Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B12_ISCO

Názov: B12_ISCO
Popis premennej: ISCO kód

Znenie otázky:
Uveďte názov vášho hlavného zamestnania. Zároveň ho čo najpodrobnejšie opíšte: aká je náplň Vašej práce, čo máte na starosti, atď. (Nestačí "robotník", prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo výrobe motorov.) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky. Ak ste / boli ste podnikateľ alebo živnostník, uveďte, v akej oblasti podnikáte / ste podnikali a aká je / bola náplň vašej práce. ISCO kód

PopisHodnota Frekvencia*%*
Príslušníci ozbrojených síl 0 3 0.34
Dôstojníci ozbrojených síl 1100 3 0.34
Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci a najvyšší predstavi 1111 0 0
Vysokí štátni úradníci 1112 0 0
Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov 1113 3 0.34
Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a 1114 0 0
Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií 1120 2 0.23
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podpornýc 1200 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporný 1210 1 0.11
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií 1211 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov 1212 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánov 1213 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporný 1219 4 0.46
Riadiaci pracovníci (manažéri) odbytu, marketingu, výskumu 1220 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketin 1221 2 0.23
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s 1222 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja 1223 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaný 1300 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve, lesníct 1310 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníc 1311 3 0.34
Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre 1312 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle, stavebníctve, d 1320 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle 1321 5 0.57
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a geolo 1322 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve 1323 2 0.23
Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a pošto 1324 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a kom 1330 1 0.11
Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách 1340 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o d 1341 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starost 1342 3 0.34
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o s 1343 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostl 1344 2 0.23
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní 1345 11 1.26
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníc 1346 1 0.11
Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách 1349 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích, reštauračných 1400 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích a v reštauračn 1410 1 0.11
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach 1411 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach 1412 3 0.34
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchod 1420 1 0.11
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách 1430 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a 1431 0 0
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde ne 1439 0 0
Špecialisti 2000 0 0
Špecialisti v oblasti vedy a techniky 2100 0 0
Špecialisti v oblasti fyzikálnych a prírodných vied 2110 0 0
Fyzici a astronómovia 2111 0 0
Meteorológovia 2112 0 0
Chemici (okrem chemického inžinierstva) 2113 0 0
Geológovia a geofyzici 2114 0 0
Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a šta 2120 0 0
Špecialisti v oblasti biologických vied 2130 0 0
Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných 2131 0 0
Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvaku 2132 0 0
Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem p 2133 0 0
Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektro 2140 0 0
Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby 2141 2 0.23
Stavební špecialisti 2142 3 0.34
Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie 2143 0 0
Strojárski špecialisti 2144 2 0.23
Chemickí špecialisti 2145 1 0.11
Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle 2146 1 0.11
Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v 2149 2 0.23
Špecialisti v oblasti eletrotechnológií 2150 0 0
Elektroinžinieri a špecialisti energetici 2151 0 0
Špecialisti elektronických zariadení 2152 0 0
Špecialisti v oblasti telekomunikácií 2153 0 0
Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri 2160 0 0
Stavební architekti 2161 1 0.11
Krajinní a záhradní architekti 2162 0 0
Dizajnéri a módni návrhári 2163 0 0
Urbanisti a projektanti dopravy 2164 0 0
Kartografi a geodeti 2165 1 0.11
Grafickí a multimediálni dizajnéri 2166 0 0
Špecialisti v zdravotníctve 2200 0 0
Lekári 2210 1 0.11
Všeobecní lekári 2211 0 0
Lekári špecialisti 2212 1 0.11
Špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve 2220 0 0
Špecialisti v ošetrovateľstve 2221 6 0.69
Špecialisti v pôrodníctve 2222 1 0.11
Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny 2230 0 0
