Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Dáta
Ako sa orientovať v dátach

V Slovenskom archíve sociálnych dát sú archivované dáta z empirických sociologických výskumov, predovšetkým kvantitatívnych, realizovaných na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Slovenskej republiky.

Pri využití služby vyhľadávanie je možné v archíve hľadať informácie o výskumoch a dátové súbory podľa zvolených kritérií - podľa tematického zamerania výskumu, typu výskumného programu, otázky v reprezentatívnom výskume, roku realizácie výskumu a ďalších.

Pri využití služby katalóg dát je možné dostať sa k zoznamu archivovaných výsledkov výskumov a výskumnej dokumentácie podľa roku zberu dát, od najnovších po najstaršie. Okrem roku zberu dát a názvu výskumu je možný priamy prístup k dokumentácii výskumu (použité dotazníky, metodologický popis výskumu, socio-politický kontext zberu dát) a k dátovému súboru.

Pri využití služby nereprezentatívne a iné výskumy je možné dostať sa k zoznamu a popisu dát a metodike zberu dát z výskumov, ktoré nie sú postavené na reprezentatívnom dotazníkovom zbere sociálnych dát.

Všetci, ktorí chcú mať prístup aj k dátovým súborom vo formáte .spss, musia v prípade on-line prebratia dátového súboru vyplniť formulár pre prístup k dátam a v prípade ostatných dostupných dát musia formulár s podpisom a pečiatkou inštitúcie poslať písomne na adresu SASD. Vo formulári je zároveň aj zadefinovaná miera prístupnosti uložených dátových súborov a teda aj podmienky za akých je možné dáta získať.

  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.