Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Publikácie

Postoje občanov k politike 1968 (POP 1968)

 • Bečvář, Josef, 1999. "Postoj občanů k politice v roce 1968 (Z dosud nepublikovaného demoskopického výzkumu Mlynářova týmu)." Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 121
 • Brokl, Lubomír, Adéla Seidlová, Josef Bečvář, Petra Rakušanová. 1999. Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968. Pracovní texty / Working Papers 99:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 88 s.
 • Lyons, Pat, 2009: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy. Prague: Institute of Sociology. Academy of Sciences of the Czech Republic, 374 pages, ISBN: 978-80-7330-174-3.
 • Lyons, Pat. 2013. Adjectives of Democracy. Citizenship and Political Attitudes under Socialist and Liberal Democracy in the Czech Republic. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 471 s. ISBN 978-80-7330-230-6.
O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska 1968, SPOS 1968

 • Peter Prusák: Predbežná správa z výskumu verejnej mienky: "O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska", január 1969.
 • Peter Prusák: Niektoré výsledky výskumu religiozity na Slovensku, Verejná mienka, bulletin Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky č. 3/1969.
 • Peter Prusák: Niektoré výsledky výskumu religiozity na Slovensku, Časopis Sociológia č. 1, 1970, s. 65-82.
 • Peter Prusák: Religiozita v kontexte sociálno-kultúrnych faktorov, Časopis Sociológia č. 1, 1971 s. 65-79.
EVS - Výskum európskych hodnôt 1991

 • DŽAMBAZOVIČ, R. - TÍŽIK, M. Formovanie normality na Slovensku. Analýza normatívnych základov spoločnosti po roku 1989 na základe výskumov EVS. In Lubelcová, G., Džambazovič, R. (eds.). Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. Bratislava: Iris, 2008, s. 188-213. ISBN 978-80-89238-23-1
Trvanie a zmena na Slovensku. September 1992

 • Krivý, V., Feglová, V., Balko, D.: Slovensko a jeho regióny. Sociokultúrne súvislosti volebného správania, Bratislava 1996
 • Krivý, V.: Trvanie a zmena na Slovensku. September 1992. IŠS FM UK, Bratislava 1992 (manuscript)
 • Krivý, V: Socio - Cultural Continuity and Political Change. Slovakia in the 1990s. Faculty of Arts. Comenius University, Bratislava 1993 (manuscript)
ISSP Sociálne nerovnosti 1992

 • Bahna, M., Džambazovič, R. (2010): Subjektívna identifikácia vlastnej pozície v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. Sociológia Vol. 42, č. 2, s. 87-112.
Aktuálne problémy Česko-Slovenska, január 1992

 • BÚTOROVÁ, Z. - DIANIŠKA, I. - DOBROVODSKÝ, M. - FRIČ, P. - KRIVÝ, V. - RADIČOVÁ, I. - STEHLÍKOVÁ, E. - ŠMÍDOVÁ, O. - ROSOVÁ, T. Aktuálne problémy Česko-Slovenska, január 1992. Správa zo sociologického prieskumu. Bratislava: Centrum pre sociálnu analýzu, spol. s r.o., 1992. 135 s.
Sociálna stratifikácia vo východnej Európe po roku 1989 (celková vzorka, Slovenská republika)