Paramedici 2240 0 0
Veterinárni lekári 2250 0 0
Ostatní špecialisti v zdravotníctve 2260 0 0
Zubní lekári 2261 1 0.11
Farmaceuti 2262 3 0.34
Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci 2263 0 0
Fyzioterapeuti 2264 1 0.11
Špecialisti na výživu a dietetiku 2265 0 0
Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie 2266 0 0
Špecialisti v optometrii 2267 0 0
Liečební pedagógovia 2269 0 0
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní 2300 0 0
Vysokoškolskí učitelia 2310 4 0.46
Majstri a lektori prípravy na povolanie 2320 1 0.11
Učitelia v stredných školách 2330 12 1.38
Učitelia v základných školách a predškolských zariadeniach 2340 0 0
Učitelia v základných školách 2341 26 2.98
Učitelia v predškolských zariadeniach 2342 12 1.38
Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdel 2350 0 0
Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania 2351 0 0
Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzde 2352 0 0
Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl 2353 1 0.11
Lektori hudby 2354 0 0
Lektori umenia 2355 1 0.11
Lektori informačných technológií 2356 0 0
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní in 2359 6 0.69
Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činn 2400 0 0
Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníc 2410 0 0
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly 2411 4 0.46
Finanční a investiční poradcovia a agenti 2412 5 0.57
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, po 2413 1 0.11
Špecialisti v oblasti riadenia a správy 2420 0 0
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce 2421 0 0
Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja 2422 1 0.11
Špecialisti v oblasti personalistiky 2423 2 0.23
Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojo 2424 0 0
Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejno 2430 0 0
Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu 2431 3 0.34
Špecialisti pre styk s verejnosťou 2432 0 0
Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunik 2433 0 0
Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných 2434 0 0
Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technoló 2500 0 0
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií 2510 2 0.23
Systémoví analytici 2511 3 0.34
Vývojári softvéru 2512 0 0
Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií 2513 1 0.11
Aplikační programátori 2514 2 0.23
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení 2519 1 0.11
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí 2520 0 0
Dizajnéri a správcovia databáz 2521 1 0.11
Správcovia systémov 2522 2 0.23
Špecialisti v oblasti počítačových sietí 2523 0 0
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neu 2529 0 0
Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry 2600 0 0
Špecialisti v oblasti práva 2610 0 0
Právnici 2611 2 0.23
Sudcovia 2612 0 0
Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poist 2619 0 0
Špecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori 2620 0 0
Archivári, kurátori a pamiatkari 2621 0 0
Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch 2622 0 0
Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike 2630 0 0
Špecialisti v oblasti ekonómie 2631 0 0
Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialist 2632 1 0.11
Filozofi, historici a politológovia 2633 0 0
Psychológovia a psychoterapeuti 2634 2 0.23
Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva 2635 1 0.11
Špecialisti v oblasti religionistiky 2636 0 0
Spisovatelia, novinári a jazykovedci 2640 0 0
Spisovatelia a podobní autori 2641 0 0
Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike 2642 2 0.23
Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia 2643 4 0.46
Tvoriví a interpretační umelci 2650 0 0
Výtvarní umelci 2651 0 0
Hudobníci, speváci a skladatelia 2652 1 0.11
Tanečníci a choreografi 2653 0 0
Režiséri, producenti a dramaturgovia 2654 0 0
Herci 2655 0 0
Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách 2656 0 0
Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení 2659 1 0.11
Technici a odborní pracovníci 3000 0 0
Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky 3100 0 0
Technici vo fyzikálnych a technických vedách 3110 0 0
Technici v chemických a fyzikálnych vedách 3111 1 0.11
Stavební technici 3112 4 0.46
Elektrotechnici a energetici 3113 5 0.57
Elektronici 3114 0 0
Strojárski technici 3115 4 0.46
Chemickí technici 3116 0 0
Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle 3117 0 0
Technickí kresliči 3118 0 0
Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde 3119 5 0.57
Majstri (supervízori) v baníctve, výrobe a stavebníctve 3120 0 0
Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom, zli 3121 0 0
Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe 3122 5 0.57
Majstri (supervízori) v stavebníctve 3123 1 0.11
Technici procesu výroby (dispečeri) 3130 0 0
Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej ener 3131 0 0
Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a v 3132 2 0.23
Dispečeri v chemickom priemysle 3133 0 0
Dispečeri v petrochemickom a plynárenskom priemysle 3134 0 0
