 0
Veterinárni technici a asistenti 3240 0 0
Zubní asistenti a dentálni hygienici 3251 0 0
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a zdrav 3252 0 0
Terénni sociálni a zdravotní pracovníci 3253 0 0
Oční optici 3254 0 0
Fyzioterapeutickí asistenti 3255 0 0
Zdravotnícki asistenti 3256 0 0
Inšpektori hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci 3257 0 0
Zdravotnícki záchranári 3258 0 0
Odborní pracovníci v zdravotníctve inde neuvedení 3259 0 0
Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu 3311 0 0
Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových pr 3312 1 0.08
Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva 3313 1 0.08
Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci 3314 0 0
Odhadcovia a likvidátori škôd 3315 0 0
Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia 3321 1 0.08
Obchodní zástupcovia 3322 3 0.23
Nákupcovia 3323 0 0
Obchodní sprostredkovatelia 3324 0 0
Prepravní a colní agenti 3331 0 0
Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít 3332 0 0
Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služ 3333 0 0
Realitní makléri 3334 0 0
Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení 3339 1 0.08
Supervízori v administratíve 3341 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti práva 3342 0 0
Odborní administratívni asistenti 3343 0 0
Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariadeni 3344 0 0
Colníci 3351 0 0
Odborní pracovníci v daňovej oblasti 3352 0 0
Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia 3353 0 0
Odborní pracovníci v oblasti udeľovania licencií a iných opr 3354 0 0
Policajní vyšetrovatelia 3355 0 0
Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení 3359 0 0
Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci 3411 0 0
Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti 3412 0 0
Odborní pracovníci v oblasti religionistiky 3413 0 0
Športovci 3421 0 0
Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári 3422 0 0
Inštruktori a cvičitelia športových rekreačných aktivít 3423 0 0
Fotografi 3431 1 0.08
Interiéroví dizajnéri a dekoratéri 3432 0 0
Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižnic 3433 0 0
Šéfkuchári 3434 0 0
Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení 3435 0 0
Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií 3511 0 0
Technici užívateľskej podpory informačných a komunikačných t 3512 0 0
Technici počítačových sietí a systémov 3513 1 0.08
Weboví technici 3514 0 0
Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení 3521 0 0
Technici v oblasti telekomunikačných zariadení 3522 0 0
Všeobecní administratívni pracovníci 4110 8 0.6
Sekretárky 4120 6 0.45
Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov 4131 0 0
Operátori dát 4132 0 0
Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci 4211 0 0
Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách 4212 0 0
Pracovníci v záložniach a veritelia 4213 0 0
Vymáhatelia dlhov a podobní pracovníci 4214 0 0
Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kan 4221 0 0
Pracovníci kontaktných informačných centier 4222 0 0
Operátori telefónnych ústrední 4223 0 0
Hoteloví recepční 4224 1 0.08
Informátori 4225 0 0
Recepční (okrem hotelových) 4226 1 0.08
Anketári, prieskumníci trhu 4227 0 0
Pracovníci informačných služieb inde neuvedení 4229 2 0.15
Administratívni pracovníci v účtovníctve 4311 7 0.53
Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctv 4312 5 0.38
Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva 4313 0 0
Pracovníci v sklade 4321 4 0.3
Administratívni pracovníci vo výrobe 4322 1 0.08
Administratívni pracovníci v doprave 4323 2 0.15
Knihovníci 4411 0 0
Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových 4412 5 0.38
Kódovači, korektori a podobní pracovníci 4413 0 0
Prepisovači 4414 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprogra 4415 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov 4416 0 0
Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení 4419 7 0.53
Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave 5111 0 0
Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej dop 5112 0 0
Turistickí sprievodcovia 5113 0 0
Kuchári (okrem šéfkuchárov) 5120 15 1.13
Čašníci a someliéri 5131 12 0.91
Barmani 5132 2 0.15
Kaderníci 5141 4 0.3
Kozmetici a podobní pracovníci 5142 6 0.45
Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služi 5151 1 0.08
Správcovia domácností 5152 0 0
Správcovia objektov 5153 2 0.15
Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci 5161 0 0
Spoločníci a sluhovia (komorníci) 5162 0 0
Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači 5163 0 0
Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá 5164 0 0
Inštruktori autoškoly 5165 0 0