 • BUNČÁK, Ján - HARMADYOVÁ, Valentína. Transformácia sociálnej štruktúry. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 1993, roč. 25, č. 4-5, s. 389-401.
 • BUNČÁK, Ján - HARMADYOVÁ, Valentína: The Transformation of the Social Structure. Pp. 36-52 in Slovakia: The Steps towards the European Community, Vol. 1, edited by L. Faltan. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Sociology 1993.
 • BUNČÁK, Ján - HARMADYOVÁ, Valentína. Mobilitné dráhy v prvom desaťročí po druhej svetovej vojne. Pp. 180-185 in Od diktatúry k diktatúre, edited by M. Barnovský. Bratislava: Veda 1995.
 • MACHONIN, Pavel. K sociologické komparaci české a slovenské společnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 1994, roč. 26, č. 4, s. 333-346.
 • MACHONIN, Pavel. Social Metamorphoses." Pp. 111-226 in Czechoslovakia 1918-1992. A Laboratory for Social Change, edited by J. Krejčí and Pavel Machonin. Houdmills, Basingstoke, and London: Macmillan Press; New York: St Martin's Press, 1996.
 • TUČEK, Milan. Postup meritokratizace společnosti v České a Slovenské republice.In Sociológia. ISSN 0049-1225, 1994, roč. 26, č. 4, s. 381-393.
 • VAN DER LIPPE, Tanja - FODOR, Éva. Changes in Gender Inequality in Six Eastern European Countries. In Acta Sociologica. ISSN 0186-6028,1998, vol. 41, no. 2-3, p. 131-149.
 • HANLEY, Eric - TREIMAN, Donald. J. Did the Transformation to Post-Communism in Eastern Europe Restore Pre-Communist Property Relations? California Center for Population Research, 2003.
 • Kompletný zoznam za celý výskum.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2011, roč. 43, č. 5, s. 495-527.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. Statusové a príjmové nerovnosti ekonomicky aktívnych obyvateľov Slovenska: analýza výsledkov sociologických výskumov. In Piscová, M. (ed.). Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2011, s. 206-222. ISBN 978-80-85544-69-5.
 • SOPÓCI, J. a kol. Sociálne nerovnosti na Slovensku. Bratislava: STIMUL, 2011. ISBN 978-80-8127-036-9.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - SOPÓCI, J. Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti v posledných dvoch desaťročiach. In Londák, M., Michálek, S. a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 2013, s. 570-610. ISBN 978-80-224-1313-8.
 • BUNČÁK , J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. Sociálne nerovnosti: storočie zmien. In Krivý, V. (ed.). Ako sa mení slovenská spoločnosť. Sociologický ústav SAV: Iris, 2013, s. 16-88. ISBN 978-80-85544-82-4.
ISSP Národná identita 1995

 • BUNČÁK, J. - PISCOVÁ, Magdalena. Modern National Identity of Slovaks and Their Attitude Towards Europe. In Sociológia - Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie. ISSN 0049-1225, 2000, vol. 32, no. 3, pp. 289-310.
 • Buncak, Jan and Piscova, M., "Modern National Identity of Slovaks and their Attitudes toward Europe," in Social Science in Eastern Europe, edited by Pal Tamas and Ulrike Becker. Berlin: InformationsZentrum Sozialwissenschaften, 2001.
 • PISCOVÁ, Magdalena. K priestorovej a hodnotovej identite /Pohľad na štyri krajiny podľa výsledkov výskumu národnej identity/. In Sociológia - Slovak Sociological Review. ISSN 0049-1225, 2000, roč. 32, č. 1, s. 103-110.
 • PISCOVÁ, Magdalena - MANNOVÁ, Elena. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. - Bratislava : PÚ SAV, 2002, s. 32-35.
 • Piscova, Magdalena, et al.: Národná identita - pramenná publikácia z výskumu. Sociologický ústav SAV, Bratislava 1996.
 • Piscova, Magdalena, et al.: Aspekty národnej identity a národná identita v strednej Európe. Záverečná správa z projektu štátnej objednávky 95/5305/065, Sociologický ústav SAV, Bratislava, 1997.
 • Bahna, M., Piscová, M., Tížik, M. (2009): Shaping of national identity in the processes of separation and integration in central and eastern Europe." In.: Haller, M., Jowell, R., Smith T. W. (eds.): Charting The Globe. The International Social Survey Program, 1985 - 2005. Routledge, 2009, New York, London.
 • Zoznam súvisiacich publikácií je k dispozícii na oficiálnej stránke ISSP: http://www.issp.org/public.shtm
ISSP Náboženstvo 1998

 • Bunčák, J.: Religizita na Slovensku: stredoeurópsky rámec. Sociológia 33 č.1/2001
 • Krivý, V.: Hodnotové orientácie a náboženské prejavy slovenskej verejnosti v 90. rokoch. Sociológia 33 č.1/2001
 • Tížik, M: K sociológii novej religiozity. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2006
Slovensko a EÚ 1998

 • KRIVÝ,Vladimír. Slovensko a EÚ: prístupy sociálnych skupín a komunikačná stratégia. Public Awareness Campaing - GfK Survey. Bratislava: GfK, Európska komisia na Slovensku a Úrad vlády SR, 1998. 188 s.
Aktuálne problémy Slovenska. Január 1999