Dispečeri v hutníckom a zlievarenskom priemysle 3135 1 0.11
Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení 3139 0 0
Technici v oblasti biologických vied, poľnohospodárstva, po 3140 0 0
Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny) 3141 0 0
Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve 3142 1 0.11
Technici v lesníctve a akvakultúre 3143 1 0.11
Dispečeri a technici v lodnej a leteckej doprave 3150 0 0
Lodní technici 3151 1 0.11
Kapitáni a lodivodi 3152 0 0
Leteckí piloti a pomocní technici 3153 0 0
Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej 3154 0 0
Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej 3155 0 0
Odborní pracovníci v zdravotníctve 3200 0 0
Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie 3210 0 0
Rádiologickí technici 3211 0 0
Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii 3212 5 0.57
Farmaceutickí laboranti 3213 0 0
Technici zdravotníckej a zubnej protetiky 3214 0 0
Odborní pracovníci v ošetrovateľstve a pôrodníctve 3220 0 0
Zdravotné sestry 3221 13 1.49
Pôrodné asistentky 3222 0 0
Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medi 3230 0 0
Veterinárni technici a asistenti 3240 0 0
Ostatní odborní pracovníci v zdravotníctve 3250 0 0
Zubní asistenti a dentálni hygienici 3251 0 0
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a zdra 3252 0 0
Terénni sociálni a zdravotní pracovníci 3253 0 0
Oční optici 3254 1 0.11
Fyzioterapeutickí asistenti 3255 0 0
Zdravotnícki asistenti 3256 0 0
Inšpektori hygieny, životného prostredia a zdravia pri prác 3257 0 0
Zdravotnícki záchranári 3258 0 0
Odborní pracovníci v zdravotníctve inde neuvedení 3259 0 0
Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodný 3300 0 0
Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, o 3310 0 0
Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchod 3311 0 0
Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových p 3312 3 0.34
Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva 3313 56 6.42
Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci 3314 1 0.11
Odhadcovia a likvidátori škôd 3315 0 0
Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia 3320 0 0
Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia 3321 0 0
Obchodní zástupcovia 3322 10 1.15
Nákupcovia 3323 4 0.46
Obchodní sprostredkovatelia 3324 0 0
Sprostredkovatelia obchodných služieb 3330 0 0
Prepravní a colní agenti 3331 0 0
Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít 3332 4 0.46
Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti slu 3333 1 0.11
Realitní makléri 3334 1 0.11
Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení 3339 0 0
Odborní asistenti v administratíve 3340 0 0
Supervízori v administratíve 3341 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti práva 3342 1 0.11
Odborní administratívni asistenti 3343 0 0
Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariaden 3344 0 0
Odborní pracovníci vo verejnej správe 3350 0 0
Colníci 3351 1 0.11
Odborní pracovníci v daňovej oblasti 3352 1 0.11
Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia 3353 0 0
Odborní pracovníci v oblasti udeľovania licencií a iných op 3354 0 0
Policajní vyšetrovatelia 3355 1 0.11
Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení 3359 4 0.46
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultú 3400 0 0
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a relig 3410 0 0
Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci 3411 1 0.11
Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti 3412 2 0.23
Odborní pracovníci v oblasti religionistiky 3413 0 0
Odborní pracovníci v oblasti športu a fitnes 3420 0 0
Športovci 3421 0 0
Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári 3422 1 0.11
Inštruktori a cvičitelia športových rekreačných aktivít 3423 0 0
Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva 3430 0 0
Fotografi 3431 0 0
Interiéroví dizajnéri a dekoratéri 3432 2 0.23
Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižni 3433 0 0
Šéfkuchári 3434 2 0.23
Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuveden 3435 0 0
Technici v oblasti informačných a komunikačných technológií 3500 0 0
Technici prevádzky a užívateľskej podpory informačných a ko 3510 0 0
Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií 3511 1 0.11
Technici užívateľskej podpory informačných a komunikačných 3512 0 0
Technici počítačových sietí a systémov 3513 0 0
Weboví technici 3514 0 0
Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariaden 3520 0 0
Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení 3521 2 0.23
Technici v oblasti telekomunikačných zariadení 3522 1 0.11
Administratívni pracovníci 4000 20 2.29
Všeobecní administratívni pracovníci a zapisovatelia 4100 0 0
Všeobecní administratívni pracovníci 4110 0 0
Sekretárky 4120 3 0.34
Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami 4130 0 0
Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov 4131 0 0
Operátori dát 4132 0 0
Administratívni pracovníci v zákazníckych službách 4200 0 0
Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci 4210 0 0
Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci 4211 2 0.23
Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách 4212 0 0
