Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

O archíve

Vznik SADS je spojený s rokom 2004, keď sa začal budovať v rámci štátneho projektu vedy a výskumu "Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch" (vyhlasovateľ Slovenská akadémia vied (SAV), číslo úlohy: 2003 SP 51/028 09 00/028 09 07). Obdobie založenia a sprevádzkovania SASD bolo vymedzené na december 2003 až december 2005. Vedením projektu a riešiteľského tímu bol poverený Mgr. Miroslav Tížik, členmi riešiteľského tímu boli Doc. Ján Bunčák CSc, Mgr. Martina Bausová a Mgr. Roman Džambazovič. Od roku 2005 tím doplnil Mgr. Milan Zeman.
Inštitucionálne SASD vznikol na katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.
Archív vznikol z potreby vytvoriť podľa medzinárodných štandardov metodiku systematizácie, spracovávania dát spolu s dokumentáciou z empirických sociologických výskumov v elektronickej aj tlačenej podobe. Na Slovensku bolo v 90-tych rokoch realizovaných množstvo výskumov, o ich počte, obsahu a zameraní však pred založením SASD nebol dostatočný prehľad.
Služby SASD sú určené na nekomerčné využitie širokej verejnosti, pre potreby spoločenskovedného výskumu, novinárom, štátnym aj mimovládnym inštitúciám, teda cieľom je okrem archivácie aj zvyšovanie kvality informovanosti verejnosti o živote a zmenách slovenskej spoločnosti. Archív je zároveň určený aj komerčným a iným výskumným agentúram a ústavom ako báza komunikácie s verejnosťou prostredníctvom zverejňovania dát zo svojich výskumov podľa podmienok SASD.

Aktuálne aj dlhodobé ciele SASD

 • Archivovať v elektronickej a tlačenej forme empirické dáta a dokumentáciu z dostupných sociologických výskumov realizovaných na Slovensku (Základom archívu sú dáta z výskumov ISSP: Národná identita (2003) a Občianstvo (2004))
 • Vytvoriť zdroj údajov pre potreby sekundárnej analýzy v oblasti sociologických výskumov a výučby na všetkých typoch vysokoškolského štúdia
 • Poskytovať a sprístupňovať údaje a dáta z archívu pre potreby vedeckých výskumov, nekomerčných subjektov a jednotlivcov v elektronickej aj tlačenej forme
 • Zefektívniť prácu s výsledkami sociologických výskumov, čo znamená zníženie nákladov na výskum a štandardizáciou výskumných postupov skrátiť čas na realizáciu výskumu
 • Rozvíjať metodologické štandardy a úroveň sociologických výskumov na Slovensku a podporovať využívanie náhodného výberu vzorky v sociologických výskumoch
 • Zabezpečiť ochranu dát a dokumentácie pred stratou a zničením ich archiváciou v elektronickej a tlačenej podobe
 • Podporiť prácu s novými technológiami (PC, Internet, špecializované softvéry) v spoločenských vedách
 • Prispôsobovať postupy práce a infraštruktúru pre štandardy výskumu bežné v USA a západnej Európe
 • Umožniť plnohodnotné zapojenie Slovenska do medzinárodných sociologických výskumov
 • Etablovať na Slovensku DDI (Data Documentation Initiative) štandard elektronického archivovania dát z výskumov, ktorý je kompatibilný s inými svetovými archívmi
 • Vytvoriť technickú a infraštruktúrnu základňu pre založenie národného centra dátových služieb, ktoré by sa mohlo stať členom CESSDA (Council of European Social Science Data Archives), EDAN (East European Archives Network) a iných združení umožňujúcich prístup k sociálnym dátam aj z iných krajín
 • Zverejniť a sprístupniť základné údaje zo sociologických výskumov realizovaných na Slovensku alebo aj v Československu od roku 1967
 • Spoluvytvárať etické štandardy sociologických výskumov a práce so sociálnymi dátam
 • Vytvoriť informačnú databázu najdôležitejších prístupných zdrojov sociálnych dát pre potreby sociálnych výskumov

Podpora výskumu

Ambíciou slovenských akademických pracovísk a snahou univerzít je rozvíjať okrem vzdelávacej aj vedeckú a výskumnú činnosť. Pre potreby účasti v medzinárodných výskumoch je nutné okrem štandardného spracovania dát aj štandardne archivovaná dokumentácia z výskumov a kontinuita v realizácii pravidelných výskumných zisťovaní. Účasť v medzinárodných výskumoch garantuje prístup k porovnateľným dátam z iných krajín, čo dovoľuje porovnávať stav a vývin slovenskej spoločnosti. To zároveň vyžaduje uplatňovanie medzinárodných štandardov na výskum, zber a archiváciu dát, vrátane technologickej kompatibility dátových archívov. Existencia archívu sociálnych dát tiež vytvára bohatšie možnosti pre spracovanie kvalitných diplomových a doktorandských prác z oblasti sociálnych a humanitných vied v celej Slovenskej republike. Otvorenosť a dostupnosť zozbieraných údajov podporuje zvyšovanie úrovne informovanosti verejnosti o stave slovenskej spoločnosti a verejnú kontrolu nad kvalitou výskumu a interpretáciou údajov o sociálnych javoch. V neposlednom rade podporuje verejnú diskusiu o smeroch a možnostiach rozvoja sociálnych výskumov na Slovensku.

Možnosti podpory výskumu

 • Archivovanie dát z výskumu a metodologických charakteristík výskumu
 • Zhromažďovanie kontextuálnych informácii (o dôležitých udalostiach v čase realizácie výskumu a ich možnom vplyve na zozbierané údaje), ktoré pomáhajú pri interpretácii výsledkov
 • Realizovanie analytických služieb k vybraným problémom spoločenského života
 • Vyhľadávanie zdrojov informácií a poskytovanie informačných služieb z oblasti domácich a medzinárodných reprezentatívnych sociologických výskumov
 • Vzdelávanie v oblasti štatistickej analýzy dát a využívania informačných technológii a výpočtovej techniky v sociologických výskumoch

Otvorenosť sociálnych dát verejnosti

Údaje uložené v archíve a základné tabuľkové výstupy sú ľahko prístupné, práca s nimi je prispôsobená možnostiam užívateľov, teda aj študentov, novinárov a verejnosti, ktorá nemá špecializované kurzy na prácu so štatistickými programami. Pre potreby nekomerčného a vedeckého výskumu je on-line prístup k vybraným dátam. Všetky dáta sú dostupné bezplatne. Dáta sú distribuované vo formáte SPSS, dokumentácia je prístupná aj vo formáte DDI.

Dáta sú podľa miery dostupnosti rozdelené do kategórii, podľa obmedzení, aké na dostupnosť dát kladú majitelia autorských práv alebo depozitár dát. (Pozri kategórie prístupu k dátam)

Formát archivácie - DDI (Data Documentation Initiative)

NESSTAR katalóg je nástroj založený na štandarde DDI a pre členov CESSDA je dostupný zadarmo. Dokumentačný štandard DDI spoločne so štandardom DTD umožňuje previesť elektronické kódovníky dátových súborov do viacúčelového formátu XML. Štandardizácia procedúr je v súlade s projektmi väčších archívov, ktoré vytvárajú nástroje ponúkajúce užívateľsky priateľské služby.

(mt)
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.