 • Gyárfášová, O., Krivý, V., Velšic, M.: Krajina v pohybe. Správa o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku. IVO, Bratislava 2001
 • Kollár, Miroslav (ed.), Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO, Bratislava, 2000
 • Marošiová, L., Gyárfášová, O., Velšic, M.: Otvorené okná. IVO, Bratislava, 2000
EVS - Výskum európskych hodnôt 1999

 • Tížik, M: K sociológii novej religiozity. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2006, Čiastočné výsledky EVS 1999 sú prístupné na web stránkach SÚ SAV: http://www.sociologia.sav.sk/old/evs.html TÍŽIK, Miroslav. K sociológii novej religiozity: (podoby zmeny náboženského života v 20. storočí). Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. 389 s. ISBN 80-223-2131-1
 • DŽAMBAZOVIČ, R. - TÍŽIK, M. Formovanie normality na Slovensku. Analýza normatívnych základov spoločnosti po roku 1989 na základe výskumov EVS. In Lubelcová, G., Džambazovič, R. (eds.). Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. Bratislava: Iris, 2008, s. 188-213. ISBN 978-80-89238-23-1.
 • DRAGULOVÁ, Helena. Svet práce v optike verejnosti. Kontinuita alebo zmena? Diplomová práca. Bratislava: Filozofická fakulta UK, Katedra sociológie, 2013, 96 s.
ISSP Sociálne nerovnosti 1999

 • DŽAMBAZOVIČ, R. Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007.
 • DŽAMBAZOVIČ, R.: Sociálno-ekonomická situácia rodín a domácností na Slovensku z pohľadu sociologických výskumov. In: Hamplová, D., Šalamounová, P., Šamanová, G. (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2006, s. 280-302.
 • BAHNA, M. - DŽAMBAZOVIČ, R. Subjektívna identifikácia vlastnej pozície v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2010, roč. 42, č. 2, s. 87-112
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2011, roč. 43, č. 5, s. 495-527.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. Statusové a príjmové nerovnosti ekonomicky aktívnych obyvateľov Slovenska: analýza výsledkov sociologických výskumov. In Piscová, M. (ed.). Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2011, s. 206-222. ISBN 978-80-85544-69-5.
 • SOPÓCI, J. a kol. Sociálne nerovnosti na Slovensku. Bratislava: STIMUL, 2011. ISBN 978-80-8127-036-9.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - SOPÓCI, J. Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti v posledných dvoch desaťročiach. In Londák, M., Michálek, S. a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 2013, s. 570-610. ISBN 978-80-224-1313-8.
 • BUNČÁK , J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. Sociálne nerovnosti: storočie zmien. In Krivý, V. (ed.). Ako sa mení slovenská spoločnosť. Sociologický ústav SAV: Iris, 2013, s. 16-88. ISBN 978-80-85544-82-4.
Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k hudbe

 • Blahynka, M. - Hallon, Ľ. Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k hudbe. Národné osvetové centrum v Bratislave - Kabinet výskumu verejnej mienky a Hudobné centrum, Bratislava, 2001, 27 s.
Dostupnosť kultúry a a miestna kultúra z pohľadu občanov Slovenskej republiky

 • Dostupnosť kultúry a miestna kultúra z pohľadu občanov Slovenskej republiky. Záverečná správa z výskumu, Národné osvetové centrum v Bratislave - Kabinet výskumu verejnej mienky, 2001, 13 s.
Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska

 • Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska. Základné výsledky sociologického výskumu, Národné osvetové centrum - Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava, 2001, 25 s. ; Sopóci, J. : Postavenie slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky (záverečná správa). Národné osvetové centrum - Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava, 2001, 29 s.
ISSP Rodina a rod 2002