Pracovníci v záložniach a veritelia 4213 0 0
Vymáhatelia dlhov a podobní pracovníci 4214 0 0
Pracovníci informačných služieb 4220 0 0
Pracovníci turistických informačných centier, cestovných ka 4221 3 0.34
Pracovníci kontaktných informačných centier 4222 0 0
Operátori telefónnych ústrední 4223 2 0.23
Hoteloví recepční 4224 4 0.46
Informátori 4225 3 0.34
Recepční (okrem hotelových) 4226 4 0.46
Anketári, prieskumníci trhu 4227 0 0
Pracovníci informačných služieb inde neuvedení 4229 0 0
Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových 4300 0 0
Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov 4310 0 0
Administratívni pracovníci v účtovníctve 4311 19 2.18
Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníct 4312 1 0.11
Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva 4313 0 0
Administratívni pracovníci v skladoch a doprave 4320 0 0
Pracovníci v sklade 4321 17 1.95
Administratívni pracovníci vo výrobe 4322 3 0.34
Administratívni pracovníci v doprave 4323 3 0.34
Knihovníci 4411 4 0.46
Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových 4412 4 0.46
Kódovači, korektori a podobní pracovníci 4413 1 0.11
Prepisovači 4414 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprogr 4415 0 0
Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov 4416 3 0.34
Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení 4419 0 0
Pracovníci v službách a obchode 5000 0 0
Pracovníci v osobných službách 5100 0 0
Obsluhujúci pracovníci a sprievodcovia v doprave a cestovno 5110 0 0
Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave 5111 0 0
Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej do 5112 1 0.11
Turistickí sprievodcovia 5113 0 0
Kuchári (okrem šéfkuchárov) 5120 19 2.18
Čašníci, barmani a someliéri 5130 0 0
Čašníci a someliéri 5131 23 2.64
Barmani 5132 3 0.34
Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci 5140 0 0
Kaderníci 5141 5 0.57
Kozmetici a podobní pracovníci 5142 2 0.23
Správcovia objektov a budov 5150 0 0
Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služ 5151 2 0.23
Správcovia domácností 5152 0 0
Správcovia objektov 5153 15 1.72
Pracovníci v ostatných osobných službách 5160 0 0
Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci 5161 0 0
Spoločníci a sluhovia (komorníci) 5162 0 0
Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači 5163 0 0
Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá 5164 0 0
Inštruktori autoškoly 5165 1 0.11
Pracovníci v osobných službách inde neuvedení 5169 0 0
Pouliční predavači a predavači na trhoch 5210 0 0
Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho občerstven 5211 1 0.11
Pouliční predavači jedla 5212 0 0
Predavači v obchodoch 5220 0 0
Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch) 5221 0 0
Vedúci obchodnej prevádzky 5222 4 0.46
Predavači 5223 48 5.5
Pokladníci a predavači lístkov 5230 7 0.8
Ostatní pracovníci v oblasti predaja 5240 0 0
Manekýni a modelky 5241 0 0
Predvádzači tovaru (promotéri) 5242 0 0
Podomoví predavači 5243 0 0
Predavači cez telefón, internet a podobní predavači 5244 1 0.11
Pracovníci čerpacích staníc 5245 1 0.11
Predavači jedál za pultom alebo pri okienku 5246 3 0.34
Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení 5249 2 0.23
Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti 5300 0 0
Opatrovateľky detí a pomocní vychovávatelia 5310 0 0
Opatrovateľ pre deti 5311 1 0.11
Pomocní vychovávatelia 5312 0 0
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti 5320 0 0
Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby 5321 8 0.92
Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť pre star 5322 10 1.15
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde 5329 4 0.46
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb 5410 0 0
Hasiči a podobní pracovníci 5411 3 0.34
Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov) 5412 1 0.11
Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže 5413 2 0.23
Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti 5414 12 1.38
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde n 5419 0 0
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a r 6000 0 0
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo orient 6100 0 0
Záhradníci a pestovatelia plodín 6110 0 0
Pestovatelia poľných plodín a zeleniny 6111 0 0
Pestovatelia stromových a kríkových plodín 6112 0 0
Záhradníci a pestovatelia sadeníc 6113 1 0.11
Pestovatelia rôznorodých plodín 6114 0 0
Chovatelia zvierat 6120 0 0
Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny) 6121 4 0.46
Chovatelia hydiny 6122 2 0.23
Včelári 6123 1 0.11
Chovatelia zvierat inde neuvedení 6129 0 0
Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve 6130 0 0
Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníct 6200 0 0
Pracovníci v lesníctve 6210 4 0.46
Pracovníci v rybárstve, poľovníctve a love 6220 0 0
Pracovníci v akvakultúre 6221 0 0
Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách 6222 0 0
Pracovníci v rybárstve na mori 6223 0 0
Pracovníci v poľovníctve 6224 0 0
Farmári, chovatelia rýb, poľovníci a zberači úrody 6300 0 0
Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe 6310 0 0
Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe 6320 0 0
Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve 6330 0 0
Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úr 6340 0 0
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 7000 0 0
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elekt 7100 0 0
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 7110 0 0
Stavební montážnici jednoduchých stavieb 7111 1 0.11
Murári a podobní pracovníci 7112 4 0.46
Kamenári 7113 0 0
Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a pod 7114 0 0
Tesári a stavební stolári 7115 0 0
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci inde neuved 7119 0 0
Kvalifikovaní pracovníci pri dokončovacích a podobných stav 7120 0 0
Strechári 7121 0 0
Podlahári a obkladači 7122 0 0
Omietkari a štukatéri 7123 0 0
Izolatéri 7124 1 0.11
Sklenári a autosklári 7125 0 0
Inštalatéri a potrubári 7126 2 0.23
Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení 7127 2 0.23
Maliari, natierači, čističi stavieb a podobní kvalifikovaní 7130 0 0
Maliari a podobní pracovníci 7131 1 0.11
Lakovači a natierači 7132 0 0
Kvalifikovaní čističi stavieb, kominári 7133 0 0
Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní 7200 0 0
Zlievači, jadrári, zvárači, opravári, montéri a podobní pra 7210 0 0
Zlievači a jadrári 7211 0 0
Zvárači, rezači a spájkovači 7212 3 0.34
Klampiari 7213 3 0.34
Prípravári a montéri kovových konštrukcií 7214 0 0
Montéri lán a zdvíhacích zariadení 7215 1 0.11
Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní pracovníci 7220 0 0
Kováči 7221 0 0
Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci 7222 0 0
Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov 7223 4 0.46
Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov 7224 1 0.11
Mechanici a opravári strojov 7230 0 0
Mechanici a opravári motorových vozidiel 7231 13 1.49
Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení 7232 0 0
Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemys 7233 6 0.69
Opravári bicyklov a podobných vozidiel 7234 0 0
Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari 7300 0 0
Umeleckí a ruční remeselníci 7310 1 0.11
Výrobcovia a opravári presných prístrojov 7311 2 0.23
Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov 7312 0 0
Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov 7313 0 0
Výrobcovia keramiky a hrnčiari 7314 0 0
Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla 7315 1 0.11
Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači 7316 0 0
Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál 7317 1 0.11
Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál 7318 0 0
Umeleckí remeselníci inde neuvedení 7319 0 0
Pracovníci pri príprave tlače 7321 0 0
Tlačiari 7322 0 0
Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby 7323 0 0
Elektrikári a elektronici 7400 0 0
Montéri a opravári elektrických prístrojov 7410 0 0
Stavební a prevádzkoví elektrikári 7411 5 0.57
Elektromechanici a autoelektrikári 7412 1 0.11
Elektromontéri a opravári elektrických vedení 7413 2 0.23
Montéri a opravári elektronických a telekomunikačných zaria 7420 0 0
Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických za 7421 4 0.46
Servisní a prevádzkoví pracovníci zariadení informačných a 7422 1 0.11
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobk 7500 0 0
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a podob 7510 0 0
Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia 7511 0 0
Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov 7512 3 0.34
Výrobcovia výrobkov z mlieka 7513 0 0
Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produk 7514 0 0
Degustátori a kvalitári potravín a nápojov 7515 0 0
Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov 7516 0 0
Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní 7520 0 0
Spracovatelia dreva 7521 0 0
Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva 7522 3 0.34
Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov 7523 3 0.34
Výrobcovia odevov a podobní pracovníci 7530 0 0
Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci 7531 5 0.57
Modelári a strihači odevov 7532 0 0
Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci 7533 1 0.11
Čalúnnici a podobní pracovníci 7534 1 0.11
Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci 7535 0 0
Obuvníci a podobní pracovníci 7536 0 0
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 7540 0 0
Pracovní potápači 7541 0 0
Strelmajstri 7542 0 0
Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov) 7543 8 0.92
Likvidátori škodcov a buriny 7544 0 0
Remeselníci inde neuvedení 7549 0 0
Operátori a montéri strojov a zariadení 8000 0 0
Operátori stacionárnych strojov a zariadení 8100 1 0.11
Operátori banských zariadení a zariadení na spracovanie ner 8110 0 0
Baníci a lamači 8111 0 0
Operátori zariadení na spracovanie nerastov 8112 0 0
Studniari, vŕtači a podobní pracovníci 8113 0 0
Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stave 8114 0 0
Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov 8120 0 0
Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle 8121 2 0.23
Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrch 8122 0 0
