Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Pravidlá prístupu
Formulár pre prístup k dátam

Formulár pre prístup k dátam slúži ako žiadosť o poskytnutie dát. V prípade, že žiadate o on-line prístupné dátové súbory (kategórie O, A a B) budú po vyplnení tohto formuláru na zadaný e-mail zaslané inštrukcie pre stiahnutie požadovaných dát. Vyplnenie polí označených hrubo je povinné.

Tlačenú podobu tejto žiadosti je potrebné vytlačiť a doručiť na adresu SASD len v prípade, že žiadate o prístup ku dátovým súborom kategórie C a X, ktoré nie sú prístupné on-line. Viac ku kategóriam archivovaných dát nájdete tu.

Zo Slovenského archívu sociálnych dát (SASD) som si vyžiadal dátové súbory a príslušnú dokumentáciu z nasledujúceho výskumu:


Tieto dáta a materiály chcem použiť na nasledujúce účely:


K vyžiadaným dátam a materiálom budú mať prístup tiež
(uveďte mená osôb alebo inštitúcii oddelené čiarkou):


Pri užívaní dátových súborov zo Slovenského archívu sociálnych dát (SASD) sa zaväzujem dodržať nasledujúce podmienky:
  1. Vyžiadané dáta a materiály použijem len pre účely nekomerčného výskumu alebo výučby, ktoré som vyššie špecifikoval.
  2. Osobné údaje o respondentoch výskumu sú prísne dôverné. Tieto údaje nezverejním, ani sa ich nebudem pokúšať zistiť a s vyžiadanými dátami a materiálmi budem zaobchádzať len tak, aby som ochránil anonymitu respondentov.
  3. Pri narábaní a využívaní vyžiadaných dátových súborov budem rešpektovať autorské práva. Pri zverejnení údajov založených na dátach súboru budem vždy uvádzať zdroj údajov, t.j. citovať názov výskumu a autora či realizátora výskumu.
  4. Bez súhlasu SASD neposkytnem vyžiadané dátové súbory ďalším užívateľom na iné účely ako sú špecifikované vyššie v tomto dokumente.
  5. SASD oznámim bibliografické údaje všetkých publikácií, ktoré vzniknú v rámci vyššie špecifikovaných účelov.
  6. Beriem na vedomie, že SASD nezodpovedá za prípadnú nespoľahlivosť dát.
  7. Zabezpečím, aby tieto podmienky stanovené pre užívanie súborov zo Slovenského archívu sociálnych dát boli záväzné tiež pre všetky osoby, ktoré budú mať prístup k vyžiadaným dátam a materiálom v rámci vyššie špecifikovaných účelov.

Meno
Dátum
Inštitúcia
E-mail*

  

*v tlačenej podobe, podpis žiadateľa

  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.