 • Bausová, M.: Dnes už nie je také jasné, kto upratal (Deľba domácich prác a výchovy detí v súčasnej slovenskej rodine). In: Chorvát, I. (Ed.): Premeny rodiny v urbánnom prostredí. Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2002
 • PISCOVÁ, Magdalena - BAUSOVÁ, Martina - ZEMAN, Milan. ISSP: Rodina a rod 2002 : výskum v rámci programu ISSP. Pramenná publikácia. Časť I. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2004. 60 s. + príl.
 • PISCOVÁ, Magdalena - BAUSOVÁ, Martina - ZEMAN, Milan. ISSP: Rodina a rod 2002. Výskum v rámci programu ISSP : annex - Tabuľková príloha podľa vybraných sociálno-demografických znakov. Časť II. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2004. 338 tab.
 • Polakova, Viera, "The Role of a Man and a Woman Today," Proceedings of the 9th Slovak Demographic Conference, 2003, pp. 156-160. Polakova, Viera, "Sharing the Housework by a Man and a Woman," Proceedings of Forum Metricum Slovacum Tom VII, Slovak Statistical Society, 2003, pp. 66-72. Zoznam súvisiacich publikácií je k dispozícii na oficiálnej stránke ISSP: http://www.issp.org/public.shtml
 • Polakova, Viera, "Sharing the Housework by a Man and a Woman," Proceedings of Forum Metricum Slovacum Tom VII, Slovak Statistical Society, 2003, pp. 66-72.
 • Zoznam súvisiacich publikácií je k dispozícii na oficiálnej stránke ISSP: http://www.issp.org/public.shtml
Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k literatúre

 • Sopóci, J, Hallon, Ľ.: Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k literatúre. Národné osvetové centrum v Bratislave - Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky, Bratislava, 2002, 30 s., 6 príloh.
Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003

 • KRIVÝ, Vladimír. Prívrženci politických strán na Slovensku: status, identity, deliace línie. In Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2004, s. 127-154. ISBN 80-88935-63-6.
 • BUSTIKOVA, Lenka. - GUASTI, P. Hate Thy Imaginary Neighbor: An Analysis of Antisemitism in Slovakia. In Journal for the Study of Antisemitism, 2012, Vol. 4, N. 2, pp. 469-49. [link]
 • ŠVEC, Juraj. Zmeny pracovných orientácií na Slovensku v období rokov 1991-2008: spracovanie výsledkov EVS. Diplomová práca. Bratislava: UK, Filozofická fakulta Katedra sociológie. 2009, 69 s.
Vzťah obyvateľov Slovenska k divadelnému umeniu

 • Mgr. Vladimír Blaho: Výskum vzťahu slovenskej populácie k divadlu, záverečná správa z výskumu, Národné osvetové centrum v Bratislave - Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky, Bratislava, 2003, 42 strán, 7 strán príloh
Vhodné spôsoby trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí

 • Hradiská, E.: Vhodné spôsoby trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí (záverečná správa z výskumu). Národné osvetové centrum v Bratislave - Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky, Bratislava, 2003, 75 s.
Národná identita na Slovensku & ISSP 2003

 • NIKISCHER, Richard. Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska. In Geografie. ISSN 1212-0014, 2013, sv. 118, s. 243-264.
Spoločnosť 2004

ESS 2 - Európska sociálna sonda 2004

 • Výrost, J. a kol. (2006): Európska Sociálna Sonda (ESS), 2.kolo na Slovensku. Universum, Prešov
EES - Výskum európskych volieb 2004

 • Gyárfášová, O., Bútorová, Z. And M. Velšic (2005): Slovakia's First Year of EU and NATO Membership from Citizens' Perspective. In: Slovakia's Euro-Atlantic Integration - a Year After. Working Paper, Institute for Public Affairs, Bratislava.
 • Gyárfášová, Oľga - Velšic, Marián (2004): Volebné správanie slovenských voličov v prvých eurovoľbách a širšie súvislosti vnímania členstva v EÚ. Správa zo sociologického výskumu. (Electoral behaviour of Slovak voters in the first EU election and broader context of EU membership perception. Survey report. English and German Summary). Inštitút pre verejné otázky. http://www.ivo.sk/ftp_folder/produkt_4152.pdf.
 • Gyárfášová, Oľga (2007): Public Discourse on EU membership and EU policies as factor in political competition (EU "new comers" after the accession). Papers presented at the EES conference in Cadenabbia, Italy, March 14, 2007 http://www.europeanelectionstudies.net/papers/cadenabbia/gyarfasowa.pdf
 • Gyárfásová, Oľga (2007), 'Jak volili Slováci ve volbách do EP v roce 2004 v kontextu veřejného vnímání Evropské unie'. In: Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka and Agnes Batory (eds.), Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, pp. 279-292.
 • Gyarfasova, Olga (2007), 'Slovak vote in the EP election in broader context of the EU perception'. In: Marsh, Michael, Slava Mikhaylov and Hermann Schmitt (eds.), European Elections after Eastern Enlargement, CONNEX Report Serie, No. 1, Wiesbaden: MZES. URL: http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/ typo3/ site/ fileadmin/ BookSeries/ Volume_One/ Ch12_chapter_final.pdf or http://www.mzes.uni-mannheim.de
Verejnosť a výtvarné umenie 2004