Operátori zariadení na výrobu chemických a fotografických v 8130 0 0
Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gu 8131 1 0.11
Operátori zariadení na výrobu fotografických výrobkov 8132 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a plas 8140 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy 8141 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov 8142 1 0.11
Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera 8143 0 0
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožu 8150 0 0
Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobk 8151 0 0
Operátori tkacích a pletacích strojov 8152 2 0.23
Operátori šijacích strojov 8153 5 0.57
Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textil 8154 0 0
Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože 8155 0 0
Operátori strojov na výrobu obuvi 8156 2 0.23
Operátori zariadení v práčovni a čistiarni 8157 3 0.34
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožu 8159 0 0
Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov 8160 3 0.34
Operátori zariadení na spracovanie dreva a výrobu papiera 8170 0 0
Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera 8171 0 0
Operátori zariadení na spracovanie dreva 8172 0 0
Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov 8180 0 0
Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky 8181 0 0
Operátori parných strojov a kotlov 8182 0 0
Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie 8183 1 0.11
Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení 8189 2 0.23
Montážni pracovníci 8210 0 0
Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe 8211 11 1.26
Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení 8212 6 0.69
Montážni pracovníci inde neuvedení 8219 5 0.57
Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení 8300 0 0
Vodiči železničných a podobných vozidiel 8310 0 0
Rušňovodiči 8311 3 0.34
Posunovači, signalisti, výhybkári 8312 2 0.23
Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a motocyklov 8320 0 0
Vodiči motocyklov 8321 0 0
Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov 8322 2 0.23
Vodiči motorových vozidiel 8330 6 0.69
Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek 8331 1 0.11
Vodiči nákladných automobilov a kamiónov 8332 17 1.95
Operátori pojazdných strojových zariadení 8340 0 0
Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariad 8341 1 0.11
Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce 8342 1 0.11
Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení 8343 1 0.11
Operátori vysokozdvižných vozíkov 8344 3 0.34
Posádky lodí a podobní pracovníci 8350 0 0
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 9000 0 0
Upratovači a pomocníci 9100 0 0
Upratovači a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a úradoch 9110 0 0
Pomocníci v domácnostiach 9111 0 0
Upratovačky 9112 28 3.21
Ruční umývači motorových vozidiel, okien a ruční práči 9120 0 0
Ruční práči a žehliari 9121 0 0
Umývači a prípravári motorových vozidiel 9122 0 0
Umývači okien 9123 0 0
Ostatní umývači 9129 0 0
Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárst 9210 0 0
Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe 9211 3 0.34
Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe 9212 0 0
Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve 9213 0 0
Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve 9214 0 0
Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve 9215 1 0.11
Pomocní pracovníci v akvakultúre 9216 0 0
Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave 9300 0 0
Pomocní pracovníci v ťažbe a stavebníctve 9310 0 0
Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle 9311 0 0
Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stav 9312 0 0
Pomocní pracovníci na stavbách budov 9313 5 0.57
Ruční baliči a plniči 9321 1 0.11
Pomocní pracovníci vo výrobe 9329 9 1.03
Pomocní pracovníci v doprave a skladovaní 9330 0 0
Vodiči vozidiel na ručný alebo nožný pohon 9331 0 0
Vodiči povozov a zariadení poháňaných zvieratami 9332 0 0
Manipulační pracovníci, nosiči 9333 3 0.34
Dokladači tovaru 9334 4 0.46
Pomocní pracovníci pri príprave jedla 9410 0 0
Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia 9411 1 0.11
Pomocníci v kuchyni 9412 7 0.8
Pouliční predavači a pomocní pracovníci v podobných službác 9500 0 0
Pomocní pracovníci v pouličných službách 9510 0 0
Pouliční predavači (okrem jedla) 9520 0 0
Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní 9600 0 0
Pracovníci pri likvidácii odpadu 9610 0 0
Zberači odpadu a druhotných surovín 9611 0 0
Triediči a likvidátori odpadov 9612 1 0.11
Zametači a podobní pomocníci 9613 2 0.23
Ostatní pomocní pracovníci 9620 0 0
Kuriéri, doručovatelia balíkov a nosiči batožín 9621 0 0
Pomocní pracovníci údržby budov a areálov 9622 1 0.11
Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných autom 9623 0 0
Zberači vody a palivového dreva 9624 0 0
Pomocní pracovníci inde neuvedení 9629 2 0.23
Nikdy nepracoval/a 9996 0 0
Nevie, bez odpovede, nedá sa zaradiť 9998 18 2.06

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 872
Minimálna / maximálna hodnota: 131 / 0
Priemer / štandardná odchýlka: 9998 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.