Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Prispejte do archívu
Potrebná dokumentácia

Dodávateľ musí pre potreby archivácie priložiť nasledujúce údaje:

a) dokumentácia o výskumoch potrebná k archivácii (šablóna DDI):
  • informácie o autoroch
  • inštitucionálne pozadie výskumu
  • informácie o zbere údajov
  • metóda výberu vzorky
  • reprezentativita
  • prehľad o transformácii dát - odvodené znaky, váženie a pod.
  • informácie o matici primárnych dát (zoznam premenných, popisy premenných a ich hodnôt a pod.)
  • uvedenie dôležitých spoločenských udalostí, ktoré v čase zberu údajov mohli ovplyvniť výsledky výskumu (napr. parlamentné alebo prezidentské voľby, politická kríza a podobne)
  • zoznam existujúcich publikácii vychádzajúcich zo spracovania poskytnutých dát

b) formulár výskumného postupu - základný vzor (šedé písmo = príklad vyplnenia)

c) dotazník z výskumu a demonštračné karty vo formáte .doc, .pdf
(vo všetkých použitých jazykoch)

d) dátový súbor (matica primárnych dát v ľubovoľnom formáte)

(mt, rdz, jb, mba)
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.