 • Kvasnička, M.: Verejnosť a výtvarné umenie (záverečná správa z výskumu verejnej mienky). Národné osvetové centrum v Bratislave - Ústav výskumu kultúry, Bratislava, 2004, 39 s., 7 príloh.
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov Slovenska

 • Doc. PhDr. Ján Sopóci, CSc, Doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc., RNDr. Anna Hrabovská, CSc.: Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR, správa z výskumu za prvý polrok 2005, Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, Bratislava, 2005
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR

 • Doc. PhDr. Ján Sopóci, CSc, Doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc., RNDr. Anna Hrabovská, CSc.: Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR, správa z výskumu za druhý polrok 2005, Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, Bratislava, 2005
ESS 3 - Európska sociálna sonda 2006

 • VÝROST, J. a kol. Európska Sociálna Sonda (ESS), 3.kolo na Slovensku. Prešov:Universum, 2008. VÝROST, J. a kol. Európska Sociálna Sonda (ESS), 3.kolo na Slovensku. Prešov:Universum, 2008, 195 s. ISBN 978-80-89046-55-3.
 • SLYŠKO, Martin. Autoritárske hodnoty a volebné správanie na Slovensku. Diplomová práca. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociológie, 2011, 136 s.
Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenskej republiky

 • Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenskej republiky (správa o výsledkoch výskumu verejnej mienky). Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, Bratislava, 2007, 25 s.
Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k čítaniu a médiám

 • Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc., Doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc.: Spôsoby trávenia voľného času v súvislosti so sebahodnotením mládeže a postojmi k extrémizmu, Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, 2007, 39 strán s.
 • Peter Valček: Čítanie 2007, LIC 2007, 134 s.
Kultúra spolužitia obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí južného Slovenska

 • Sopóci, J.: Kultúra spolužitia obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí južného Slovenska (záverečná správa z výskumu). Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, Bratislava, 2007, 50 s.
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR

 • Doc. PhDr. Ján Sopóci, CSc, Doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc., RNDr. Anna Hrabovská, CSc.: Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR. Sspráva z výskumu za rok 2007. Bratislava: Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, Bratislava, 2008.
EVS - Výskum európskych hodnôt 2008

 • DŽAMBAZOVIČ, R. - TÍŽIK, M. Formovanie normality na Slovensku. Analýza normatívnych základov spoločnosti po roku 1989 na základe výskumov EVS. In Lubelcová, G., Džambazovič, R. (eds.). Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. Bratislava: Iris, 2008, s. 188-213. ISBN 978-80-89238-23-1.
 • BOMBA, L. - KACIAN, A. (2012) Relevance of Christian Faith for Everyday Life in Post Communist Slovakia In Valčo, M., Slivka, D. (eds.). Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challanges and Opportunities. Roanoke: Center for Religion and Society, Roanoke College. ISBN 978-0-615-66671-6.
ISSP na Slovensku 2006 - 2008

 • DŽAMBAZOVIČ, R. (ed.). Úloha vlády. ISSP na Slovensku 2006-2008. Pramenná publikácia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, FF UK, 2009.
 • DŽAMBAZOVIČ, R. (ed.). Náboženstvo. ISSP na Slovensku 2006-2008. Pramenná publikácia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, FF UK, 2009. ISBN 978-80-85544-60-2.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2011, roč. 43, č. 5, s. 495-527.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. Statusové a príjmové nerovnosti ekonomicky aktívnych obyvateľov Slovenska: analýza výsledkov sociologických výskumov. In Piscová, M. (ed.). Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2011, s. 206-222. ISBN 978-80-85544-69-5.
 • SOPÓCI, J. a kol. Sociálne nerovnosti na Slovensku. Bratislava: STIMUL, 2011. ISBN 978-80-8127-036-9.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - SOPÓCI, J. Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti v posledných dvoch desaťročiach. In Londák, M., Michálek, S. a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 2013, s. 570-610. ISBN 978-80-224-1313-8.
 • BUNČÁK , J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. Sociálne nerovnosti: storočie zmien. In Krivý, V. (ed.). Ako sa mení slovenská spoločnosť. Sociologický ústav SAV: Iris, 2013, s. 16-88. ISBN 978-80-85544-82-4.
ESS 4 - Európska sociálna sonda 2008