Pracovníci v osobných službách inde neuvedení 5169 0 0
Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho občerstveni 5211 0 0
Pouliční predavači jedla 5212 0 0
Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch) 5221 4 0.3
Vedúci predajne / oddelenia 5222 3 0.23
Predavači 5223 42 3.17
Pokladníci a predavači lístkov 5230 3 0.23
Manekýni a modelky 5241 0 0
Predvádzači tovaru (promotéri) 5242 0 0
Podomoví predavači 5243 0 0
Predavači cez telefón, internet a podobní predavači 5244 0 0
Pracovníci čerpacích staníc 5245 3 0.23
Predavači jedál za pultom alebo pri okienku 5246 0 0
Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení 5249 0 0
Opatrovateľ pre deti 5311 0 0
Pomocní vychovávatelia 5312 0 0
Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a 5321 2 0.15
Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť pre starš 5322 0 0
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde 5329 3 0.23
Hasiči 5411 0 0
Príslušníci Policajného zboru (okrem vyšetrovateľov) 5412 4 0.3
Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže 5413 0 0
Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti 5414 2 0.15
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde ne 5419 0 0
Pestovatelia poľných plodín a zeleniny 6111 2 0.15
Pestovatelia stromových a kríkových plodín 6112 0 0
Záhradníci a pestovatelia sadeníc 6113 0 0
Pestovatelia rôznorodých plodín 6114 0 0
Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny) 6121 1 0.08
Chovatelia hydiny 6122 0 0
Včelári 6123 0 0
Chovatelia zvierat inde neuvedení 6129 0 0
Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve 6130 0 0
Pracovníci v lesníctve 6210 0 0
Pracovníci v akvakultúre 6221 0 0
Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách 6222 0 0
Pracovníci v rybárstve na mori 6223 0 0
Pracovníci v poľovníctve 6224 0 0
Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe 6310 0 0
Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe 6320 0 0
Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve 6330 0 0
Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úro 6340 0 0
Stavební montážnici jednoduchých stavieb 7111 0 0
Murári a podobní pracovníci 7112 13 0.98
Kamenári 7113 0 0
Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podo 7114 0 0
Tesári a stavební stolári 7115 6 0.45
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci inde neuvede 7119 2 0.15
Pokrývači 7121 0 0
Podlahári a obkladači 7122 1 0.08
Omietkari a štukatéri 7123 0 0
Izolatéri 7124 0 0
Sklenári a autosklári 7125 0 0
Inštalatéri a potrubári 7126 7 0.53
Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení 7127 0 0
Maliari a podobní pracovníci 7131 1 0.08
Lakovači a natierači 7132 1 0.08
Kvalifikovaní čističi stavieb, kominári 7133 0 0
Zlievači a jadrári 7211 0 0
Zvárači a rezači kovov 7212 1 0.08
Klampiari 7213 0 0
Prípravári a montéri kovových konštrukcií 7214 0 0
Montéri lán a zdvíhacích zariadení 7215 0 0
Kováči 7221 1 0.08
Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci 7222 6 0.45
Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov 7223 2 0.15
Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov 7224 0 0
Mechanici a opravári motorových vozidiel 7231 10 0.75
Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení 7232 0 0
Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyse 7233 8 0.6
Opravári bicyklov a podobných vozidiel 7234 0 0
Výrobcovia a opravári presných prístrojov 7311 0 0
Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov 7312 0 0
Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov 7313 0 0
Výrobcovia keramiky a hrnčiari 7314 0 0
Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla 7315 0 0
Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači 7316 0 0
Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál 7317 0 0
Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál 7318 0 0
Umeleckí remeselníci inde neuvedení 7319 0 0
Pracovníci pri príprave tlače 7321 0 0
Tlačiari 7322 0 0
Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby 7323 0 0
Stavební a prevádzkoví elektrikári 7411 6 0.45
Elektromechanici a autoelektrikári 7412 1 0.08
Elektromontéri a opravári elektrických vedení 7413 1 0.08
Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zar 7421 0 0
Montéri, opravári zariadení informačných a komunikačných tec 7422 0 0
Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia 7511 1 0.08
Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov 7512 5 0.38
Výrobcovia výrobkov z mlieka 7513 0 0
Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produk 7514 0 0
Degustátori a kvalitári potravín a nápojov 7515 0 0
Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov 7516 0 0
Spracovatelia dreva 7521 1 0.08
Stolári ? výrobcovia výrobkov z dreva 7522 0 0
Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov 7523 0 0
Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci 7531 1 0.08
Modelári a strihači odevov 7532 0 0
Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci 7533 3 0.23
Čalúnnici a podobní pracovníci 7534 0 0
Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci 7535 0 0
Obuvníci a podobní pracovníci 7536 1 0.08
Pracovní potápači 7541 0 0
Strelmajstri 7542 0 0
Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov) 7543 0 0
Likvidátori škodcov a buriny 7544 0 0
Remeselníci inde neuvedení 7549 0 0
Baníci a lámači 8111 0 0
Operátori zariadení na spracovanie nerastov 8112 0 0
Studniari, vŕtači a podobní pracovníci 8113 0 0
Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu staveb 8114 0 0
Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle 8121 2 0.15
Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrcho 8122 0 0
Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gum 8131 0 0
Operátori zariadení na výrobu fotografických výrobkov 8132 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy 8141 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov 8142 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera 8143 0 0
Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobko 8151 0 0
Operátori tkacích a pletacích strojov 8152 0 0
Operátori šijacích strojov 8153 0 0
Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu 8154 0 0
Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože 8155 0 0
Operátori strojov na výrobu obuvi 8156 0 0
Operátori zariadení v práčovni a čistiarni 8157 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožuš 8159 0 0
Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov 8160 1 0.08
Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera 8171 0 0
Operátori zariadení na spracovanie dreva 8172 0 0
Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky 8181 0 0
Operátori parných strojov a kotlov 8182 0 0
Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie 8183 0 0
Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení 8189 1 0.08
Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe 8211 0 0
Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení 8212 0 0
Montážni pracovníci inde neuvedení 8219 1 0.08
Rušňovodiči 8311 0 0
Posunovači, signalisti, výhybkári 8312 3 0.23
Vodiči motocyklov 8321 0 0
Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov 8322 4 0.3
Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek 8331 11 0.83
Vodiči nákladných automobilov a kamiónov 8332 12 0.91
Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariade 8341 3 0.23
Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce 8342 0 0
Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení 8343 1 0.08
Operátori vysokozdvižných vozíkov 8344 12 0.91
Posádky lodí a podobní pracovníci 8350 0 0
Pomocníci v domácnostiach 9111 0 0
Upratovačky 9112 20 1.51
Ruční práči a žehliari 9121 0 0
Umývači a prípravári motorových vozidiel 9122 0 0
Umývači okien 9123 0 0
Ostatní umývači 9129 0 0
Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe 9211 0 0
Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe 9212 0 0
Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve 9213 0 0
Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve 9214 0 0
Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve 9215 1 0.08
Pomocní pracovníci v akvakultúre 9216 0 0
Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle 9311 0 0
Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavi 9312 0 0
Pomocní pracovníci na stavbách budov 9313 4 0.3
Ruční baliči a plniči 9321 0 0
Pomocní pracovníci vo výrobe 9329 1 0.08
Vodiči vozidiel na ručný alebo nožný pohon 9331 0 0
Vodiči povozov a zariadení poháňaných zvieratami 9332 0 0
Manipulační pracovníci, nosiči 9333 8 0.6
Dokladači tovaru 9334 0 0
Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia 9411 0 0
Pomocníci v kuchyni 9412 0 0
Pomocní pracovníci v pouličných službách 9510 0 0
Pouliční predavači (okrem jedla) 9520 0 0
Zberači odpadu a druhotných surovín 9611 3 0.23
Triediči a likvidátori odpadov 9612 0 0
Zametači a podobní pomocníci 9613 0 0
Kuriéri, doručovatelia balíkov a nosiči batožín 9621 1 0.08
Pomocní pracovníci údržby budov a areálov 9622 2 0.15
Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automa 9623 0 0
Zberači vody a palivového dreva 9624 0 0
Pomocní pracovníci inde neuvedení 9629 0 0
Neviem, nemôžem posúdiť 888888 7 0.53
Nepoužiteľný 999997 0 0
Nie je možné okódovať 999998 0 0
Odmietol/a 999999 83 6.26
Sysmiss 812 61.28

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 513
Minimálna / maximálna hodnota: 812 / 310
Priemer / štandardná odchýlka: 999999 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.