 • Výrost, J. a kol.: Európska Sociálna Sonda (ESS), 4.kolo na Slovensku. Universum, Prešov, 2010
Rovnosť a menšiny na Slovensku 2008

 • GYÁRFÁŠOVÁ, O. - SEKULOVÁ, M. Ľudské práva, diskriminácia a menšiny vo verejnej percepcii. In Pufflerová, Š. (ed.). Na ceste k rovnosti. Bratislava: Občan a demokracia, s. 59-74. ISBN 978-80-89140-17-6.
 • GYÁRFÁŠOVÁ, O. - SEKULOVÁ, M. Vieme čo je diskriminácia? In Pufflerová, Š. (ed.). Na ceste k rovnosti. Bratislava: Občan a demokracia, s. 39-58. ISBN 978-80-89140-17-6.s. 59 - 74.
 • GYÁRFÁŠOVÁ, T., 2008: Postoje verejnosti k ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou. OSF, Museion, Bratislava (dostupné na http://www.diskriminacia.sk/files/Museion_vyskum_sprava_2008.pdf , dňa 4. 6. 2010)
 • SEKULOVÁ, M. - GYÁRFÁŠOVÁ, O. Diskriminácia a viacnásobná diskriminácia. Pohľady verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzanie. Pracovný zošit. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. Ďalšie výstupy v Sociológii č. 5/2010
 • Ďalšie výstupy v Sociológii č. 5/2010
Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008

 • BUNČÁK, Ján - DŽAMBAZOVIČ, Roman - HRABOVSKÝ, Marián - SOPÓCI, Ján. Názory na budúcnosť Slovenska. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2009. 96 s. ISBN 978-80-71144-172-4.
ISSP Slovensko 2009-2010

 • BAHNA, M. - DŽAMBAZOVIČ, R. Subjektívna identifikácia vlastnej pozície v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2010, roč. 42, č. 2, s. 87-112
 • DŽAMBAZOVIČ, R. - ZEMAN, M. - PIKULÍK, L. Sociálne nerovnosti. ISSP Slovensku 2009-2010. Pramenná publikácia. Bratislava: FF UK, Sociologický ústav SAV, 2010. ISBN 978-80-85544-66-4.
 • DŽAMBAZOVIČ, R. Legitimita sociálneho štátu: názory verejnosti na princípy a fungovanie sociálnej politiky. In Gerbery, D. (ed.). Potrebujeme sociálny štát? Úvahy (nielen) o verejnej politike. Bratislava: FES, 2011, s. 131-161. ISBN 978-80-89149-16-2.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2011, roč. 43, č. 5, s. 495-527.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. Statusové a príjmové nerovnosti ekonomicky aktívnych obyvateľov Slovenska: analýza výsledkov sociologických výskumov. In Piscová, M. (ed.). Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2011, s. 206-222. ISBN 978-80-85544-69-5.
 • SOPÓCI, J. a kol. Sociálne nerovnosti na Slovensku. Bratislava: STIMUL, 2011. ISBN 978-80-8127-036-9.
 • BUNČÁK, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - SOPÓCI, J. Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti v posledných dvoch desaťročiach. In Londák, M., Michálek, S. a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 2013, s. 570-610. ISBN 978-80-224-1313-8.
 • BUNČÁK , J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - HRABOVSKÁ, A. - SOPÓCI, J. Sociálne nerovnosti: storočie zmien. In Krivý, V. (ed.). Ako sa mení slovenská spoločnosť. Sociologický ústav SAV: Iris, 2013, s. 16-88. ISBN 978-80-85544-82-4.
Voľný čas stredoškolákov 2009

 • Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc., Doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc. Voľný čas stredoškolákov, ich postoj k extrémizmu a skúsenosti s látkovými závislosťami (záverečná správa z výskumu). Národné osvetové centrum v Bratislave - Kabinet výskumu kultúry. 90 s.
 • Valček, Peter. Čítanie 2009. Bratislava: iterárne informačné centrum 2009, 80 s.
Výsledky parlamentných volieb od roku 1929 za všetky obce Slovenska

 • GÁNYOVICS, Arpád. Volebné preferencie počas prvej republiky za okres Dunajská Streda. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013.
 • BUCHER, Slavomír. Samosprávne kraje na Slovensku - formovanie identity a inštitucionalizácie v kontexte integrácie do Európy regiónov. Dizertačná práca. Prešov: Prešovská univerzita, 2012.
 • ŠTVRTECKÝ, Martin. Dlhodobé trendy volebnej podpory Slovenskej národnej strany. Diplomová práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
Voličské správanie na Slovensku, CSES Slovensko 2010

 • Bútorová, Z. - Gyárfášová, O. (2011a): Slovakia votes: Public opinion and electoral behavior. In: O. Gyárfášová - G. Mesežnikov (eds.): Visegrad Elections 2010, Institute for Public Affairs, pp. 129-166.
 • Bútorová, Z. - Gyárfášová, O. (2011b): Trendy vo verejnej mienka a voličskom správaní. In: Z. Bútorová - O. Gyárfášová - G. Mesežnikov - M. Kollár (eds.): Slovenské voľby 2010. Šanca na zmenu. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2011, pp. 143-180.
 • Bútorová, Z. - Filadelfiová, J. (2011): Parlamentné voľby 2010 v rodovej perspektíve. In: Z. Bútorová - O. Gyárfášová - G. Mesežnikov- Miroslav Kollár (eds.): Slovenské voľby 2010. Šanca na zmenu. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2011, pp. 181-207.
Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2011

 • BAHNA, Miloslav. Opatrovateľky seniorov v Rakúsku: Rodinná migračná stratégia alebo dôsledok rakúskej sociálnej politiky? : ústavný seminár Sociologického ústavu SAV, 8.2.2012, SÚ SAV, Bratislava.
 • BAHNA, Miloslav. Odchody za prácou v období ekonomickej krízy: Slovenské opatrovateľky v Rakúsku : podklady k tlačovej konferencii zo dňa 31.1.2012 na predsedníctve SAV na Štefánikovej ul. v Bratislave.
Voľný čas stredoškolákov 2011

 • PhDr. Ľudovít Šrámek, CSC., PhDr. Ľubor Hallon, CSc., PhDr. Peter Valček, PhD.: Voľný čas stredoškolákov 2011, výskumná správa, Koordičné centrum výskumu kultúry, 110 strán
ISSP Slovensko 2012

 • DŽAMBAZOVIČ, R. - GERBERY, D. - SOPÓCI, J. 2013): Zdravie a zdravotná starostlivosť. ISSP Slovensko 2012. Pramenná publikácia. Bratislava: Stimul, 2013, 157 s. ISBN 978-80-8127-087-1 .
 • HOFREITER, R. - CHORVÁT, I. - KAŠČÁKOVÁ, A. Rodina, práca a rodové roly. ISSP Slovensko 2012. Pramenná publikácia.Banská Bystrica: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB, 2012, 173 s. ISBN 978-80-557-0637-5.
 • SOPÓCI, J. K niektorým otázkam spoločenskej triedy a sociálneho statusu v slovenskej spoločnosti. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 2, s. 146-166.
 • DŽAMBAZOVIČ, R. - GERBERY, D. Sociálno-ekonomické nerovnosti v zdraví: sociálno-ekonomický status ako determinant zdravia. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 2, s. 194-217.
 • SOPÓCI, J. - DŽAMBAZOVIČ, R. - GERBERY, D. Zdravie a zdravotná starostlivosť na Slovensku - nerovnosti v zdraví. Bratislava: STIMUL, 2015. 186 s. ISBN 978-80-8127-147-2.
 • CHORVÁT, I. - DŽAMBAZOVIČ, R. (eds.). Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Bratislava: STIMUL, 2015. 181 s. ISBN 978-80-8127-151-9.
Brain drain 2014

 • BAHNA, Miloslav. Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku? [Slovak graduates of universities abroad: Brain drain or opening-up of mobility channels in Slovakia?]. In Working Papers in Sociology [elektronický zdroj], 2015, č. 1. ISSN 2453-6970.
Demokratickosť a občania na Slovensku, 2014, DOS 2014

 • Miroslav Tížik, Milan Zeman: Postoje občanov k politike a minulosti. Demokratickosť a občania na Slovensku I. Pramenno-analytická publikácia. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2016
 • Miroslav Tížik, Milan Zeman: Religiozita a názory na verejnú úlohu náboženstva. Demokratickosť a občania na Slovensku II. Pramenno-analytická publikácia. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2017
 • Miroslav Tížik, Norbert Kmeť (eds.): Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2016
ISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016

 • Klobucký, R., Bahna, M., 2017: Aké vlastnosti zamestnania sú dôležité a ako ľudia na Slovensku hodnotia svoje zamestnanie. Tlačová konferencia v rámci projektu APVV -14-0527, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 5 s.
 • Klobucký, R., Bahna, M., 2017: Zamestnanie ako zdroj obživy alebo aj niečo viac: Pracovali by sme, ak by sme nemuseli? Tlačová konferencia v rámci projektu APVV -14-0527, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 3 s.
CSES a ISSP Slovensko 2016

 • Gyárfášová, O., 2017: Spätný pohľad na voľby 2016: demokratický proces a ideologické profily voličov. Tlačová konferencia v rámci projektu APVV -14-0527, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 3 s.
 • Bahna, M., Zagrapan, J., 2017: Tolerancia radikálnych názorov narástla a súvisí s vnímaním skorumpovanosti politikov. Tlačová konferencia v rámci projektu APVV-14-0527, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2017. 3 s.
 • Bahna, M., Zagrapan, J., 2017: Názory občanov na korupciu a ich osobná skúsenosť: Politici a úradníci sú stále skorumpovaní, osobná skúsenosť s korupciou je však zriedkavejšia ako pred ôsmimi rokmi. Tlačová konferencia v rámci projektu APVV-14-0527, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 3 s.
 • Klobucký, R., Mrva, M., 2017: Všeobecná dôvera v slovenskej populácii je na relatívne nízkej ale stabilizovanej úrovni. Tlačová konferencia v rámci projektu APVV-14-0527, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 5 s.
 • Krivý, V., 2017: Postoje slovenskej verejnosti k utečencom a k zjednocujúcim snahám EÚ. Tlačová konferencia v rámci projektu APVV-14-0527, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 8 s.
Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2016

 • BAHNA, Miloslav. The economic rationales behind crossborder care among care workers from Slovakia. In Towards a Scarcity of Care? : Tensions and contradictions in transnational elderly care systems in central and eastern Europe. - Budapest : Friedrich Ebert Stiftung Budapest, 2020, p. 92-114. ISBN 978-615-6289-00-1.
 • BAHNA, Miloslav - SEKULOVÁ, Martina. Crossborder Care : Lessons from Central Europe. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. 149 p. ISBN 978-3-319-97027-1 (VEGA 2/0015/16 : Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku = Borderless care? Care workers from Slovakia in Austria. APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research)
Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19, November 2020

 • ZEMAN, Milan - STRAPCOVÁ, Katarína - MIHÁLIKOVÁ, Silvia - KLOBUCKÝ, Robert - MRVA, Marianna. Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19: pramenná publikácia z výskumu novemeber 2020 [elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2020. 223 s. ISBN 978-80-89897-27-8.
CSES a ISSP Slovensko 2020

 • BAHNA, Miloslav. Subjektívne vnímanie štruktúry slovenskej spoločnosti : online tlačová konferencia v rámci projektu APVV-18-0218, 12.1.2021, Sociologický ústav SAV [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3165_attach_TS_Bahna.pdf
 • Gyárfášová, O. (2021) Čo je dôležité na dosiahnutie životného úspechu, vnímanie príjmových nerovností a konfliktov v spoločnosti. Dostupné na internete: http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3165_attach_TS_Gyarfasova.pdf
ISSP Slovensko 2021

 • DŽAMBAZOVIČ, Roman - FICO, Milan - SOPÓCI, Ján. Zdravie a zdravotná starostlivosť. ISSP Slovensko 2021. Pramenná publikácia. Sociologický ústav SAV, v.v.i. a Katedra sociológie FiF UK: Bratislava, 2023. 141 s. ISBN 978-80-89897-39-1.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.